Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 058 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 750 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) 50 000 euroa avustuksena jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 400 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen.

Selvitysosa:Opetushallitus toimii opetustoimialan toimeenpanon, seurannan ja kehittämisen asiantuntijakeskusvirastona, joka toteuttaa toimialan opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden valmistelu-, päätös- ja toimeenpanotehtävät sekä koulutuksen tuloksellisuuden parantamiseen tähtäävän informaatio-ohjauksen ja hanketoiminnan. Opetushallitus seuraa koulutuksen järjestämistä ja koulutuksen tuloksellisuutta mm. oppimistulosten seuranta-arvioinnein sekä toteuttaa virastolle erikseen säädetyt ja määrätyt hallinto- ja palvelutehtävät. Opetushallitus tuottaa päätöksentekoa varten koulutustietoa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Opetushallitukselle seuraavat tavoitteet:

Koulutuksen normatiivinen ohjaus
 • — Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen
 • — Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamiseen varautuminen
 • — Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelmien perusteiden käyttöönoton tukeminen
 • — Ammatillisten tutkintojen ja valmistavien koulutusten perusteiden uudistaminen sekä uusien säädösten mukaiset tarkistukset
 • — Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämiseen osallistuminen
 • — Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen ja sähköistäminen.
Informaatio-ohjaus ja hanketoiminta
 • — Kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeet, jotka toteutetaan laajojen koulutuspoliittisesti merkittävien ohjelmien mukaisesti
 • — Hyvien käytäntöjen, toimintamallien ja -menetelmien tuottaminen ja levittäminen yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kanssa
 • — Nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen kehittäminen sekä yksilöllisten opintopolkujen ja joustavien tutkinnon suorittamistapojen vahvistaminen
 • — Opetushallituksen aseman vahvistaminen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön ja digitaalisten oppimisympäristöjen kansallisena osaamis- ja kehittämiskeskuksena
 • — Oppilaitosten työrauhaa sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevien uudistusten toimeenpanon tuki
 • — Koulutuksen tasa-arvon toimenpideohjelman toteuttamiseen osallistuminen sekä tasa-arvonäkökulman ja monikulttuuristumisen vaikutusten esille tuominen koulutuksen kehittämistyössä ja arvioinneissa.
Koulutuksen järjestäminen ja koulutuksen tuloksellisuuden parantaminen
 • — Kansallisten tietovarantojen hyödyntäminen sekä indikaattorituotanto päätöksentekijöiden ja koulutuksen kehittäjien tarpeisiin
 • — Mallit ja käytännöt opintojen läpäisyasteen nostamiseksi ja opintojen nopeuttamiseksi
 • — Ennakointitiedon tuottaminen, määrällisen ja laadullisen ennakoinnin yhteensovittaminen sekä aikuiskoulutuksen ennakoinnin kehittäminen
 • — Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toimeenpano
 • — Paikallisen ja alueelisten koulutuksen kehittämissuunnitelmien valmistelun tukeminen opetustoimen johdon kehittämisohjelmalla, jolla vahvistetaan opetushallinnon tehokkuutta ja tuottavuutta, sekä tuetaan koulutuksen järjestäjäkentän muutoksesta nousevia opetushallinnon uudistamistarpeita
 • — Opiskelijavalintapalvelujen uudistaminen sekä yhtenäisen tieto- ja palveluarkkitehtuurin valmistelu, opiskelijavalintojen kehittäminen, sekä SADe-ohjelman oppijan verkkopalvelukokonaisuuden valmiiksi saattaminen.
Rakenteellinen kehittäminen
 • — Opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittäminen tukemaan eri koulutusmuotojen ja koko opetustoimen kansallisia kehittämisohjelmia siten, että yhteyttä opettajien peruskoulutukseen tiivistetään.
Toiminnallinen tehokkuus

Opetushallituksen tuottavuuden lisäämiseksi jatketaan toimintaprosessien ja sähköisten palveluiden kehittämistä. Kehittämistoiminta kootaan laajoihin, kansallisen koulutuspolitiikan kannalta vaikuttaviin hankkeisiin. Opetushallituksen maksullisella palvelutoiminnalla tuetaan koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista ja edistetään opetustoimen tuloksellisuutta. Vähälevikkisen oppimateriaalin saatavuus turvataan. Tavoitteena on liiketaloudellisen toiminnan taloudellisen kannattavuuden säilyminen.

Tuotokset ja laadunhallinta

Opetushallituksen suoritteet (kpl)

  2010
toteutuma
2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
           
1. Perustoiminnan tuotoksia          
Opetussuunnitelmien perusteet 3 1 2 1 3
Tutkinnon perusteet/ammattikoulutus          
— Perustutkinnot 30 2 1 3 -
— Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 22 32 45 40 30
— Ammatillisen, lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulun ja yliopistojen yhteishaun hakijamäärät 311 500 306 500 314 500 330 000 450 000
— Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistuneiden määrät 24 921 25 000 33 0452 20 000 20 000
           
2. Maksullisen palvelutoiminnan tuotokset          
Julkisoikeudelliset suoritteet          
— Opetushallinnon tutkinto 315 382 345 300 300
— Päätös korkeakoulututkinnon tunnustamisesta 765 751 720 750 750
— Valtionhallinnon kielitutkinnot 1 996 1 200 1 200 1 200 1 200
— Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen tutkintomaksut (kpl) 49 482 54 000 48 000 49 000 48 000
Liiketaloudelliset suoritteet          
— Koulutettavapäivät 12 301 13 682 12 995 10 000 10 000
— Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen järjestämisedellytysten arviointi          
— Tilatut konsultoinnit ja arvioinnit 81 61 59 40 40
— Myydyt julkaisut ja oppimateriaalituotteet 73 429 78 000 69 140 60 000 60 000
— Ulkomaisten tutkintojen vastaavuuslausunnot 66 71 71 50 50
3. Palvelukyvyn tunnuslukuja          
— Tutkinnon tunnustamista koskevien päätösten käsittelyaika (kk) 3,5 2,5 3,5 3,5 3,5
— Maksullisten koulutusten asiakastyytyväisyys (1—5) 4,2 4,1 4,3 4,1 4,1
Henkilöstövoimavarat

Henkilöstöjohtaminen tukee strategisten tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuloksellisuutta Opetushallituksessa hyväksyttyjen arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittämisen tavoitteena on ydinosaamisen turvaaminen resurssien vähentyessä. Henkilöstön jaksamisesta ja työhyvinvoinnista huolehditaan. Ajantasaisella henkilöstösuunnittelulla, työn kehittämisellä ja verkostoyhteistyöllä turvataan riittävät resurssit ydintehtävien hoitamiseen. Johtamista ja esimiestyötä kehitetään.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2010
toteutuma
2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
           
Henkilötyövuodet (momentti 29.01.02) 263 263 264 249 228
Henkilötyövuodet (muut momentit) 26 24 23 25 25
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä % 8,9 12,8 8,2 9,0 10,1
Työtyytyväisyysindeksi 3,3 3,4 3,4 3,6 3,6
Sairaspoissaolot, työpäivää/htv 10,1 10,4 8,6 9,0 9,0
Koulutustasoindeksi 6,1 6,1 6,1 6,0 6,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma

2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 30 824 30 195 30 558
Bruttotulot 8 989 7 500 7 500
Nettomenot 21 835 22 695 23 058
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 874    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 116    

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 1 179 1 000 1 300
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 558 1 910 2 050
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -379 -910 -750
Kustannusvastaavuus, % 76 52 63
       
Hintatuki 379 910 750
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 100 100 100

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 2 723 2 700 2 550
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 315 2 200 2 300
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 407 500 250
Kustannusvastaavuus, % 118 123 111

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 3 310 3 500 3 200
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 3 549 3 500 3 200
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -238 0 0
Kustannusvastaavuus, % 93 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen -704
Hankintamenosäästö (HO) -42
Kertaluonteinen lisäys opiskelijavalintapalvelujen turvaamiseksi 704
Koepankin ylläpito (siirto momentilta 29.10.20) 45
Opiskelijavalintapalveluiden turvaaminen (määräaikaisten lisäysten poistuminen) -1 580
Opiskelijavalintapalveluiden uudistaminen (siirto momentilta 28.90.30) 3 275
Oppimistulosten arviointitoiminnan menot (siirto momentille 29.01.04) -1 125
Tuottavuustoimet -225
Palkkausten tarkistukset 54
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -39
Yhteensä 363

2014 talousarvio 23 058 000
2013 talousarvio 22 695 000
2012 tilinpäätös 22 077 000