Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              04. Lautakuntien toimintamenot
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              22. Tutkimus ja kehittäminen
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. HallintoPDF-versio

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan pääluokkaperusteluissa on esitetty toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, joita hallinto-luvussa budjetoidut virastot ja muu toiminta tukevat.

Tässä luvussa on budjetoitu maa- ja metsätalousministeriön toimialan hallinnosta maa- ja metsätalousministeriön, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) ja Maaseutuviraston (Mavi) sekä valituslautakuntien (8 kk osalta) menot. Virastot hankkivat talous- ja henkilöstöhallinnon tuki- ja asiantuntijapalvelut Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselta ja palveluja Valtion IT-palvelukeskukselta.

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia tehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnossa (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa ja aluehallintovirastoissa), joiden määrärahoja ei ole budjetoitu tässä pääluokassa. Maatalous- ja maaseutupolitiikan, kalastuspolitiikan sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitalouden toimeenpanotehtäviä valtion aluehallinnossa hoitavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. ELY-keskusten toimintamenot on budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkaan. Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluviin tehtäviin ELY-keskuksissa kohdistui vuonna 2012 yhteensä noin 915 henkilötyövuotta (sisältää myös yleishallinnon osuuden) vastaava henkilöstö, josta EU:n maatalous-, maaseutu-, kasvinterveys- ja kalastuspolitiikan toimeenpanotehtävissä noin 725 henkilötyövuotta ja vesivarojen käyttö- ja hoitotehtävissä noin 190 henkilötyövuotta.

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä elintarviketurvallisuuden valvonnan tehtäviä valtion aluehallinnossa hoitavat aluehallintovirastot. Niiden toimintamenot on budjetoitu valtiovarainministeriön pääluokkaan, missä vuonna 2012 toimi noin 40 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö eläinlääkintähuollon ja elintarvikevalvonnan tehtävissä. Vesitalouden tehtäviin käytetään edelleen myös pääluokassa 35 budjetoituja ympäristöhallinnon voimavaroja. Lisäksi Tulli suorittaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan edellyttämiä tarkastustehtäviä (toimintamenot momentilta 28.10.02).

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 637 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös eräiden Suomen tekemien kalastusta koskevien sopimusten valvonnasta aiheutuvien menojen sekä kalastuslain (286/1982) 14 §:n mukaisten korvausten sekä eläinkoelautakunnan menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden 2014 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti seuraavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus

Seuraavassa taulukossa on esitettynä maa- ja metsätalousministeriön koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentti 30.01.01). Vuoden 2012 henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan.

Maa- ja metsätalousministeriön päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2012 toteutuma 2013 arvio 2014 arvio
  Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
                   
Maaseudun kehittäminen 6 422 2 114 45,2 6 500 2 120 45 5 100 720 37
Maatalous 11 065 295 76,7 11 100 300 77 11 100 300 77
Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu 6 562 165 59,9 6 500 165 60 6 500 165 60
Kala-, riista- ja porotalous 5 621 157 41,5 5 650 160 41 5 650 160 41
Vesitalous 1 834 - 18,3 1 830 - 18 1 830 - 18
Metsätalous 4 804 62 42,3 4 800 60 42 4 800 60 42
Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri 1 051 1 11,3 1 050 1 11 1 050 1 11
Yhteensä1) 37 359 2 794 295,2 37 430 2 806 294 36 030 1 406 286

1) Momentin 30.01.01 henkilötyövuosikiintiöt: 281 htv TA 2012, 281 htv TA 2013 ja 278 htv TAE 2014.

  • — Ministeriön toimintatapoja kehitetään ja tuottavuutta parannetaan.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 30 093 33 612 31 837
Bruttotulot 2 798 2 600 1 200
Nettomenot 27 295 31 012 30 637
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 884    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 488    

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen artiklassa 68 mainitut tehtävät siirretään Maaseutuvirastoon 1.1.2014 lukien. Tämän johdosta momentin bruttomenoissa ja bruttotuloissa on otettu huomioon vähennyksenä 1 400 000 euroa siirtona momentille 30.01.03.

Kalastuksen valvonnan menot ovat yhteensä 1 560 000 euroa. Vastaavat EU-osuuksien tuloutukset on otettu huomioon momentilla 12.30.04. Tenojoen kalastuslupamaksutuloista vuonna 2013 valtiolle kuuluvana osuutena on otettu huomioon 135 000 euroa. Tenojoen kalastuslupatuloista vuonna 2014 kertyväksi arvioitu tulo on merkitty momentille 12.30.41.

Määrärahasta käytetään edelleen 1 100 000 euroa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta hankittaviin IT-palveluihin.

Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään Kieku-tietojärjestämän kehittämisen menoihin (1 htv).

Henkilötyövuosien määrä vähenee viidellä tuottavuustoimien johdosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö (siirto momentille 25.01.01) -20
Siirto momentilta 30.01.02 (1 htv) 50
Siirto momentilta 30.60.01 (1 htv) 70
Tuottavuussäästöjen kertaluontoisen käytön poisto (-1 htv) -570
Tuottavuussäästöjen käyttö (1 htv) 70
Palkkausten tarkistukset 86
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -61
Yhteensä -375

2014 talousarvio 30 637 000
2013 talousarvio 31 012 000
2012 tilinpäätös 28 899 000

02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 129 000 euroa.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (Tike) on palveluyksikkö, joka huolehtii sille laissa määrätyistä tilasto-, rekisteri- ja tietohallintotehtävistä ja tietohallinnon asiantuntijapalveluista sekä hoitaa maa- ja metsätalousministeriön ja sen hallinnonalan tukitehtäviä sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt.

Tike tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista tuottamalla luotettavaa ja ajankohtaista tietoa maatalouden, maaseudun ja maaseutuympäristön tilasta ja muutoksista sekä tarjoamalla hallinnon käyttöön tehokkaita ja luotettavia tietojärjestelmä- ja tietohallintopalveluita.

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tietotekniikan kehittämistehtäviä, Geodeettisen laitoksen tutkimus- ja kehittämistehtävät, Maanmittauslaitoksen paikkatietojen yhteiskäytön edistämiseen liittyviä tehtäviä ja mahdollisuuksien mukaan hallinnonalan eri virastojen muita toimialariippuvia tietotekniikan kehittämistehtäviä valmistaudutaan keskittämään vuoden 2015 alusta lukien (ELMA-hanke). Tike valmistelee tehtäviensä siirtoa.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2014 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Tikelle seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus

Seuraavassa taulukossa on esitettynä Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentti 30.01.02). Vuoden 2012 henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan.

Tiken päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2012 toteutuma 2013 arvio 2014 arvio
  Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
                   
Tilastoviranomaistehtävät 2 090 - 27 2 441 - 28 2 593 - 28
IT-palvelut 10 089 8 177 133 9 152 7 125 123 9 527 7 700 125
Muut palvelut 2 508 457 39 2 257 636 38 1 905 271 29
Yhteensä1) 14 687 8 634 199 13 850 7 761 189 14 025 7 971 182

1) Momentin 30.01.02 henkilötyövuosikiintiöt: 190 htv TA 2012, 189 htv TA 2013 ja 182 htv TAE 2014.

  • — Tiken palvelutuotannon ja toiminnan sopeuttaminen Vatu-hankkeiden tavoitteisiin.
  • — ICT-palveluiden turvaaminen muutostilanteessa.

Tiken tunnusluvut

  2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
       
Tietojärjestelmäpalveluiden toimenpidepyynnöt, kpl      
Työasema- ja tuotannon tukipalvelut 4 894 5 000 5 000
Ylläpito- ja kehittämispalvelut yhteensä 5 453 5 500 5 000
Tietojärjestelmien tuotantoonviennit eli julkaisut      
Sovellukset ja tietokantamuutokset, kpl 330 350 400
Toteutuneiden tuotantoonvientien (sovellukset, tietokantamuutokset) osuus suunnitelluista julkaisuista, % 93 90 92
Tilasto- ja tiedontuotantopalvelut      
Painettujen tilastojulkaisujen levikki, kpl 722 900 400
Sähköisten tilastojulkaisujen levikki, lataukset 8 257 7 000 15 000
Raporttien kokonaismäärä, kpl (tilasto- ja tietopalvelu) 3 577 3 500 3 500
Tiedontuotannon vaikuttavuus verkossa, pääjakelukanavien latausten määrä1) 352 621 400 000 450 000

1) Sisältää Matilda.fi sivulatausmäärän sekä Maatilarekisterin tietokantataulukoiden lataukset Matildassa ja MTT:n Taloustohtorissa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma

2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 14 687 13 850 14 025
Bruttotulot 8 438 7 761 7 896
Palvelusopimuksiin perustuen 7 745 7 125 7 100
— Maa- ja metsätalousministeriö 1 647 1 100 1 100
— Maaseutuvirasto 4 029 3 900 3 900
— Elintarviketurvallisuusvirasto 1 663 1 600 1 600
— Muut virastot ja laitokset 406 525 500
Maksuasetukseen perustuen 564 450 600
Muut tulot 129 186 196
Nettomenot 6 249 6 089 6 129
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 702    
— siirtyy seuraavalle vuodelle 1 046    

Vuosina 2013 ja 2014 toteutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1166/2008 edellyttämä EU:n maatalouden rakennetutkimus, josta aiheutuu menoja yhteensä 426 600 euroa, mistä on vuoden 2014 menoja noin 200 000 euroa. EU:n rahoitusosuus on enintään 75 %, kuitenkin enintään 150 000 euroa. Vuonna 2012 tästä tuloutui ennakkona 75 000 euroa ja loppuerä 75 000 euroa tuloutetaan momentille 12.30.04 vuonna 2014.

Henkilötyövuosien määrä vähenee viidellä tuottavuustoimien johdosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
EU:n maatalouden rakennetutkimus (kertameno) 150
Siirto momentille 30.01.01 (-1 htv) -50
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-1 htv) -70
Palkkausten tarkistukset 35
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -25
Yhteensä 40

2014 talousarvio 6 129 000
2013 talousarvio 6 089 000
2012 tilinpäätös 6 593 000

03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 984 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013) tarkoitettujen korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan kunnille.

Selvitysosa:Maaseutuviraston (Mavi) tehtävänä on EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten toimenpiteiden, yhteisön osaksi rahoittamien maaseudun kehittämistoimien ja näitä täydentävien kansallisten toimenpiteiden hallinto- ja toimeenpanotehtävät.

Mavi tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

  • — Suorittamalla tukijärjestelmien ja muiden toimenpiteiden suunnittelu-, ohjaus- ja toimeenpanotehtäviä.
  • — Toimeenpanemalla Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman täysimääräisesti.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2014 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Maville seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus

Seuraavassa taulukossa on esitettynä Maaseutuviraston koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentti 30.01.03). Vuoden 2012 henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan.

Maaseutuviraston päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2012 toteutuma 2013 arvio 2014 arvio
 
Kust.
1 000 €
Tuotot 1 000 € Htv1)
Kust.
1 000 €
Tuotot 1 000 € Htv1)
Kust.
1 000 €
Tuotot 1 000 € Htv1)
                   
Tukijärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi 6 367 219 71 6 345 238 73 6 381 250 74
Hakemusten käsittely 963 10 11 821 11 11 830 10 11
Tukimaksujen käsittely 1 723 30 18 1 499 33 18 1 380 30 17
Tukien valvonta ja tarkastukset 2 485 145 27 2 364 157 28 2 080 160 26
Tukien takaisinperintä ja saatavien seuranta 735 10 9 656 11 10 560 10 9
Yhteistyö ja kehittäminen 2) 1 435 62 17 1 460 67 17 3 290 1 970 24
Sisäinen tarkastus ja valvonta 457 6 5 417 6 5 280 5 5
Tietotekniikka ja -hallinto 15 240 131 47 18 527 142 48 17 300 145 48
Yhteensä3) 29 405 613 205 32 089 665 210 32 101 2 580 214

1) Htv- ja kulujakaumat on laadittu työajanseurantajärjestelmän tietojen perusteella. Htv-määrät sisältävät myös teknisellä avulla palkatut ja harjoittelijat. Teknisellä avulla palkattujen htv-kertymä oli vuonna 2012 noin 6 htv.

2) Kansallisen maaseutuverkoston tehtävien ja resurssien siirto Mavin yhteyteen vuoden 2014 alusta lähtien lisää sekä viraston kustannuksia että tuottoja yhtä paljon. Siirto lisää myös teknisellä avulla palkatun henkilöstön määrää 7 htv:lla, joten vuonna 2014 teknisellä avulla on palkattu yhteensä noin 15 htv:ta. Siirtoon liittyvät lisäykset on huomioitu kokonaisuudessaan yhteistyön ja kehittämisen toiminnossa vuonna 2014.

3) Momentin 30.01.03 henkilötyövuosikiintiöt: 204 htv TA 2012, 202 htv TA 2013 ja 198 htv TAE 2014.

  • — Valmistaudutaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen ja uuteen ohjelmakauteen 2014—2020. Toteutetaan uudistuksesta aiheutuvat muutokset toimeenpanoon.
  • — Toteutetaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan siirtymäkauden toimeenpano vuonna 2014.
  • — Toteutetaan ohjelmakauden 2007—2013 sulkemisen toimenpiteitä aikataulusuunnitelman mukaisesti.
  • — Sähköistetään hallinnon prosesseja ja palveluja.
Tuotokset ja laadunhallinta

Maaseutuvirasto laajentaa sähköisiä palveluitaan mm. sähköistämällä hallinnon prosesseja. Mavi tukee, ohjeistaa, kouluttaa, neuvoo ja ohjaa ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja toimintaryhmiä. Asiakas- ja kumppanityytyväisyyskyselyjen tulokset ja muu palaute otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä ja laadunhallinnassa. Virasto kehittää tukijärjestelmien toimeenpanossa käytettäviä tietojärjestelmiä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 26 927 28 152 29 564
Bruttotulot 612 665 2 580
Nettomenot 26 315 27 487 26 984
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 025    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 092    

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 915 000 euroa sekä menoissa että tuloissa teknisen avun määränä, josta 1 400 000 euroa liittyy viitaten momentin 30.01.01 selvitysosan perusteluihin maaseutuverkoston tehtävien ja resurssien siirtämiseen maa- ja metsätalousministeriöstä Maaseutuvirastoon.

Määrärahasta käytetään 3 900 000 euroa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta hankittaviin tietotekniikkapalveluihin.

Momentin määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Ahvenanmaan maakunnan kunnille suoritettavat korvaukset maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013) tarkoitettujen tehtävien hoitamisesta. Korvaus määräytyy tukihakemusten lukumäärän perusteella ja sen suuruudesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään menoihin, jotka aiheutuvat CAP2020-uudistuksen ja siirtymävaiheen tietojärjestelmämuutoksista, prosessien sähköistämisestä ja kaukokartoitusmenetelmien kehittämisestä (8 htv).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tukisovelluksen uudistaminen (momentilta 28.70.20 siirretyn lisäyksen poistaminen) -1 300
Tukisovelluksen uudistaminen (siirto momentilta 28.70.20) 700
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-9 htv) -2 298
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö (8 htv) 2 500
Tuottavuustoimet (-3 htv) -120
Palkkausten tarkistukset 53
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -38
Yhteensä -503

2014 talousarvio 26 984 000
2013 talousarvio 27 487 000
2012 tilinpäätös 26 382 000

04. Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 595 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan menoihin. Määrärahasta käyttämätön osuus voidaan käyttää 1.9.2014 jälkeen vastaaviin tehtäviin hallinto-oikeuksissa ja Elintarviketurvallisuusvirastossa. Tämä koskee myös vuoden 2013 siirtomäärärahaa.

Selvitysosa:Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta käsittelee muutoksenhakuviranomaisena maaseutuelinkeinohallinnon, lähinnä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, Suomen riistakeskuksen sekä kalastusalueiden päätöksistä tehtyjä valituksia ja ns. prosessuaalisia kanteluja. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi maaseutuelinkeinoasioiden muutoksenhaku-uudistuksen voimaanpanosta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan tehtävät on tarkoitus siirtää hallinto-oikeuksiin ja lautakunta lakkauttaa 1.9.2014 lukien. Tämän johdosta momentin määrärahasta siirretään neljän kuukauden osuutena 278 000 euroa ja 3 henkilötyövuotta momentille 25.10.03.

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan tehtävänä on antaa asiantuntijalausuntoja eläinlääkintään liittyvissä hoitovirhekysymyksissä. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain muuttamisesta. Tehtävät on tarkoitus siirtää Elintarviketurvallisuusviraston tehtäviksi 1.9.2014 lukien. Tämän johdosta momentin määrärahasta siirretään 20 000 euroa ja 1 henkilötyövuosi momentille 30.30.01.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta 555 000
Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta 40 000
Yhteensä 595 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 25.10.03 (-3 htv) (4 kk osuus) -278
Siirto momentille 30.30.01 (-1 htv) (4 kk osuus) -20
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -3
Palkkausten tarkistukset 3
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -2
Yhteensä -300

2014 talousarvio 595 000
2013 talousarvio 895 000
2012 tilinpäätös 886 000

21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 669 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) niiden kulutusmenojen maksamiseen, jotka aiheutuvat yhteistyöstä kansainvälisten järjestöjen puitteissa solmituista kansainvälisistä ja valtioiden välisistä sopimuksista ja muusta alan kansainvälisestä yhteistyöstä

2) maa- ja metsätalousministeriön toimialan lähialueyhteistyöhankkeisiin ja niiden valmistelusta ja hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin sekä kansainvälisen taloudellis-teknologisen yhteistyön edistämiseen tähtäävien soveltuvuustutkimusten yms. selvitysten hankkimiseen

3) kansainväliseen toimintaan liittyviin valtionapuihin.

Määrärahaa saa käyttää enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.


2014 talousarvio 669 000
2013 talousarvio 669 000
2012 tilinpäätös 669 000

22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 795 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) eri virastoilta, laitoksilta tai muilta organisaatioilta hankittavista, maa- ja metsätalousministeriön toimialan strategista ohjaamista ja kehittämistä tukevista tutkimuksista, selvityksistä sekä arvioinneista aiheutuviin menoihin ja palkkioihin

2) valtionapujen myöntämiseen

3) Luonnonvarakeskuksen valmistelusta aiheutuviin menoihin ja palkkioihin.

Määrärahaa saa käyttää myös määräaikaisen enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa on otettu huomioon valtion virastojen ja laitosten osuudet yhteistutkimushankkeisiin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Määrärahalla hankitaan tutkimustietoa pääluokkaperusteluissa todettuja vaikuttavuustavoitteita ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteita tukevan päätöksenteon tueksi.

Määrärahalla rahoitetaan EU:n ERA-NET -ohjelmiin liittyviä kansallisia tutkimushankkeita ja muiden EU:n strategioiden ja toimintasuunnitelmien toimeenpanoon liittyvien tutkimushankkeiden kansallisia osuuksia. Muiden valtion virastojen ja laitosten rahoitusosuudet tästä määrärahasta rahoitettaviin maa- ja metsätalousministeriön kokonaisvastuulla oleviin yhteistutkimushankkeisiin tuloutetaan tälle momentille. Tulokertymäksi arvioidaan 100 000 euroa. Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään Luonnonvarakeskuksen perustamisesta aiheutuviin menoihin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
HO-säästö -2 000
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö 1 452
Yhteensä -548

2014 talousarvio 2 795 000
2013 I lisätalousarvio 510 000
2013 talousarvio 3 343 000
2012 tilinpäätös 3 343 000

29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 30 500 000 euroa.


2014 talousarvio 30 500 000
2013 talousarvio 28 000 000
2012 tilinpäätös 27 215 943

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 714 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 200
Yhteensä 200

2014 talousarvio 3 714 000
2013 talousarvio 3 514 000
2012 tilinpäätös 3 514 000