Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuriPDF-versio

Selvitysosa:Tässä luvussa on budjetoitu Maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen toiminnasta aiheutuvat menot sekä kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot.

Toimintaympäristö

Ajantasaisten kiinteistö- ja maastotietojen ja niihin liittyvien sähköisten tietopalveluiden merkitys yhteiskunnan toiminnoissa kasvaa prosessien sähköistyessä, minkä seurauksena kansallisen kiinteistötietojärjestelmän ja maastotietojärjestelmän luotettavuudelle ja toimivuudelle kohdistuu yhä lisääntyviä vaatimuksia.

Kiinteistöjen kirjaamisasioiden käsittelyssä on siirrytty uuden kirjaamisjärjestelmän myötä sähköiseen asioiden hoitoon. Saapuneet hakemukset muunnetaan sähköiseen muotoon heti niiden saavuttua. Myös kirjaamisasioiden arkistoinnissa on siirrytty kokonaan sähköiseen prosessiin. Vuonna 2013 otettiin käyttöön myös sähköinen kiinteistökaupan verkkopalvelu. Näiden järjestelmien ominaisuuksia kehitetään jatkuvasti, jotta niiden avulla saavutetaan mahdollisimman suuri hyöty. Myös kirjaamisasioiden käsittelyä kehitetään toiminnan tehostamiseksi uusien järjestelmien avulla.

Maastotietojärjestelmän kehittämistä jatketaan siten, että maastotietojen käytettävyys ja käyttö yhteiskunnan eri toiminnoissa lisääntyy, tietoaineistojen harmonisointi etenee ja tietoyhteistyö eri toimijoiden kanssa syvenee. Maastotietojen avautuminen maksuttomiksi vuonna 2012 ja avoimen datapolitiikan yleistyminen muualla hallinnossa lisäävät tietojen käyttömahdollisuuksia ja vaatimuksia Maanmittauslaitoksen tiedoille ja tietopalveluille.

Paikkatietojen käytön tehostamiseen tähtäävän INSPIRE-direktiivin kansallinen toimeenpano jatkuu. Direktiivin toimeenpanoon liittyen Maanmittauslaitos huolehtii paikkatietoinfrastruktuurin kehittämisen tukipalveluiden järjestämisestä ja kehittää omien tietovarantojen hallintaa sekä niistä annettavia tietopalveluja direktiivin vaatimusten mukaisesti. Tarve kehittää yhteistyötä ilmakuvaus- ja lasersatelliittiaineistojen hankinnassa lisääntyy. Varaudutaan luonnontuhojen yhteydessä tehtäviin ilmakuvauksiin.

Hidas talouskasvu tulee lähitulevaisuudessa vähentämään laitoksen palveluiden kysyntää. Lisäksi toimitustuotannossa sopeudutaan maanteiden rajaamistoimitusten päättymiseen.

Maatilatalouden rakennekehityksen johdosta tilusjärjestelyjen tarve ja kysyntä pysyvät edelleen korkealla tasolla. Tilusjärjestelytoiminnassa keskitytään peltoalueiden kiinteistörakenteen kehittämiseen.

Maanmittauslaitoksen organisaatiota kevennetään vuoden 2014 alusta lukien siirtymällä yksiportaiseen valtakunnalliseen toimintamalliin. Näin voidaan tehostaa toimintaa ja turvata samanlainen palvelutaso koko maassa.

Geodeettisen laitoksen Metsähovin tutkimusaseman toimintaedellytysten parantamista jatketaan ajanmukaistamalla tutkimusaseman laitekantaa. Paikantamisen luotettavuuden parantamiseksi Suomen pysyvä GNSS-verkko FinnRef uusitaan vaiheittain vuoteen 2017 mennessä.

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tietotekniikan kehittämistehtäviä, Geodeettisen laitoksen tutkimus- ja kehittämistehtävät, Maanmittauslaitoksen paikkatietojen yhteiskäytön edistämiseen liittyviä tehtäviä ja mahdollisuuksien mukaan hallinnonalan eri virastojen muita toimialariippuvia tietotekniikan kehittämistehtäviä valmistaudutaan keskittämään vuoden 2015 alusta lukien Maanmittauslaitokseen (ELMA-hanke).

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 283 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa:Maanmittauslaitoksen tehtävänä ovat maanmittaustoimitukset, kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen sekä kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta ja kehittämisestä huolehtiminen, maastotietoja koskevien tietokantojen ylläpito, ilmakuvapalvelut ja paikkatietojen yhteiskäytöstä huolehtiminen. Lisäksi Maanmittauslaitos tuottaa edellä mainittuihin tehtäviin liittyviä muita palveluja.

Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden toteuttamista seuraavasti:

 • — laitoksen tuottamien ja ylläpitämien aineistojen ja rekisterien kattavuutta, laatua ja ajantasaisuutta parannetaan
 • — aineistot tuotetaan yhteensopiviksi ja saatetaan mahdollisimman laajaan käyttöön
 • — kiinteistötietojärjestelmän kiinteistörekisteri ja siihen kuuluva kiinteistörekisterikartta sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri ovat jatkuvasti ajan tasalla
 • — maastotiedoista ajantasaistetaan vuosittain tie- ja osoitetiedot sekä rakennustiedot, muut kohteet alueen muutosnopeudesta riippuen 5—10 vuoden välein
 • — huolehditaan kiinteistö- ja maastotietojen valtakunnallisen tietopalvelun jatkuvasta toimivuudesta
 • — jatketaan paikkatietojen yhteiskäytön ja kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämistä INSPIRE-direktiivin soveltamisen mukaisesti.

Viitaten luvun 30.70 selvitysosassa mainittuun tehtävien uudelleenorganisointiin laitos valmistelee tehtävien keskittämistä (ELMA-hanke).

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2014 talousarvioesityksen valmistelussa seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnan tehokkuus

Seuraavassa taulukossa on esitettynä Maanmittauslaitoksen koko toiminnan kustannukset ja tuotot (myös muut kuin momentti 30.70.01). Henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan vuonna 2012 ja henkilötyövuosikiintiöön vuosina 2013 ja 2014.

Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2012 toteutuma 2013 arvio 2014 arvio
  Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
                   
Maksullinen toiminta                  
Toimitustuotanto 46 550 46 137 617 42 319 42 320 604 41 461 41 336 596
Kirjaamisprosessi 17 919 14 879 242 18 918 18 918 234 18 892 18 849 230
Tietopalvelut-prosessi 13 897 14 719 131 11 494 11 538 124 11 047 11 205 123
Budjettirahoitteinen toiminta                  
Maastotietotuotantoprosessi 15 347 333 201 15 791 670 216 16 175 660 205
Säädösperusteisten rekisterien ylläpitoprosessi 11 256 6 196 12 239 - 205 12 459 - 206
Toimitustuotanto 6 431 466 89 7 436 - 118 7 778 - 115
Kirjaamisprosessi 1 492 - 21 1 840 - 32 1 739 - 32
Kehittäminen ja muu tuotanto 13 320 1 133 284 17 115 1 193 344 16 284 170 336
Yhteensä1) 126 212 77 673 1 781 127 152 74 639 1 877 125 835 72 220 1 843

1) Momentin 30.70.01 henkilötyövuosikiintiöt: 1 890 htv TA 2012, 1 877 htv TA 2013 ja 1 843 htv TAE 2014.

Viraston tunnusluvut

  2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
tavoite
       
Vaikuttavuus      
— Maastotietokannan ajantaisuusindeksi, % 97 98 98
— Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi (versio VTS2013) (1.1.2003 = 0), % 82,4 87,2 91,2
— Tietovarastojen hyödyntäminen, muutos ed. vuodesta, % 351) 3 3
Toiminnallinen tehokkuus      
— Taloudellisuusindeksi 100,4 102,0 102,0
— Tuottavuusindeksi 101,1 102,0 102,0
Taloudellisuus, yksikkökustannukset      
— lohkomistoimitukset, euroa/lohkokiinteistö 917 850 900
— maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km² 141 151 155
Tuotokset ja laadunhallinta      
Suoritteiden määrä      
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl 20 040 20 000 19 550
— tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl 6 8 5
— kirjaamisasiat, kpl 250 402 260 000 255 000
— maastotietotuotanto yhteensä, km² 50 791 48 000 49 000
Laadunhallinta      
Organisaation palvelukyky      
— lohkomisten kestoaika, kk 6,9 6,0 6,0
— maastotietojen täydellisyys, % 98 95 95

1) Maastotietojen avaaminen v. 2012.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 128 997 125 503 122 503
Bruttotulot 76 979 74 451 72 220
Nettomenot 52 018 51 052 50 283
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 36 595    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 38 511    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 71 603 70 235 68 610
— muut tuotot 116 - -
Tuotot yhteensä 71 719 70 235 68 610
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 48 771 46 977 46 017
— osuus yhteiskustannuksista 25 481 24 539 22 751
Kustannukset yhteensä 74 252 71 516 68 768
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 533 -1 281 -158
Kustannusvastaavuus, % 97 98 100
       
Muut suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 3 976 3 270 2 729
— muut tuotot 40 - 50
Tuotot yhteensä 4 016 3 270 2 779
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 994 1 519 1 262
— osuus yhteiskustannuksista 2 120 1 590 1 382
Kustannukset yhteensä 4 114 3 109 2 644
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -98 161 135
Kustannusvastaavuus, % 98 105 105

Momentin henkilötyövuosissa on otettu huomioon 34 henkilötyövuoden vähennys tuottavuustoimien johdosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -832
Palkkausten tarkistukset 218
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -155
Yhteensä -769

2014 talousarvio 50 283 000
2013 talousarvio 51 052 000
2012 tilinpäätös 53 934 000

02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 574 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös Geodeettisen laitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa sekä EU-rakennerahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Geodeettisen laitoksen tehtävänä on luoda perusedellytykset maanmittaukselle ja paikkatietojen käytölle koko maassa ja tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuurien kehittämiseksi. Laitos tekee tutkimustyötä geodesian, geodynamiikan, geoinformatiikan, kartografian, kaukokartoituksen, fotogrammetrian, navigoinnin ja paikannusten sekä niihin liittyvien tieteiden aloilla. Lisäksi laitos edistää näiden alueiden menetelmien ja laitteiden käyttöönottoa erityisesti paikkatietojen keruussa ja käsittelyssä. Geodeettista laitosta kehitetään paikkatietoalan eurooppalaisena tutkimuslaitoksena siten, että se palvelee tehokkaasti julkista hallintoa ja elinkeinoelämää.

Geodeettinen laitos tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

 • — vastaa paikkatietojen metrologiasta ja toimii pituuden ja putoamiskiihtyvyyden kansallisena mittanormaalilaboratoriona
 • — suorittaa valtakunnalliset geodeettiset runkomittaukset, ylläpitää tarkkaa valtakunnallista koordinaatti-, korkeus- ja painovoimajärjestelmää sekä sitoo ne vastaaviin naapurimaiden ja kansainvälisiin järjestelmiin
 • — tukee paikkatietojen yhteiskäytön edistämistä ja standardisointityötä
 • — tutkii uusien kaukokartoitusmenetelmien käyttökelpoisuutta ja tarkkuutta sekä
 • — kehittää paikannussatelliittien hyödyntämismenetelmiä.

Viitaten pääluokkaperusteluissa todettuihin hallinnonalan toiminnallisen tuloksellisuuden alustaviin tavoitteisiin laitoksen tutkimusta suunnataan ja tutkimuksen tukipalveluja ja infrastruktuureja kehitetään Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymässä (LYNET) sovittujen painopisteiden mukaisesti mm. kehittämällä paikkatietojen hankinta- ja yhteiskäyttömenetelmiä sekä kehittämällä yhteenliittymän yhteisiä tukipalveluja. Geodeettinen laitos osallistuu tutkimusstrategian toteuttamiseen strategisen huippuosaamisen keskittymän CLEEN Oy:n kautta.

Viitaten luvun 30.70 selvitysosassa mainittuun tehtävien uudelleenorganisointiin laitos valmistelee omalta osaltaan tehtävien siirtoa (ELMA-hanke).

Laitos ylläpitää ja kehittää Metsähovin tutkimusasemaa sekä yhdessä European Satellite Service Providerin kanssa Virolahdella sijaitsevaa EGNOS/RIMS-asemaa (Ranging and Integrity Monitoring Station). Toiminnalla mahdollistetaan muun muassa tulevan eurooppalaisen Galileo-paikannussatelliittijärjestelmän hyvä hyödynnettävyys koko Suomen alueella sekä osallistuminen globaalin ja eurooppalaisen koordinaattijärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Metsähovin tutkimusaseman laitekannan ja Suomen pysyvän GNSS-verkon FinnRef uusimista jatketaan.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Geodeettiselle laitokselle vuoden 2014 talousarvioesityksen valmistelussa seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus

Seuraavassa taulukossa on esitettynä Geodeettisen laitoksen koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet. Vuoden 2012 henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan.

Geodeettisen laitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet1)

  2012 toteutuma 2013 arvio 2014 arvio
  Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
                   
Hallinto ja tukipalvelut 1 855 - 12 1 600 - 11 1 586 - 11
Geodesia ja geodynamiikka 1 934 331 22 2 750 400 19 1 579 400 18
Geoinformatiikka ja kartografia 968 623 13 835 350 14 1 403 350 16
Kaukokartoitus ja fotogrammetria 1 864 1 248 24 1 600 750 23 2 105 750 24
Navigointi ja paikannus 764 674 10 643 300 11 701 300 8
Yhteensä2) 7 385 2 876 81 7 428 1 800 78 7 374 1 800 77

1) Sisältää 1,5 milj. euroa vuodessa Metsähovin tutkimusaseman ja -laitteistojen sekä pysyvän satelliittipaikannusverkon (GNSS) kehittämiseen. Hankkeeseen on varattu vuosina 2012—2014 yhteensä 4,5 milj. euroa. Korjausten kustannusarvio on 8,1 milj. euroa.

2) Momentin 30.70.02 henkilötyövuosikiintiöt: 77 htv TA 2012, 78 htv TA 2013 ja 77 htv TAE 2014.

Geodeettisen laitoksen menoista noin 75 % katetaan budjettirahoituksella, jolla hoidetaan kansallisesti tärkeät mittaus-, kehitys- ja tutkimustehtävät, ylläpidetään ja kehitetään laitoksen osaamista ja tutkimuslaitteita sekä käytetään laitoksen osuutena yhteistutkimushankkeissa.

Tuotokset ja laadunhallinta

Laitosta kehitetään eurooppalaisena tutkimuslaitoksena tekemällä yhteistyötä alan tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Tämä mahdollistaa laitoksen tietotaidon sekä työn laadun kilpailukykyisen kehittymisen.

Laitoksen tunnusluvut

  2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Referoidut tieteelliset julkaisut 89 50 60
Muut tieteelliset julkaisut 19 40 40
Muut julkaisut 37 10 10

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 7 385 7 428 7 374
Bruttotulot 2 876 1 800 1 800
Nettomenot 4 509 5 628 5 574
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 285    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 300    

Bruttomenoihin sisältyy 1 500 000 euroa Metsähovin tutkimusaseman ja -laitteistojen sekä pysyvän GNSS-verkon kehittämiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-1 htv) -60
Palkkausten tarkistukset 20
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -14
Yhteensä -54

2014 talousarvio 5 574 000
2013 talousarvio 5 628 000
2012 tilinpäätös 5 524 000

40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) uusjakotoiminnan tukemisesta annetun lain (24/1981), kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 102 §:n mukaisten lainojen ja korkotuen rahoituksesta ja eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun lain (31/1980) 19 §:n mukaisista lunastuksista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain (451/1988) 21 ja 22 §:n mukaisten menojen maksamiseen

3) kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 207 §:n 2 momentissa tarkoitettujen toimitusmenojen maksamiseen uusjakojen ja vesitilusjärjestelyjen osalta.

Määrärahaa saa käyttää enintään 12 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määräraha käytetään peltotilusjärjestelyjen tukemiseen ja pilottiluonteisiin metsätilusjärjestelyihin. Määrärahan käytön arvioidaan jakautuvan siten, että asianosaisilta takaisinperittävä osuus määrärahasta on noin 2,3 milj. euroa ja valtion lopulliseksi menoksi jää noin 2,7 milj. euroa.


2014 talousarvio 5 000 000
2013 talousarvio 5 000 000
2012 tilinpäätös 4 496 187