Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
              42. Satovahinkojen korvaaminen
              44. Luonnonhaittakorvaus
              45. Luopumistuet ja -eläkkeet
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 661 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000 euroa

2) Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toiminnasta aiheutuviin sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus- sekä maa- ja vesirakennustöihin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen menojen maksamiseen

4) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omavastuuosuutta koskevien menojen maksamiseen

5) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta

6) suunnitellun luonnonvarakeskuksen perustamisesta aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) tuottaa tutkimustietoa, palveluja ja ratkaisuja tärkeimpiin maa- ja elintarviketalouden kysymyksiin sekä yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Tutkimuksen ja kehitystoiminnan tuottamia uusia ratkaisumalleja ja teknologiaa hyödynnetään elinkeinojen kilpailukyvyn, vastuullisuuden ja kestävyyden kehittämisessä sekä uusien liiketoimintakonseptien luomisessa.

Pääosa MTT:n tutkimuksesta jakautuu viidelle tutkimusalueelle, joiden teemat keskittyvät maa- ja elintarviketalouden strategisiin kehityskysymyksiin. MTT hyödyntää tutkimuksessa monitieteisyyttään ja kytkee yhteen vahvaa osaamista luonnontieteiden, teknologiatutkimuksen sekä talous- ja yhteiskuntatieteiden aloilla. Kestävä biotalous, ilmastonmuutoksen ehkäisy ja siihen sopeutuminen, maatalouden haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisy sekä maa- ja elintarviketalouden tuotantoa ja maaseudun kehittämistä tukeva vihreän talouden tutkimus ovat MTT:n keskeisimpiä tutkimusaloja. MTT:llä on lisäksi viranomais- ja asiantuntijatehtäviä, joissa hyödynnetään tutkimuksen yhteydessä hankittavaa asiantuntemusta.

MTT tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

Maaseudun kehittäminen
 • — Maaseudun yritystoiminnan vahvistaminen sekä vihreän talouden ja ekosysteemipalveluiden kehittäminen.
 • — EU:n ja kansallisten politiikkojen tehokkuuden arviointi maaseudun kehityksen osalta.
Maa- ja puutarhatalouden kehittäminen
 • — Ruuantuotannon tuottavuuden, kannattavuuden ja ruokaturvan edistäminen mm. kehittämällä alkutuotannon menetelmiä ja tuotannonohjausta sekä kehittämällä menetelmiä kasvin- ja eläinjalostuksen tarpeisiin.
 • — Ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi, kasvihuonekaasupäästöjen ja ravinne- ja torjunta-ainekuormituksen vähentämiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.
 • — Luomutuotannon tutkimusta ja kehitystoimintaa yhdessä Helsingin yliopiston kanssa perustetussa Luomuinstituutissa.
 • — Maatalouden ja koko ruokajärjestelmän vastuullisuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn kehittäminen.
 • — Maa- ja elintarviketalouden biomassojen hyödyntäminen alan yritysten kanssa: uusiokäyttöön perustuvia energiaratkaisuja ja innovaatioita materiaalikierron hyödyntämisen tehostamiseksi sekä kierrätysravinteiden tuotteistamiseksi turvallisiksi ja tehokkaiksi lannoitevalmisteiksi ja maanparannusaineiksi.
Elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun kehittäminen
 • — Ratkaisuja kasvien ja eläinten terveyden edistämiseksi, eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi ja kuluttajiin kohdistuvien riskien vähentämiseksi.
 • — Ratkaisuja kasvisten ja kasvisvalkuaisen kulutuksen lisäämiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2014 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen MTT:lle seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2012 toteutuma 2013 arvio 2014 arvio
  Kust. 1 000 €1) Tuotot 1 000 €2) Htv Kust. 1 000 €1) Tuotot 1 000 €2) Htv Kust. 1 000 €1) Tuotot 1 000 €2) Htv
                   
Maaseudun kehittäminen 7 019 2 670  98 8 000 3 000 113 7 300 2 800 97
— Tutkimus 6 383 2 302 91 7 300 2 650 103 6 700 2 450 92
— Asiantuntijatehtävät 636 368 7 700 350 10 600 350 5
Maa- ja puutarhatalous 31 513 11 087 456 27 300 9 300 386 30 000 10 850 417
— Tutkimus 26 379 9 663 392 22 500 8 000 326 25 000 9 400 357
— Asiantuntijatehtävät 5 134 1 424 64 4 800 1 300 60 5 000 1 450 60
Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu 7 328 2 685 98 8 600 3 150 122 7 700 2 900 99
— Tutkimus 6 724 2 565 89 8 000 3 000 114 6 900 2 700 89
— Asiantuntijatehtävät 604 120 9 600 150 8 800 200 10
Muu tutkimustoiminta ja muut asiantuntijatehtävät 6 059 2 079 82 5 100 1 680 72 6 000 2 090 73
— Muu tutkimustoiminta 1 510 690 21 1 300 610 18 1 500 690 19
— Muut asiantuntijatehtävät 2 928 1 008 41 2 100 700 30 2 900 1 010 37
— Tutkimusyhteisöä palvelevat asiantuntijatehtävät 1 621 381 20 1 700 370 24 1 600 390 17
Tutkimustoiminta ja asiantuntijatehtävät yhteensä 51 919 18 521 734 49 000 17 130 693 51 000 18 640 686
— Tutkimus 40 996 15 220 593 39 100 14 260 561 40 100 15 240 557
— Asiantuntijatehtävät 10 923 3 301 141 9 900 2 870 132 10 900 3 400 129
Maksullinen toiminta 4 066 3 850 33 3 750 3 800 38 3 850 4 000 40
Kaikki yhteensä3) 55 985 22 371 767 52 750 20 930 731 54 850 22 640 726

1) Tukitoimintojen nettokustannukset (tukitoimintojen kustannuksista on vähennetty niihin kohdistuneet tulot) on vyörytetty päätoiminnoille. Kustannukset sisältävät myös pääomakustannukset (käyttöomaisuuden poistot sekä omaisuuteen sitoutuneen pääoman koron) ja vastaavasti vuosittaisia investointeja ei huomioida kustannuslaskennassa kyseisen vuoden suorina kustannuksina.

2) Sisältää vain esitettyihin toimintoihin suoraan kohdistetut tuotot sekä muiden virastojen momenteilta kirjaus- ja käyttöoikeudella saadut rahoitukset. Tukitoimintoihin kohdistuneet tuotot eivät näy laskelmassa tuottoina, vaan ne käsitellään kustannuslaskennassa ydintoimintojen kustannuksia pienentävänä tekijänä (2012: 2,979 milj.euroa, TA 2013: 3,270 milj.euroa, TAE 2014: 2,860 milj. euroa).

3) Htv: 2012 kokonaishenkilötyövuosimäärätoteutuma, 2013 TA momentin 30.20.01 htv-kiintiö 731 htv ja 2014 TAE momentin 30.20.01 htv-kiintiö 726 htv.

 • — Toimintaa suunnataan vastaamaan asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeita.
 • — Edistetään julkisten tietovarantojen avaamista ja hyödyntämistä.
 • — Kehitetään asiakkuuksien johtamista ja markkinointiosaamista. Innovaatioiden kaupallistamista nopeutetaan. Yhteistutkimuksen ja asiakasrahoitteisen toiminnan kannattavuutta parannetaan.
 • — Tiedon ja teknologian vaihtoa kehitetään yhdessä tulosten käyttäjien ja innovaatioketjun muiden toimijoiden kanssa. Jatketaan monipuolista julkaisutoimintaa ja kehitetään verkkopalveluja sekä neuvontayhteistyötä.
 • — Laitos osallistuu uuden EU-kauden maaseutuohjelman sekä alueellisesti toteutettavien rakennerahasto-ohjelmien suunnitteluun. Tavoitteena on elinkeinojen kehittämisresurssien tehokas hyödyntäminen, suuntaaminen ja vaikuttavuus alueellisten kehittämistavoitteiden mukaisesti.
 • — Henkilöstörakennetta kehitetään tutkijavaltaiseen ja jatkotutkinnon suorittaneiden suuntaan.
 • — Tasapainotetaan taloutta toimintaa fokusoimalla, kannattavuutta parantamalla, lisätuloja hankkimalla ja kustannuksia leikkaamalla. Koetoiminnassa siirrytään aiempaa joustavampiin toimintamalleihin. Talouden tasapainottamisessa varmistetaan, että asiakasvaikuttavuus ja toiminta eivät vaarannu, vaikka rahoitusrakenne on muuttunut.
 • — Yliopistoyhteistyötä ja tutkimusinfrastruktuuriyhteistyötä lisätään.

Viitaten pääluokkaperusteluissa todettuihin hallinnonalan toiminnallisen tuloksellisuuden alustaviin tavoitteisiin:

 • — Laitos osallistuu Luonnonvarakeskuksen muodostamista koskevaan valmisteluun.
 • — Laitoksen tutkimusta suunnataan ja tutkimuksen tukipalveluja ja infrastruktuureja kehitetään Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymässä (LYNET) sovittujen painopisteiden mukaisesti.
 • — Laitos osallistuu maa- ja metsätalousministeriön VATU-hankkeiden toteutukseen.

Taloudellisuuden ja tuottavuuden tunnuslukuja

  2012
toteutuma
2013
talousarvio
2014
tavoite
       
1. Tutkimustoiminnan ja asiantuntijatehtävien kokonaiskustannukset/tutkija htv, 1 000 € 166 160 163
2. Tutkimustoiminnan ja asiantuntijatehtävien kokonaiskustannukset/julkaisu, 1 000 € 32 34 38
3. Tutkimustoiminnan ja asiantuntijatehtävien kokonaiskustannukset/asiakkaita palvelevat tuotokset, 1 000 € 205 204 178
4. Yhteishankerahoituksen ja maksullisen toiminnan tuotot/tutkija htv, 1 000 € 72 68 72
5. Julkaisut yhteensä, kpl/tutkija henkilötyövuosi 5,3 4,7 4,3
— joista asiantuntijatarkastettuja tieteellisiä artikkeleita kpl/tutkija htv 0,7 0,7 0,8
— josta ammattilehtiartikkeleita kpl/tutkija htv 1,3 1,7 1,4
— josta yleislehtiartikkeleita kpl/tutkija htv 0,1 0,3 0,2
— joista muita julkaisuja kpl/tutkija htv 3,2 2,0 1,9
Asiakkaita palvelevat tuotokset, kpl/tutkija henkilötyövuosi 0,8 0,7 0,9
Tuotokset ja laadunhallinta

Tuotokset keskeisistä suoritteista (kpl)

  2012
toteutuma
2013
talousarvio
2014
tavoite
       
Asiantuntijatarkastetut tieteelliset artikkelit 215 220 242
Ammattilehtiartikkelit 409 520 443
Yleislehtiartikkelit 26 90 52
Muut julkaisut 993 610 600
Julkaisut yhteensä 1 643 1 440 1 337
       
Tuotokset asiakkaiden päätöksenteon tueksi 157 160 176
Uudet tuotteet 24 15 27
Keksintöilmoitukset ja patentit 7 10 11
Analyysimenetelmät ja muut tutkimusta palvelevat tuotokset 65 55 72

Kasvinsuojeluainelausunnot ja tutkimusraportit (kpl)

  2012
toteutuma
2013
talousarvio
2014
tavoite
       
Kansalliset GM-lausunnot 3 6 5
GM-riskiarviot EFSA:lle - 1 -
Neuvonnalliset julkaisut 63 40 40
Neuvonnalliset esitelmät 17 40 20
Maksullisen testauspalvelun luottamukselliset raportit (GEP/GLP) 58 45 50
Maksulliset valmisteiden tehokkuusarviot 3 5 5

Varmennetuista lisäys- ja taimiaineistoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (9/2006) mukainen toiminta edellyttää valiotaimituotannon toimintamahdollisuuksien vakauttamisen osalta hintatukea, joka on määritelty 80 000 euroksi.

1.1.2012 voimaan astuneessa laissa kasvinsuojeluaineista (1563/2011, 27 §) MTT velvoitetaan tekemään kasvinsuojeluaineiden biologisen tehokkuuden ja käyttökelpoisuuden tarkastuksia ja antamaan lausuntonsa hyväksynnän edellytyksistä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (TUKES). Kasvinsuojeluaineiden tutkimus- ja testaustoiminnalla tuotetaan kansainvälisten laatujärjestelmien mukaisesti puolueetonta tietoa, jota käytetään rekisteröinnissä, neuvonnassa ja kuluttajille suunnattavan informaation tukemisessa.

MTT toteuttaa ulkoasiainministeriön instituutioiden välisen kehitysyhteistyön instrumenttiin (IKI) kuuluvia hankkeita kehitysmaissa. Ulkoasiainministeriö maksaa momentin 24.30.66 määrärahasta MTT:lle jälkikäteen tilitystä vastaan hankkeesta aiheutuneet toteutuneet kustannukset sekä Suomen että kehitysyhteistyön kohdemaan osalta. Koska kehitysmailla ei ole omia varoja sijoitettavaksi hankkeisiin, eikä niillä näin ollen ole mahdollisuuksia odottaa ulkoasianministeriön jälkikäteissuorituksia, on lyhytaikaisten rahoitusennakoiden antaminen kehitysyhteistyön kohdemaalle edelleen välttämätöntä hankkeiden aloittamisen ja etenemisen turvaamiseksi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 58 781 55 730 58 011
Bruttotulot1) 25 154 23 900 25 350
Nettomenot 33 627 31 830 32 661
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 514    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 202    

1) Vuoden 2014 bruttotuloissa ei ole otettu huomioon muiden virastojen jakamattomia määrärahoja yhteensä 0,150 milj.euroa.

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
tavoite
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 8 212 8 100 8 100
— EU:lta saatava rahoitus 2 630 1 900 2 800
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 7 673 7 000 7 600
Tuotot yhteensä 18 515 17 000 18 500
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 41 467 36 500 37 350
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -22 952 -19 500 -18 850
Omarahoitusosuus, % 55 53 50

Yhteisrahoitteisen toiminnan tulojen lisäksi käytössä arvioidaan olevan maksullisen toiminnan tuloja 4,0 milj. euroa, EU-maataloustukia 1,0 milj. euroa sekä muita tuloja 2,0 milj. euroa.

Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista.

Tuloina otetaan huomioon muut kuin momenteille 12.30.32 ja 12.30.99 kertyvät tutkimuskeskuksen toiminnasta kertyvät tulot. Puutarhakasvien jalostusmaksuina vuonna 2014 kertyvät tulot 80 000 euroa on merkitty momentille 12.30.32 ja pääomaluonteiset tulot momentille 12.30.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-5 htv) -250
Palkkausten tarkistukset 107
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -76
Tasomuutos 1 050
Yhteensä 831

2014 talousarvio 32 661 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 31 830 000
2012 tilinpäätös 34 315 000