Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
              01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot
              02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot
              03. Maaseutuviraston toimintamenot
              04. Lautakuntien toimintamenot
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              22. Tutkimus ja kehittäminen
              29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
         40. Kala-, riista- ja porotalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
         70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 984 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013) tarkoitettujen korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan kunnille.

Selvitysosa: Maaseutuviraston (Mavi) tehtävänä on EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten toimenpiteiden, yhteisön osaksi rahoittamien maaseudun kehittämistoimien ja näitä täydentävien kansallisten toimenpiteiden hallinto- ja toimeenpanotehtävät.

Mavi tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

  • — Suorittamalla tukijärjestelmien ja muiden toimenpiteiden suunnittelu-, ohjaus- ja toimeenpanotehtäviä.
  • — Toimeenpanemalla Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman täysimääräisesti.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2014 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Maville seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus

Seuraavassa taulukossa on esitettynä Maaseutuviraston koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentti 30.01.03). Vuoden 2012 henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan.

Maaseutuviraston päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

 2012 toteutuma2013 arvio2014 arvio
 
Kust.
1 000 €
Tuotot 1 000 €Htv1)
Kust.
1 000 €
Tuotot 1 000 €Htv1)
Kust.
1 000 €
Tuotot 1 000 €Htv1)
          
Tukijärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi6 367219716 345238736 38125074
Hakemusten käsittely963101182111118301011
Tukimaksujen käsittely1 72330181 49933181 3803017
Tukien valvonta ja tarkastukset2 485145272 364157282 08016026
Tukien takaisinperintä ja saatavien seuranta7351096561110560109
Yhteistyö ja kehittäminen 2)1 43562171 46067173 2901 97024
Sisäinen tarkastus ja valvonta457654176528055
Tietotekniikka ja -hallinto15 2401314718 5271424817 30014548
Yhteensä3)29 40561320532 08966521032 1012 580214

1) Htv- ja kulujakaumat on laadittu työajanseurantajärjestelmän tietojen perusteella. Htv-määrät sisältävät myös teknisellä avulla palkatut ja harjoittelijat. Teknisellä avulla palkattujen htv-kertymä oli vuonna 2012 noin 6 htv.

2) Kansallisen maaseutuverkoston tehtävien ja resurssien siirto Mavin yhteyteen vuoden 2014 alusta lähtien lisää sekä viraston kustannuksia että tuottoja yhtä paljon. Siirto lisää myös teknisellä avulla palkatun henkilöstön määrää 7 htv:lla, joten vuonna 2014 teknisellä avulla on palkattu yhteensä noin 15 htv:ta. Siirtoon liittyvät lisäykset on huomioitu kokonaisuudessaan yhteistyön ja kehittämisen toiminnossa vuonna 2014.

3) Momentin 30.01.03 henkilötyövuosikiintiöt: 204 htv TA 2012, 202 htv TA 2013 ja 198 htv TAE 2014.

  • — Valmistaudutaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen ja uuteen ohjelmakauteen 2014—2020. Toteutetaan uudistuksesta aiheutuvat muutokset toimeenpanoon.
  • — Toteutetaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan siirtymäkauden toimeenpano vuonna 2014.
  • — Toteutetaan ohjelmakauden 2007—2013 sulkemisen toimenpiteitä aikataulusuunnitelman mukaisesti.
  • — Sähköistetään hallinnon prosesseja ja palveluja.
Tuotokset ja laadunhallinta

Maaseutuvirasto laajentaa sähköisiä palveluitaan mm. sähköistämällä hallinnon prosesseja. Mavi tukee, ohjeistaa, kouluttaa, neuvoo ja ohjaa ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja toimintaryhmiä. Asiakas- ja kumppanityytyväisyyskyselyjen tulokset ja muu palaute otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä ja laadunhallinnassa. Virasto kehittää tukijärjestelmien toimeenpanossa käytettäviä tietojärjestelmiä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot26 92728 15229 564
Bruttotulot6126652 580
Nettomenot26 31527 48726 984
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta4 025  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle4 092  

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 915 000 euroa sekä menoissa että tuloissa teknisen avun määränä, josta 1 400 000 euroa liittyy viitaten momentin 30.01.01 selvitysosan perusteluihin maaseutuverkoston tehtävien ja resurssien siirtämiseen maa- ja metsätalousministeriöstä Maaseutuvirastoon.

Määrärahasta käytetään 3 900 000 euroa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta hankittaviin tietotekniikkapalveluihin.

Momentin määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Ahvenanmaan maakunnan kunnille suoritettavat korvaukset maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013) tarkoitettujen tehtävien hoitamisesta. Korvaus määräytyy tukihakemusten lukumäärän perusteella ja sen suuruudesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään menoihin, jotka aiheutuvat CAP2020-uudistuksen ja siirtymävaiheen tietojärjestelmämuutoksista, prosessien sähköistämisestä ja kaukokartoitusmenetelmien kehittämisestä (8 htv).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tukisovelluksen uudistaminen (momentilta 28.70.20 siirretyn lisäyksen poistaminen)-1 300
Tukisovelluksen uudistaminen (siirto momentilta 28.70.20)700
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-9 htv)-2 298
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö (8 htv)2 500
Tuottavuustoimet (-3 htv)-120
Palkkausten tarkistukset53
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-38
Yhteensä-503

2014 talousarvio26 984 000
2013 talousarvio27 487 000
2012 tilinpäätös26 382 000