Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

63. MetsähallitusPDF-versio

1. Peruspääoman muutokset

Peruspääomaa voidaan korottaa 0,7 milj. eurolla, johon sisältyy lisäyksenä Museoviraston hallinnasta siirrettävää kiinteistövarallisuutta.

2. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Metsähallitus ottaa liiketoimintaa harjoittaessaan huomioon metsähallituslain mukaiset ­yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet.

Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuutta parannetaan edelleen.

Metsähallitus voi avustaa Suomen Metsäsäätiötä vuonna 2014 enintään 0,2 milj. eurolla.

3. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä

­Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2014 enintään 20 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2014 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 25 milj. euroa.

4. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä

Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 80 milj. euroa.

5. Liiketoiminnan takausvaltuudet

Metsähallitus saa myöntää takauksia samaan liikelaitoskonserniin kuuluvien osakeyhtiömuotoisten tytäryritysten lainojen vakuudeksi enintään 20 milj. euron arvosta.

6. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä

Metsähallitus saa antaa toimintaansa varten tarvittavia vakuuksia ulkopuolisille enintään 0,5 milj. euron arvosta.

Selvitysosa:

Liiketoiminta

Peruspääoman määrä vuoden 2013 alussa oli 2 538,1 milj. euroa. Vuoden 2013 aikana sen arvioidaan supistuvan 1,6 milj. eurolla ja olevan vuoden 2013 lopussa 2 536,5 milj. euroa. Vuonna 2014 peruspääomaa ehdotetaan korotettavaksi yhteensä 0,7 milj. eurolla. Liiketoiminnan omaisuutta ehdotetaan siirrettäväksi julkisten hallintotehtävien taseeseen maankäytön muutosten vaikutuksena ja muina muutoksina 0,024 milj. euron arvosta. Lisäksi peruspääoman arvoa ehdotetaan korotettavaksi 0,626 milj. eurolla hallinnan siirtojen, valtionperintöjen sekä muiden muutosten vaikutuksena. Museovirastolta siirretään omaisuutta Metsähallitukselle siten, että peruspääomaa korotetaan 0,11 milj. eurolla ja muuta omaa pääomaa 2,39 milj. eurolla.

Metsähallituksen liiketoiminnan toimialana ovat metsätalous ja muu luonnonvarojen käyttö. Liiketoimintaa harjoitetaan metsähallituslaissa säädettyjen yhteiskunnallisten velvoitteiden (luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön, porotalouden, saamelaiskulttuurin ja työllisyyden edistäminen) asettamissa puitteissa. Metsähallitus tarjoaa muille yrityksille tasapuoliset liiketoimintamahdollisuudet aktiivisella hankekehityksellä ja kilpailuun perustuvalla alueiden vuokrauksella.

Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisen tasosta päätetään maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä Metsähallituksen liiketoiminnan tavoitteista vuodelle 2014.

Ottaen huomioon eduskunnan hyväksymät vuoden 2014 palvelu- ja muut toimintatavoitteet, maa- ja metsätalousministeriö on alustavasti asettanut Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2014 tulostavoitteeksi (tilikauden tulos) 114 milj. euroa ja liiketoimintakonsernille 114 milj. euroa. Tavoite vastaa 4,6 prosentin tuottoa Metsähallituksen liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Tuloutustavoite vuonna 2015 on 120,0 milj. euroa. Tuloutustavoitteen saavuttamiseksi Metsähallitus jatkaa maanmyyntiä ja parantaa liiketoiminnan kannattavuutta. Valtioneuvosto päättää tuloutuksen määrästä vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.

Metsähallituksen hallituksen asettama alustava liiketoiminnan liikevaihtotavoite on 345,4 milj. euroa ja liiketoimintakonsernin 376,0 milj. euroa.

Metsähallitus tekee liiketoiminnan investointeja alustavan investointisuunnitelman mukaan 15 milj. eurolla. Merkittävimmät investointikohteet ovat puolustusvoimien ja tutkimuksen tarpeisiin tehtävät maa- ja vesialuehankinnat sekä tie-, maa- ja vesirakennushankkeet. Talousmetsien määrää Metsähallituksessa ei ole tarkoitus enää lisätä. Puolustusvoimien tarpeisiin on tarkoitus hankkia alueita noin 3,4 milj. eurolla.

Metsähallituksen tytäryhtiöiden vuoden 2014 arvioitu liikevaihto on konsernin sisäiset erät huomioon ottaen 34,5 milj. euroa ja liikevoitto 1,2 milj. euroa.

Alustavan suunnitelman mukaan Metsähallitus voi antaa takauksia tytäryhtiöidensä 20 milj. euron lainojen vakuudeksi. Metsähallitus voi joutua liiketoiminnassaan antamaan vakuuksia ulkopuolisille, esimerkiksi pankkitakauksia kunnille erilaisten velvoitteiden kattamiseksi.

Metsähallituksen liiketoiminnan tunnuslukutaulukko

  2012
toteutuma
Liikelaitos
Konserni 2013
ennakoitu
Liikelaitos
Konserni 2014
esitys
Liikelaitos
Konserni
             
Liikevaihto, milj. € 345,6 377,9 341,9 372,1 345,4 376,0
— muutos, % 3 2 -1 -2 1 1
Käyttökate, % 36 34 34 32 36 34
Liikevoitto/tappio, milj. € 122,5 124,5 115,8 117,4 121,5 122,7
Tilikauden tulos, milj. € 114,2 115,1 110,0 110,0 114,0 114,0
— liikevaihdosta, % 33 30 32 30 33 30
— peruspääomasta, % 4,5 4,5 4,3 4,3 4,5 4,5
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. € 1101)   120,01)   120,02)  
Sijoitetun pääoman tuotto, %3) 4,6 4,6 4,4 4,4 4,6 4,6
Investoinnit liikevaihdosta, % 4 4 4 4 4 4
Omavaraisuusaste, % 98 98 99 98 99 98
Taseen loppusumma, milj. € 2 719 2 732 2 693 2 705 2 691 2 705
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv) 1 114 1 267 1 094 1 247 1 074 1 227

1) Valtioneuvoston vahvistama tuloutus.

2) Vuoden 2013 toiminnan perusteella vuoden 2014 talousarvioesityksen (mom. 13.05.01) tuloutusarvio.

3) Sijoitetun pääoman tuottoprosentissa mukana osingot tytäryhtiöiltä.

Liikelaitoksen tuloutus ja rahoitus momenteittain (milj. euroa)

  2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
esitys
       
Liikelaitoksen tuloutus tulomomenteille      
13.05.01 Voiton tuloutus 110,000 120,000 120,000
Yhteensä 110,000 120,000 120,000
       
Julkisten hallintotehtävien määräraharahoitus      
30.63.50 Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät 5,809 6,373 6,373
MMM:n hallinnonala yhteensä 5,809 6,373 6,373
       
35.10.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät 31,889 27,984 28,755
35.10.63 Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot1) 4,200 2,000 2,000
YM:n hallinnonala yhteensä 36,089 29,984 30,755
       
Yhteensä (MMM ja YM) 41,898 36,357 37,128

1) Metsähallituksen osuus.

Julkiset hallintotehtävät

Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) 6 §:n mukaisten julkisten hallintotehtävien palvelu- ja toimintatavoitteet sekä niiden rahoitus esitetään tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta momentilla 30.63.50 ja ympäristöministeriön toimialan osalta momentilla 35.10.52.

Julkisten hallintotehtävien rahoitus ja menorakenne (1 000 euroa, sisältää koko toiminnan, myös ympäristöministeriön toimialaan liittyvän osuuden)

  2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
esitys
       
Rahoitus1)      
Maa- ja metsätalousministeriö (30.63.50) 6 897 6 373 6 373
Ympäristöministeriö (35.10.52) 32 322 32 066 28 755
Ympäristöministeriö (35.10.63) 3 682 2 985 2 000
Ympäristöministeriö (35.10.22) 100 100 150
Ympäristöministeriö (35.10.88) 1 900 - -
Muiden ministeriöiden rahoitus 2 444 1 767 1 500
Muu rahoitus valtion talousarviosta 621 730 730
Euroopan unionin rahoitus 4 693 5 792 5 500
Tulorahoituksella maksetut menot 8 720 9 066 8 500
Muu rahoitus 2 455 2 561 2 500
Yhteensä 63 834 61 440 56 008
       
Menot      
Palkkausmenot 25 902 24 177 24 607
Muut kulutusmenot 29 100 32 929 28 551
Maa-aluehankinnat 3 621 2 834 1 850
Muut investoinnit 5 211 1 500 1 000
Yhteensä 63 834 61 440 56 008

1) Rahoituseriin 2012 ja 2013 sisältyvät myös edellisiltä vuosilta siirtyneet erät.

Julkisten hallintotehtävien kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko (Tuloslaskelma)

  2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
esitys
       
Tuotot (1 000 euroa)      
Maksullinen toiminta 9 041 9 066 8 500
Muut tuotot 5 192 5 500 5 500
Tuotot yhteensä 14 233 14 566 14 000
       
Kulut (1 000 euroa)      
Henkilöstökulut 25 902 24 177 24 607
Muut kulut 32 043 35 029 30 851
Kulut yhteensä 57 945 59 206 55 458
Valtion talousarviosta saatu rahoitus 41 781 42 247 39 158
       
Yli-/alijäämä -1 931 -2 392 -2 300
       
Henkilöstömäärä (htv) 562 520 524
— josta virkamiehiä (htv) 63 68 68

50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 6 373 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Metsähallitusta koskevan lain 6 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä 1) kohdassa mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät ne julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta seuraavat alustavat tulostavoitteet:

  • — asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä
  • — tarjotaan mahdollisimman laajalti kansalaisille metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla ja seurataan toiminnan vaikuttavuutta
  • — valtion retkeilyalueiden sekä muiden erityisalueiden matkailu- ja virkistyskäytön edellytyksiä parannetaan ja näiden alueiden taloudellista merkitystä ja muita hyötyjä seurataan ja
  • — kehitetään erävalvontaa ja viranomaisten yhteisiä tietojärjestelmiä.

Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallitukselle kertyvän tuloja arviolta 5 300 000 euroa, joista metsästyksen ja kalastuksen tuloja 4 500 000 euroa, metsäpuiden siementen myyntituloja 700 000 euroa ja muita tuloja 100 000 euroa.

Määrälliset ja laadulliset tavoitteet Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville

  2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
esitys
       
Luonnon virkistyskäyttö­      
Virkistyspalvelujen asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) 4,2 >= 4 >= 4
Valtion retkeilyalueiden käynnit 354 000 355 000 355 000
Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden käynnit (kpl) 896 500 950 000 1 000 000
       
Eräasiat      
Metsästysluvat (kpl) 50 206 42 000 45 000
Kalastusluvat (kpl) 78 864 75 000 75 000
Metsästys- ja kalastusalueiden vuokrasopimusten määrä 3 441 3 500 3 500
Lupametsästäjien asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) 3,8 3,7 3,7

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Luonnon virkistyskäyttö 4 173 000
Eräasiat 1 690 000
Muut tehtävät 510 000
Yhteensä 6 373 000

2014 talousarvio 6 373 000
2013 talousarvio 6 373 000
2012 tilinpäätös 5 809 000