Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 635 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) 1 602 000 euroa ulkomailla tapahtuvan Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilön, palkkaukseen

2) 2 800 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin.

Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot.

Selvitysosa:Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on asiantuntija- ja palveluvirasto, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän, kulttuurin ja kansalaistoiminnan alueilla sekä nuorison keskuudessa erilaisten liikkuvuus- ja yhteistyöinstrumenttien sekä tiedon avulla.

Toiminnan tavoitteena on aidosti kansainvälinen ja avarakatseinen yhteiskunta, jonka jäsenet osaavat ja haluavat toimia monikulttuurisessa yhteisössä ja näkevät erilaisuuden rikkautena.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOlle seuraavat tavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

  • — toimeenpanee apuraha- ja muita liikkuvuus- ja yhteistyöohjelmia sekä vastaa Euroopan unionin Erasmus + -ohjelman sekä Kulttuuri-ohjelman, Kansalaisten Eurooppa ja Management Partnership -ohjelman kansallisesta toimeenpanosta ja pohjoismaisen Nordplus- ja Nordkurs-ohjelman toimeenpanosta
  • — vahvistaa kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyötä sekä edistää suomalaisen koulutuksen ja kulttuurin kansainvälistä näkyvyyttä ja kilpailukykyä varsinkin painopistealueina olevien Kiinan, Pohjois-Amerikan sekä Venäjän kanssa
  • — koordinoi Science without Borders -ohjelman opiskelijaliikkuvuusosiota Brasilian kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti
  • — kehittää Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa sekä järjestää ulkomaisille yliopisto-opiskelijoille suomen kielen kursseja Suomessa
  • — vahvistaa omaa asiantuntijarooliaan, lisää eri kohderyhmille tarkoitettujen ohjelmien osallistujamääriä sekä tehostaa informaation ja tiedon tuottamista ja levittämistä koskien suomalaisten ja ulkomaisten toimijoiden liikkuvuutta ja yhteistyötä
  • — edistää kansalaisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua ohjelmiin tiedottamalla kansainvälistymisen mahdollisuuksista ja seuraamalla toiminnan kansallista ja alueellista vaikuttavuutta.

Määrälliset tavoitteet

  2010
toteutuma
2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
           
EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelma (LLP)1) 19 399 20 466 21 998 20 250 26 000
— Suomesta lähteneet 12 879 13 793 15 236 13 400 19 000
— Suomeen saapuvat 6 520 6 673 6 762 6 850 7 000
EU:n nuorisotoimintaohjelmaan (YiA) osallistuvat 2 492 3 413 3 744 2 500 2)
Rahoitus Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelmista          
— Nordplus Högre utbildning       3 800 3 800
Rahoitus kansallisista määrärahoista 1 627 1 591 1 867 1 850 1 850
— Eurooppa        390  390
— Aasia 3)  163  99  126  200  200
— Pohjois-Amerikka  140  159  166  250  250
— Venäjä  470  483  889  500  500
— muut apurahat ja kansainvälinen harjoittelu  854  850  686  510  510
North-South -kehitysmaaohjelma  289  279  492  300  300
Suomen kielen ja kulttuurin edistäminen          
— kesäkurssiapurahat ja opetusvierailut  217  200  223  270  270
Yhteensä 24 024 25 949 28 324 28 970 32 220

1) Vuodesta 2014 Erasmus + -ohjelma.

2) Vuodesta 2014 osa Erasmus + -ohjelmaa.

3) Vuodesta 2013 lähtien vain Kiina.

Toiminnallinen tehokkuus

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn tuottavuuden lisäämiseksi jatketaan toimintaprosessien ja sähköisten palveluiden kehittämistä sekä vahvistetaan kestävän kehityksen mukaista toimintaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön, CIMOn ja Opetushallituksen yhteistyötä ja yhteisiä toimintoja kartoitetaan tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Toiminnan tuloksellisuutta tuetaan panostamalla henkilöstökoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen päämääränä tasa-arvoinen, ammatillisesti korkeatasoinen työyhteisö, jossa henkilöstön asiantuntijuus kasvaa vuorovaikutuksen avulla. Painopisteinä ovat johtamisen ja työyhteisötaitojen kehittäminen sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen vahvistaminen. Henkilöstön osaamisalueita kehitetään ja uudistetaan vastaamaan viraston tehtäviä ja resursseja.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2010
toteutuma
2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
   
Henkilötyövuodet:          
— CIMO  108,6  108,5  109,4  108,5  107,5
— Ulkomaanlehtorit  22,6  21,5  20,8  20  20
Yhteensä  131,2  130  130,2  128,5  127,5
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä %  26,3  21,8  21,4  21  21
Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5)  3,4  3,4  3,3  3,6  3,6
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv  8,2  10,4  8,7  8,0  8,0
Koulutustasoindeksi  6,1  6,1  6,1  6,1  6,1

Päätösosan kohdassa 1) tarkoitetut palkkausmenot määräytyvät soveltuvin osin ulkomailla työskentelevien Suomen kielen ja kulttuurin yliopisto-opettajien ohjesäännön mukaisesti.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 34 752 38 585 38 670
Bruttotulot 26 839 29 778 30 035
Nettomenot 7 913 8 807 8 635
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 471    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 394    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen -296
Kansallisen rahoituksen lisääminen EU:n Erasmus + -ohjelman toteuttamiseen 200
Tuottavuustoimet -67
Palkkausten tarkistukset 26
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -18
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -17
Yhteensä -172

2014 talousarvio 8 635 000
2013 talousarvio 8 807 000
2012 tilinpäätös 8 836 000