Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
              20. Eläinlääkintähuolto
              41. Eräät korvaukset
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatuPDF-versio

Selvitysosa:Luvun menot aiheutuvat pääosin Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenoista sekä eläintautien ja vaarallisten kasvintuhoojien vastustamisesta ja ennaltaehkäisemisestä aiheutuvista menoista.

Keskeisten toimenpiteiden vaikuttavuustavoitteet

Turvallisuusriskien hallinnassa painottuvat eläinten ja ihmisten välillä tarttuvien tautien (zoonoosit) leviämisen estäminen sekä kriisinhallinnan kehittäminen. Keskeisintä kriisinhallinnassa on ihmisten terveyttä uhkaavien vakavien tautien vastustaminen. Varmistetaan elintarvikkeiden hyvä ravitsemuksellinen laatu. Varmistetaan, että maatalouden tuotantopanokset ja markkinoilla olevat elintarvikkeet ovat turvallisia eivätkä niistä annetut tiedot johda kuluttajia harhaan. Edistetään luomu- ja lähiruuan tuotantoa.

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä suomalaiseen elintarvikeketjuun luodaan sellaiset turvallisuus-, laatu- ja jäljitettävyysjärjestelmät, joilla varmistetaan elintarviketurvallisuusriskien sekä toimijoiden ja kuluttajien taloudellisten riskien hallinta. Eläinten hyvinvointia edistetään lainsäädäntöä uudistamalla ja tehostamalla valvontaa. Estetään ennakoivasti ja valvonnan keinoin uusien vakavien eläintautien ja vaarallisten kasvintuhoojien leviäminen Suomeen. Tehostetaan väärennösten, petosten ja harmaan talouden vastaisia toimia elintarvikeketjussa.

Koko elintarvikeketjun kattavaa elintarvikkeiden turvallisuuteen ja laatuun liittyvää valvontaa kehitetään EU:n säädösten edellyttämällä tavalla. Valvontaa ja tutkimusta suunnataan siten, että ne tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita.

Viranomaisvalvonnan kehittämisessä tavoitteena on samantasoisten ja yhdenmukaisten palveluiden turvaaminen koko maassa sekä vaikuttavuuden ja kattavuuden parantaminen riskinarvioinnin perusteella ja omavalvonnan avulla. Elintarvikevalvontatietojen julkistamista kehitetään. Elintarviketurvallisuusvirasto vastaa valvonnasta sekä riskien arvioinnista ja hallinnasta koko elintarvikeketjussa yhtenäisellä tavalla. Arvioidaan ympäristöterveydenhuollon toteutuneet kehittämishankkeet ja selvitetään elintarvikevalvonnan kokoaminen valtion viranomaiselle.

Tavoitteiden kehitystä kuvaavat avainmittarit ja tunnusluvut

Avainmittari 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
2017
tavoite
         
Vaarallisia tai helposti leviäviä eläintauteja 2 kpl ei lainkaan ei lainkaan ei lainkaan
Vaarallisia kasvintuhoojia, uusia pysyvästi 1 kpl ei lainkaan ei lainkaan ei lainkaan
Todetut elintarvikevälitteiset tautitapaukset ihmisillä        
— yleisimmät tartunnanaiheuttajat, kotimaiset 2 428 kpl -3 % -3 % +/- 0 %
— vakavimmat tartunnanaiheuttajat 92 kpl -3 % -3 % +/- 0 %
Salmonellan esiintyvyys        
— elintarviketuotantoeläimissä ja elintarvikkeissa, % alle 1 alle 1 alle 1 alle 1
— elintarviketuotantoeläinten rehuissa, % ei lainkaan ei lainkaan ei lainkaan ei lainkaan
Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvonnassa havaitut ongelmat, % alle 0,5 alle 0,5 alle 0,5 alle 0,5
OIVA-huoneistotarkastuksissa parhaimman tason saavuttaneet kohteet, % - - 85 90
Vaatimukset täyttävien tarkastuskohteiden osuus, %        
— elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin liittyen 95 yli 97 yli 97 yli 97
— tuotantoeläinten EU-tarkastuksissa merkintään liittyen 52 yli 63 yli 63 yli 65
— tuotantoeläinten EU-tarkastuksissa hyvinvointiin liittyen 75 yli 80 yli 80 yli 82
— siemenkaupassa yli 95 yli 95 yli 95 yli 95
— lannoitevalmisteisiin liittyen 98 yli 94 yli 94 yli 95
— kasvinsuojeluaineisiin liittyen yli 95 yli 95 yli 95 yli 95
— luonnonmukaisessa elintarvikeketjussa yli 95 yli 95 yli 95 yli 95
— muuntogeenisiin tuotteisiin liittyen 98 yli 85 yli 85 yli 85
— rehuihin liittyen 99 99 99 99
Eläinlääkärin avun saanti kiireellisissä sairaustapauksissa alle 12 h alle 12 h alle 12 h alle 12 h

01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 391 000 euroa.

Selvitysosa:Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) tehtävänä on elintarvikkeiden ja maa- ja metsätalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuuden ja laadun, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden valvonta ja tutkimus. Evira varmistaa elintarvikkeiden ja alkutuotannon tuotteiden sekä niiden tuotantoketjun turvallisuutta ja laatua. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain muuttamisesta. Lainmuutoksen tarkoituksena on uudelleensijoittaa lautakunnan tehtävät Elintarviketurvallisuusviraston yhteyteen 1.9.2014 lukien. Tämän johdosta momentille siirretään määrärahaa neljän kuukauden osuutena 20 000 euroa ja yksi henkilötyövuosi momentilta 30.01.04.

Evira tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

  • — johtaa, kehittää ja valvoo elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden viranomaisten vastuulla olevaa riskinhallintaa alue- ja paikallistasoilla ja suorittaa valvontaa omalla toimialallaan
  • — rakentaa elintarviketurvallisuutta varmistavia järjestelmiä yhdessä tuottajien ja elintarviketeollisuuden ja elintarvikekaupan kanssa
  • — tekee eläintauteihin ja kasvintuhoojiin sekä elintarviketurvallisuuteen liittyvää diagnostiikkaa ja analytiikkaa tautien osoittamiseksi ja vastustamiseksi sekä elintarviketurvallisuuden lisäämiseksi
  • — toimii oman alansa vertailulaboratoriona
  • — suorittaa tieteellistä tutkimusta ja riskinarviointeja sekä tekee seurantatutkimuksia
  • — vastaa riskiviestinnästä viranomaisten ja kuluttajien sekä elintarvikealan toimijoiden välillä.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2014 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Eviralle seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus

Tuottavuuden parantamiseksi toteutetaan ydintoiminta-analyysissä sovittuja hankkeita, jatketaan kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruujärjestelmän (KUTI), eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontatietojärjestelmän (ELVI) ja laboratorio- ja valvontatietojärjestelmän (ELMO), eläinrekisterin sekä sähköisen asioinnin kehittämistä. Lisäksi toteutetaan zoonoosistrategian ja elintarviketurvallisuusselonteon toimenpiteitä. Evira osallistuu maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalojen yhteisen Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) toimintaan. Toimialan laboratoriopalvelujen saatavuus ja riittävyys arvioidaan.

Seuraavassa taulukossa on esitettynä Elintarviketurvallisuusviraston koko toiminnan kustannukset ja tuotot (myös muut kuin momentti 30.30.01). Henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan vuonna 2012 ja henkilötyövuosikiintiöön vuosina 2013 ja 2014.

Elintarviketurvallisuusviraston päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2012 toteutuma 2013 arvio 2014 arvio
  Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
                   
Elintarvikkeiden turvallisuus 25 010 11 181 307 23 558 10 371 302 24 133 11 340 301
— tieteellinen tutkimus 693 187 11 764 238 8 669 190 10
— riskiarviointi 1 233 165 16 911 82 12 1 190 167 15
— laboratoriopalvelut 4 791 236 57 4 230 253 50 4 623 239 56
— valvonnan ohjaus, neuvonta 5 899 99 67 6 108 28 72 5 692 100 66
— valvonnan toimeenpano 12 394 10 494 156 11 545 9 770 160 11 959 10 644 154
Eläinten terveys ja hyvinvointi 23 048 3 604 224 21 546 3 594 224 23 059 3 657 224
— tieteellinen tutkimus 674 106 10 483 62 7 650 108 10
— riskiarviointi 443 55 6 482 62 6 427 56 6
— laboratoriopalvelut 11 419 669 136 11 281 831 138 11 019 679 134
— valvonnan ohjaus, neuvonta 7 347 36 62 5 877 16 64 7 109 37 64
— valvonnan toimeenpano 3 165 2 738 10 3 423 2 623 9 3 854 2 777 10
Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys 16 771 5 984 184 15 275 5 335 182 16 183 5 395 180
— tieteellinen tutkimus 23 2 - 37 10 1 22 2 -
— riskiarviointi 152 4 2 192 - 1 147 4 2
— laboratoriopalvelut 5 770 763 72 5 130 797 68 5 568 774 70
— valvonnan ohjaus, neuvonta 5 038 56 60 4 453 75 57 4 861 57 59
— valvonnan toimeenpano 5 788 5 159 50 5 463 4 453 55 5 585 4 558 49
Yhteensä1) 64 829 20 769 715 60 379 19 300 708 63 375 20 392 705

1) Momentin 30.30.01 henkilötyövuosikiintiöt: 707 htv TA 2012, 708 htv TA 2013 ja 705 htv TAE 2014.

Eviran tunnusluvut

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
— Taloudellisuusindeksi -3,0 - -
— Tuottavuusindeksi 0,7 2,5 2,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 63 378 61 083 62 283
Bruttotulot 20 769 19 300 20 892
Nettomenot 42 609 41 783 41 391
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 7 008    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 075    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 17 633 16 591 18 192
— muut tuotot -4 - -
Tuotot yhteensä 17 629 16 591 18 192
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 15 145 13 531 14 792
— osuus yhteiskustannuksista 4 095 3 660 4 000
Kustannukset yhteensä 19 240 17 191 18 792
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 611 -600 -600
Kustannusvastaavuus, % 92 97 97
       
Muut suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 2 130 2 200 2 200
— muut tuotot -7 - -
Tuotot yhteensä 2 123 2 200 2 200
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 532 1 530 1 530
— osuus yhteiskustannuksista 659 670 670
Kustannukset yhteensä 2 191 2 200 2 200
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -68 - -
Kustannusvastaavuus, % 97 100 100

Osaan hankkeista saadaan EU:n maataloustukirahaston rahoitusta (tulot momentilla 12.30.01).

Määrärahasta käytetään 1 600 000 euroa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta hankittaviin IT-palveluihin.

Henkilötyövuosien määrä vähenee viidellä henkilötyövuodella tuottavuustoimien johdosta.

Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään eläinten hyvinvoinnin ja terveyden valvontajärjestelmän toteuttamiseen sekä eläinpitäjärekisterin sähköistämiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentilta 30.01.04 (1 htv) (4 kk osuus) 20
Tuottavuussäästöjen kertaluonteinen käyttö 800
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-1 htv) -1 250
Palkkausten tarkistukset 131
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -93
Yhteensä -392

2014 talousarvio 41 391 000
2013 talousarvio 41 783 000
2012 tilinpäätös 41 676 000

20. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 4 730 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) eläintautien vastustamisesta ja ennalta ehkäisemisestä, eläinsuojelusta ja näihin liittyvistä korvauksista ja koulutuksista aiheutuvien menojen sekä eläinlääkintähuollon toteuttamisen kannalta välttämättömien menojen maksamiseen

2) kunnilta ostettavista palveluista aiheutuviin menoihin

3) valtionapujen myöntämiseen, joista valtakunnallisille eläinsuojelujärjestöille myönnettäviin valtionapuihin enintään 100 000 euroa.

Selvitysosa:Eläinsuojelujärjestöille myönnettävän valtionavun lisäksi myönnetään valtionapua Helsingin yliopistolle eläinlääkäreiden erikoistumisharjoitteluun sekä Eläinten Hyvinvointikeskuksesta aiheutuviin menoihin. Tutkimusapurahoja on tarkoitus myöntää eläinkokeille vaihtoehtoisia menetelmiä selvittäviin ja kotieläinten terveydenhuoltoon ja niiden elintarviketuotantoon liittyviin tutkimuksiin.

Maataloustukirahaston rahoitusosuus tuloutuu momentille 12.30.01.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Eläintautitorjunnan, -suojelun ja
-lääkintähuollon menot
840 000
Ostopalvelut kunnilta 3 240 000
Valtionavut valtakunnallisille eläinsuojelujärjestöille (enintään) 100 000
Muut valtionavut 550 000
Yhteensä 4 730 000

2014 talousarvio 4 730 000
2013 talousarvio 4 730 000
2012 tilinpäätös 4 492 450

41. Eräät korvaukset (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 6 448 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) mukaisten korvausten maksamiseen

2) enintään 4 880 000 euroa tiloilla kuolleiden tuotantoeläinten hävittämisestä aiheutuneiden valtionapujen maksamiseen (VNA 96/2010)

3) maa- ja puutarhatalouden neuvontajärjestöjen ja tutkimuslaitosten kasvinterveyden riskinhallintaa edistäviin hankkeisiin

4) hukkakauran torjuntasuunnitelmien laatimiseen sekä avustusten maksamiseen kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain (896/1977) mukaisesti kasvinjalostajille jalostukseen ja kotimaisen kasvinjalostustoiminnan edistämiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenoihin sekä edellisiin vuosiin kohdistuviin menoihin ja korvauksiin.

Määräraha budjetoidaan valtionapujen osalta maksuperusteella.

Selvitysosa:Lain perusteella korvauksia voidaan maksaa kasvintuhoojien hävittämiskustannuksista, jos kasvintuotannolle aiheutuneet vahingot ovat poikkeuksellisen suuret ja korvaaminen on toimijan elinkeinon jatkamisen kannalta tarpeellista. Kasvintuhoojan hävittämiskustannuksia voidaan maksaa myös metsässä kasvavien puiden osalta.

Tavoitteena on myös varmistaa, että tiloilla kuolleet tuotantoeläimet poistetaan eläinten ravintoketjusta (EU:n asetus 1069/2009).

Kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain 6 §:n mukaiseksi määrärahan vähimmäismääräksi on arvioitu 300 000 euroa, mitä vastaavat tulot on merkitty momentille 12.30.32. Kasvinjalostajille maksetaan kasvinjalostustukea jalostajan kehittämien lajikkeiden osalta.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kasvintuhoojien torjunta 938 000
Tiloilla kuolleiden tuotantoeläinten hävittäminen (enintään) 4 880 000
Kasvinterveyden neuvonta ja riskinhallinnan kehittäminen 300 000
Kasvinjalostustoiminnan edistäminen 300 000
Hukkakauran torjuntasuunnitelmat 30 000
Yhteensä 6 448 000

2014 talousarvio 6 448 000
2013 talousarvio 6 448 000
2012 tilinpäätös 6 204 775