Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

90. LiikuntatoimiPDF-versio

Selvitysosa:Liikuntatoimen tehtävänä on liikunnan edistäminen. Valtio ja kunnat luovat edellytyksiä liikunnalle. Liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa liikuntajärjestöt. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa liikuntatoimen yleisestä johdosta, kehittämisestä ja yhteensovittamisesta valtionhallinnossa.

Toimialaa ohjaavat liikuntalaki ja -asetus, hallitusohjelma, valtion talousarvio, opetus- ja kulttuuriministeriön strategiat ja linjaukset sekä toimialan kansainväliset yleissopimukset. EU:n liikuntapolitiikan vaikutus kansalliseen liikuntatoimeen on lisääntymässä. Liikunnan toimialan strateginen johtaminen ja ohjausjärjestelmät perustuvat tiedolla johtamisen periaatteelle sekä liikuntapoliittisten toimenpiteiden vaikutusten jatkuvalle arvioinnille.

Liikunnan edistämiseksi ja liikunnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamiseksi liikuntapolitiikan eri tavoitealueilla toteutetaan toimenpiteitä, joille on yhteistä alan tietoperustan vahvistaminen ja osaamisen kehittäminen sekä yhdenvertaisuuden, eettisyyden ja rehellisyyden toteutuminen.

Liikuntatoimen toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet ovat:

Toiminnalliset tavoitteet Keskeisimmät toimenpiteet
   
Liikunta ja urheilu lisäävät osallistumista — Tuetaan liikunnan kansalaisjärjestötoimintaa
— Tuetaan paikallista seuratoimintaa ja matalan kynnyksen liikuntatoimintaa
— Tuetaan eettistä ja yhteiskuntavastuullista huippu-urheilutoimintaa ja urheilijoiden valmentautumismahdollisuuksia
— Vahvistetaan urheilu-uran ja opiskelun tai koulunkäynnin yhdistämisen toimenpiteitä
— Myönnetään tunnustuspalkintoja suomalaisille olympiavoittajille
— Vahvistetaan järjestöjen edellytyksiä hakea ja järjestää kansainvälisiä urheilun suurtapahtumia
— Vahvistetaan urheilun eettisyyttä ja rehellisyyttä tukemalla Antidopingtoimikuntaa sekä urheiluoikeuden professuuria
— Tuetaan liikuntajärjestöjen kansainvälisiä yhteistyö- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kansainvälisen naisliikuntaverkoston puheenjohtajuutta
Liikunnallinen elämäntapa yleistyy — Vahvistetaan paikallisen liikuntatoimen edellytyksiä osoittamalla liikuntatoiminnan valtionosuutta kunnille
— Liikuntapaikkarakentamisen avustamisessa painotetaan ensisijaisesti laadukkaiden ja laajoille käyttäjäryhmille suunnattujen liikuntapaikkojen rakentamista ja peruskorjaamista
— Lisätään Liikkuva koulu -ohjelman kattavuutta
— Tuetaan liikunnallisen elämäntavan edistämiseen tähtääviä toimenpiteitä
— Avustetaan liikunnan yhdenvertaisuutta lisääviä hankkeita
Liikunta-alan tietopohja ja osaaminen vahvistuu — Tuetaan liikunnan koulutuskeskusten osaamisen ja laadun kehittämistä
— Parannetaan eri väestöryhmien osallistumismahdollisuuksia liikunta-alan vapaatavoitteiseen koulutukseen
— Tuetaan liikunta-alan tutkimus- ja tiedonvälitystoimintaa liikuntapoliittisen päätöksenteon tarpeiden näkökulmasta
— Lisätään liikuntatieteellisen tutkimuksen laatua tekemällä yhteistyötä Suomen Akatemian kanssa
— Lisätään tiedon saavutettavuutta sekä kehitetään valtion liikuntaneuvoston liikuntapolitiikan vaikutusten arviointijärjestelmää
— Tuetaan tiedon tuotantoa liikuntapaikkarakentamisen ja liikuntaa suosivan yhdyskuntasuunnittelun kehittämiseksi
— Tuetaan Suomessa järjestettäviä tieteellisiä kansainvälisiä kongresseja

Eräitä liikuntatoimen tunnuslukuja

  2011
toteutuma
2012
toteutuma
2014
arvio
       
Lasten liikunnan seuratoiminnan paikallistukihankkeet/Seuratukihankkeet (2013 lukien)      
Myönnetyt 355 380 490
Hakemukset 853 1 093 1 300
Lapsia ja nuoria 80 000 80 000 100 000
— tytöt (%) 45 45 45
— pojat (%) 55 55 55
Urheiluakatemioiden avustaminen      
Avustetut urheiluakatemiat, kpl 10 10 20
Akatemioihin kiinnittyneiden urheilijoiden määrä, I ja II -taso n. 1 000 n. 1 100 2 000
Dopingtestit (ADT ry)      
Kansallisen testausohjelman testit, yht 3 126 3 006 3 000
— kilpailun ulkopuoliset 1 722 1 570 1 500
— kilpailutestit 1 404 1 436 1 500
— joista veritestejä 123 122 100
Urheilijaprofiilit, verinäytteet   104 250
Laajoja väestöryhmiä palvelevien liikuntapaikkojen avustaminen (OKM)      
Valtionavustuksilla tuetut liikuntatilat (peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeet)      
— uimahallit (m2) 23 268 24 243 24 000
— liikuntahallit (m2) 38 131 19 025 23 000
— jäähallit (m2) 13 016 21 579 20 000
Yhteensä 74 415 64 847 67 000
— lähiliikuntapaikat (kpl) 62 67 60
Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelma      
Hankkeet 196 211 190
Kunnat 95 103 100
Liikkujat      
— naiset (%) 66 65 64
— miehet (%) 34 35 36
KKI-toimintaan osallistuneet 35—74 v. 120 000 120 000 140 000
Liikkuva koulu -ohjelma      
Koulut 45 111 230
Oppilaat 10 000 30 000 60 000
Vapaan sivistystyön toteutuneet suoritteet liikunnan koulutuskeskuksissa      
Valtakunnalliset 396 602 408 613 375 000
Muutos ed. vuoteen, opiskelijavrk. 27 796 12 011 -33 613
Muutos ed. vuoteen, % 7,5 3,0 -8,2
Valtionosuudella rahoitetut vuorokaudet/% 279 900/70,6 279 900/68,5 279 900/74,6
       
Alueelliset 85 381 85 517 80 000
Muutos ed. vuoteen, opiskelijapv 85 381 136 -5 517
Muutos ed. vuoteen, % 15,0 0,2 -6,5
Valtionosuudella rahoitetut päivät/% 52 000/60,9 53 000/62,0 53 000/66,3

50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 147 448 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) liikuntalakiin (1054/1998), opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin (1705/2009) ja vapaasta sivistystyöstä annettuun lakiin (632/1998) perustuvien valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen sekä muiden urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen tarkoitettujen avustusten maksamiseen valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti

2) kokeilu-, kehittämis-, selvitys- ja ohjelmatoiminnan menoihin

3) enintään 1 700 000 euroa urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapurahojen maksamiseen

4) yhteisöjen ja valtionhallinnon kansainvälisen liikunta-alan yhteistyön, liikuntatieteellisen toiminnan, dopinginvastaisen toiminnan, testaustoiminnan ja dopingin vastaisen kasvatuksen tehostamisen menoihin, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja tutkijoiden liikuntatieteellisten tutkimushankkeiden sekä näiden kanssa yhteistyössä toteutettavien tietojärjestelmä- ja muiden hankkeiden rahoittamiseen

5) enintään 310 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisen avustuksen maksamiseen Suomen Urheilumuseosäätiölle

6) valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen menoihin

7) suomalaisten olympiavoittajien tunnustuspalkintoihin sekä Pro Urheilu -tunnustusten maksamiseen

8) liikunnan aluehallinnon toiminnan menoihin

9) enintään neljää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen.

Kunnan liikuntatoimen valtionosuuden perusteena käytettävä yksikköhinta on 12,00 euroa asukasta kohden.

Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten valtionosuuden perusteena olevien opiskelijavuorokausien enimmäismäärä on 279 900 ja alueellisten liikunnan koulutuskeskusten opiskelijapäivien enimmäismäärä on 53 000. Mainittujen määrien estämättä määrärahaa saa käyttää valtionosuuksien oikaisupäätöksistä aiheutuviin menoihin.

Alueellisten liikunnan koulutuskeskusten yksikköhinta on 16,60 euroa opiskelijapäivää kohden.

Kohdassa 3 tarkoitetut apurahat budjetoidaan maksuperusteisina.

Kohdassa 9 tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioon liittyvän esityksen laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) muuttamisesta siten, että valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten valtionosuuksien indeksikorotus jätetään tekemättä vuonna 2014.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Liikuntaan ja urheiluun osallistuminen 60 060 000
Liikunnan kansalaistoimintaan 41 710 000
Huippu-urheiluun 12 830 000
Urheilun arvokisoihin 1 700 000
Antidopingtoimikunnalle 3 000 000
Kansainvälisyyteen 820 000
   
Koko väestön liikunnan edistäminen 56 700 000
Valtionosuudet kuntien liikuntatoimintaan 19 200 000
Liikuntapaikkarakentamisen avustamiseen 26 400 000
Liikunnallisen elämäntavan edistämiseen 11 100 000
   
Liikunnan osaaminen ja tietopohja 30 688 000
Liikunnan koulutuskeskuksille 19 680 000
Liikuntatieteeseen ja tutkimuksiin 4 040 000
Tutkimus- ja kehitysyhteisöille sekä koulutustoimintaan 3 890 000
Liikunnan aluehallinnon toimintaan 350 000
Valtion liikuntaneuvoston toimintaan 480 000
Opetus- ja kulttuuriministeriön käytettäväksi 2 248 000
Yhteensä 147 448 000

Määrärahan mitoituksessa käytetty valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten arvonlisäveroton keskimääräinen yksikköhinta on 87,88 euroa opiskelijavuorokautta kohden. Liikunnan koulutuskeskusten valtionosuuksiin on lisäksi myönnetty 30 000 euroa momentilta 29.90.52.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tuloutuksen kasvu 1 % 1 460
Yhteensä 1 460

2014 talousarvio 147 448 000
2013 talousarvio 145 988 000
2012 tilinpäätös 144 959 979

52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille ja rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 110 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukaisten valtionosuuksien maksamiseen valtakunnallisille liikunnan koulutuskeskuksille sekä enintään 80 000 euroa Suomen Akatemialle liikuntatieteellisten tutkimusten arvioinnin hallintokustannuksiin ja enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioon liittyvän esityksen laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) muuttamisesta siten, että valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten valtionosuuksien indeksikorotus jätetään tekemättä vuonna 2014.

Momentin 29.90.50 määrärahasta osoitetaan valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten valtionosuuksiin enintään yhteensä 18 000 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 1
Yhteensä 1

Momentin nimike on muutettu.


2014 talousarvio 110 000
2013 talousarvio 109 000
2012 tilinpäätös 2 752 000

(53.) Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat Helsingin Olympiastadionin perusparannukseen (arviomääräraha)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Valtio on osoittanut määrärahan perusparannushankkeen suunnittelukustannuksiin. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannan mukaisesti hankkeelle myönnetään rahoitusta valtion talousarviossa kokonaiskustannusten täsmennyttyä. Perusparannushankkeen kokonaiskustannukset täsmentyvät luonnos 2 -tasoisen hankesuunnitelman valmistuttua.


2013 talousarvio 6 300 000
2012 tilinpäätös 5 900 000