Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 57 689 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Vuoden 2014 alusta lukien toteutetaan kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävien, kulttuurin toimialan peruspalvelujen arviointitehtävien ja oppilaitosrakentamiseen liittyvien tehtävien siirto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta aluehallintovirastoille.

Aluehallintovirastoille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Käsittelyajat keskimäärin, kk      
Kantelut 9,6 8 8
Sivistystoimen valitukset ja lausunnot 1) 3 3
Alkoholiluvat 0,8 1 1
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat 1) 2 2
Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset asiat 13,2 10 10
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5      
Asiakastyytyväisyys palvelualttiuteen ja yhteistyökykyyn 3,7 4 4
Maanpuolustuskurssien laatu 1) 4 4
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste %      
Yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, valvontakäynnit ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt 1) 10 10
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmista arvioidaan (valvontaohjelmakauden aikana) ja toteutetaan (vuosittain) 1) 100 100
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten toteutumisaste 1) 100 100
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelman toteutumisaste 1) 100 100
Kustannusvastaavuus, %      
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon luvat 72 100 100
Ympäristösuojelulain ja vesilain mukaiset asiat 32 50 50
       
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet      
Henkilötyövuodet, yhteensä 1 209 1 260 1 293
josta aluehallintoviraston toimintamenot 744 772 809
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot, momentti 33.70.01 421 462 457
Sairauspoissaolot, pv/htv 9,0 9,5 9,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,4 3,3 3,4

1) Tieto puuttuu, seuranta muuttunut tai mittari otettu tässä muodossa käyttöön 2013.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 63 595 62 531 67 689
Bruttotulot 9 893 8 050 10 000
Nettomenot 53 702 54 481 57 689
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 101    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 656    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 9 562 8 500 10 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 19 503 14 200 19 500
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -9 941 -5 700 -9 500
Kustannusvastaavuus, % 49 60 51
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 40 100 20
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 38 90 20
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 2 10 0
Kustannusvastaavuus, % 105 111 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Rahanpesun ja terrorismin torjunta; valvonta 280
Siirto momentilta 32.01.02 (53 htv) 3 511
Suojatilan vuokrasopimuksen päättäminen -109
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -178
Palkkausten tarkistukset 202
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -144
Tasomuutos -354
Yhteensä 3 208

2014 talousarvio 57 689 000
2013 I lisätalousarvio 1 589 000
2013 talousarvio 54 481 000
2012 tilinpäätös 54 257 000