Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              32. Valtionosuudet museoille
              50. Eräät avustukset
              70. Kaluston hankinta
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 473 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kansallismuseon toimintamenot 7 055 000
Museoviraston muut toimintamenot 12 418 000
Yhteensä 19 473 000

Museovirasto vastaa kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyvistä viranomaistehtävistä kansallisella tasolla. Se johtaa ja kehittää maan yleistä museotointa, suojelee ja hoitaa kulttuuriperintöä ja kulttuuriympäristöä sekä tuottaa ja välittää alaa koskevaa tutkimustietoa. Museoalaa kehitetään valtakunnallisesti yhteistyössä museoalan kanssa. Museovirasto osallistuu aktiivisesti alan kansainväliseen viranomais-, sidosryhmä- ja hankeyhteistyöhön.

Museoviraston kiinteistövarallisuus siirtyy 1.1.2014 alkaen Seurasaaren ulkomuseota lukuun ottamatta Senaatti-kiinteistöille ja Metsähallitukselle. Uudistuksesta aiheutuu suuria rakenteellisia muutoksia viraston tehtäviin ja kustannusrakenteeseen. Kiinteistömenojen osuus viraston toimintamenoista on noin 54 %. Kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset on budjetoitu momentille 29.80.20.

Viraston toimintoja sopeutetaan väheneviin resursseihin painottaen keskeisten strategisten tavoitteiden saavuttamista. Toiminnassa korostetaan asiakaslähtöisyyttä, palvelukykyä sekä fyysistä, tiedollista ja kulttuurista saavutettavuutta. Kulttuuriperintökasvatuksella vahvistetaan kansalaisten osallisuutta kulttuuriperintöön. Kulttuuriperinnön digitaalista saatavuutta parannetaan ja arkisto-, kirjasto- ja kokoelmapalveluita kehitetään edelleen. Tutkimusyhteistyötä kehitetään yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa.

Kulttuuriympäristöä vaalitaan kiinteiden muinaisjäännösten, rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman suojelun keinoin sekä panostamalla linnojen, museokiinteistöjen ja muinaisjäännösten restauroinnin ohjaukseen, hoitoon ja esittelyyn sekä vedenalaiseen arkeologiaan. Virasto osallistuu kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanoon. Toiminnassa keskitytään ohjelmallisen suojelupolitiikan, ohjausmenetelmien, opas- ja ohjeaineistojen sekä kulttuuriympäristön tilan seurannan kehittämiseen.Virasto vastaa pieniin yksityisiin rakennushankkeisiin liittyvien arkeologisten kenttätöiden toteuttamisesta. Yleisiin ja suurehkoihin hankkeisiin liittyviä kenttätöitä tehdään tilaustutkimuksina kilpaillen alan muiden toimijoiden kanssa.

Kansallismuseo edistää suomalaisten aineellisen kulttuuriperinnön säilymistä, välittää siihen liittyvää tietoa ja vahvistaa sen merkitystä yhteiskunnassa. Kansallismuseo kartuttaa kokoelmiaan yhteistyössä valtakunnallisten erikoismuseoiden ja maakuntamuseoiden kanssa. Näyttely- ja muu yleisötoiminta sekä tietoverkoissa olevat kokoelmatiedot ja opetusaineistot lisäävät kulttuurihistoriallisesti merkittävän esineistön tuntemusta ja kiinnostusta kansalliseen kulttuuriperintöömme. Painopisteenä on varsinkin lähimenneisyyden ja nykyajan aineellisen kulttuuriperinnön ja siihen liittyvä tiedon tallentaminen. Kansallinen kokoelmatyö vakiinnutetaan osaksi Kansallismuseon toimintaa.

Kansallismuseon palvelukykyä ja vaikuttavuutta parannetaan uudistamalla rakenteita ja toimintamalleja, näyttelytoimintaa ja kokoelmaohjelmaa. Kulttuurien museo siirtyy vuoden 2014 alussa Kansallismuseon yhteyteen. Kansallismuseoon kuuluvien museoiden toimintaa ja avoinnapitoa tarkastellaan osana Museoviraston toimintojen sopeuttamistoimenpiteitä. Toiminnan tuottavuutta parannetaan kehittämällä museokauppatoimintaa ja tehostamalla tilavuokrausta ja yhteistyötä ravintolapalveluiden kanssa.

Henkilöstön hyvinvointia sekä organisaation osaamista ja tuottavuutta edistetään henkilöstösuunnittelulla ja koulutuksella, ottamalla käyttöön sähköisiä toiminnan tuen järjestelmiä, kehittämällä palkkausjärjestelmää sekä toteuttamalla työhyvinvointihankkeita.

Tuloksellisuuden tunnusluvut 2011
toteutuma
2012
toteutuma
2014
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Käynnit Museoviraston verkkosivuilla 3 546 608 3 935 638 5 000 000
Lausuntojen käsittelyaika, pv 36 35 40
Museoiden kävijämäärä      
— kokonaiskävijämäärä 414 790 328 974 320 000
— maksavien kävijöiden osuus, % 40 52 55
— alle 18-vuotiaiden osuus kävijöistä, % 19 17,5 22
Linnojen kävijämäärä      
— kokonaiskävijämäärä 162 792 143 444 190 000
— maksavien kävijöiden osuus, % 88 94 81
Tutkimus- ja näyttelyjulkaisut, kpl 4 9 3
Esinetietojen digitointiaste, % 40 45 46
Toiminnallinen tehokkuus      
Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa 2,4 2,8 2,8
Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa 2,2 3,1 2,8
Henkisten voimavarojen hallinta      
Henkilötyövuodet (htv) 361 293 320

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 24 245 25 928 22 773
Bruttotulot 4 919 3 200 3 300
Nettomenot 19 326 22 728 19 473
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 938    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 071    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
+7 htv ja määräaikaisen työvoiman kustannukset (siirto momentilta 29.80.75) 420
Energia- ja ostopalvelut 105
Hankintamenosäästö -43
Indeksitarkistukset 150
Journalistinen kuva-arkisto 500
Kansallismuseon vuokra (siirto momentille 29.80.20) -3 300
Kertamenon poisto -150
Muiden menojen siirto momentille 29.80.20 -920
Orimattilan keskusvaraston vuokra 930
Tuottavuustoimet -90
Palkkausten tarkistukset 63
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -45
Tasomuutos -875
Yhteensä -3 255

2014 talousarvio 19 473 000
2013 III lisätalousarvio 1 510 000
2013 I lisätalousarvio 320 000
2013 talousarvio 22 728 000
2012 tilinpäätös 21 459 000