Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 059 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) arkistolaitoksen kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen

2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.

Valtuus

Kansallisarkisto saa vuoden 2014 aikana tehdä Mikkelin keskusarkiston uudisrakennusta koskevan vuokrasopimuksen siten, että siitä aiheutuva menojen lisäys on vuodesta 2017 alkaen vuositasolla enintään 250 000 euroa. Kyseinen vuokrasopimus edellyttää, että Kansallisarkisto luopuu 30.6.2018 mennessä Helsingin Sörnäisten toimitiloista.

Selvitysosa:Arkistolaitos on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä. Arkistolaitoksen tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, tukea tutkimusta ja kehittää arkistotointa.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  • — Arkistolaitos kehittää ja ohjaa arkistotointa siten, että julkisen sektorin asiakirjahallintoa ja arkistotointa hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.
  • — Arkistolaitos säilyttää hallussaan olevat arkistoainekset tehokkaasti ja turvallisesti sekä parantaa niiden käytettävyyttä ja saatavuutta.
  • — Arkistolaitos tarjoaa asiakkailleen monipuolista, luotettavaa ja nopeaa tietopalvelua kehittäen sähköistä tilaus- ja asiakaspalvelua.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
  • — Arkistolaitos kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi. Arkistolaitos kehittää rakenteitaan, toimintatapojaan ja organisaatiotaan tehokkaan ja laadukkaan toiminnan turvaamiseksi keskittyen ydintehtäviinsä.

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen arkistolaitoksen suoritteiden maksuista (1294/2010).

Tunnuslukuja 2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
         
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus        
Arkistoaineksen kokonaismäärä (hyllymetriä) 190 046 195 292 200 000 204 000
Digitoitu aineisto (kuvatiedostojen määrä) 13 033 119 16 788 779 14 500 000 22 100 000
Tutkijasalikäynnit (kpl) 49 303 39 827 48 000 38 000
Aineiston verkkokäyttö (latauksia kpl) 17 000 000 28 470 000 21 000 000 38 000 000
Tuotokset ja laadunhallinta        
Aineistojen kartunta (hm/vuosi) 4 156 5 246 4 000 4 000
Digitointi (kuvatiedostoja/vuosi) 2 442 478 3 755 660 1 500 000 800 000
Annettu koulutus (luentotunnit/osallistujat) 836/1 350 550/1 233 550/1 100 350/700
Annetut todistukset ja selvitykset (kpl) 21 981 22 068 24 000 25 000
Toiminnallinen tehokkuus        
Arkistoaineksen kokonaismäärä hm/htv 767 829 818 864
Henkisten voimavarojen hallinta        
Sairauspäivien lkm/htv 11,9 7,2 <9 <9
Henkilötyövuodet1) 247,7 235,7 244,5 236

1) Sisältää myös määräaikaisten hankkeiden henkilöstön.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 21 511 20 188 19 659
Bruttotulot 2 037 600 600
Nettomenot 19 474 19 588 19 059
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 331    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 263    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen (HO) -500
Tuottavuustoimet -225
Vuokrien indeksitarkistus 165
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) 55
Palkkausten tarkistukset 47
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -34
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -37
Yhteensä -529

2014 talousarvio 19 059 000
2013 talousarvio 19 588 000
2012 tilinpäätös 19 406 000