Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Puolustuspolitiikka ja hallintoPDF-versio

Selvitysosa:

PUOLUSTUSMINISTERIÖ

Puolustusministeriö vastaa valtioneuvoston osana ja hallinnonalansa ohjaajana puolustuspolitiikan valmistelusta ja toimeenpanosta sekä sotilaallisen maanpuolustuksen ohjauksesta. Puolustuspolitiikan valmistelun ja toimeenpanon lisäksi puolustusministeriö vastaa sotilaallisen maanpuolustuksen voimavaroista ja muista toimintaedellytyksistä, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamisesta ja kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistumisesta sekä vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämisestä ja yhteensovittamisesta.

Toiminnan painopisteenä on puolustusvoimien uudistaminen siten, että 2020-luvun puolustuskyvyn vaatimuksia vastaavat puolustusvoimien rauhan ja sodan ajan rakenteet ja toimintatavat ovat täysimääräisesti käytössä vuoden 2016 alusta lukien.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Puolustusministeriölle asetetaan seuraavat, pääluokkaperusteluissa esitettyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät, alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Suomen etujen mukainen puolustuspolitiikka

Ohjataan valtioneuvoston selonteon turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon linjausten toteuttamista ja puolustuskyvyn pitkäjänteistä kehittämistä.

Suorituskykyinen puolustusjärjestelmä

Varmistetaan hallitusohjelman linjausten toimeenpano puolustushallinnossa sekä ohjataan puolustusvoimauudistuksen toteutumista.

Varmistetaan kansainvälisellä yhteistoiminnalla erityisesti EU:n, Naton ja pohjoismaiden kanssa puolustuskyvyn kehittäminen ja huoltovarmuus.

Kehitetään tilahallintaa ja ympäristönsuojelua painopisteinä terveys, turvallisuus, kustannustehokkuus ja ympäristövastuullisuus sekä poikkeusolojen vaatimukset. Tarpeettomasta kiinteistövarallisuudesta luopumista edistetään.

Turvallinen yhteiskunta

Kokonaisturvallisuutta yhteensovitetaan ja kehitetään yhteiskunnan turvallisuusstrategian periaatteiden mukaisesti.

Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen

Laaditaan erillisen suunnitelman mukaisesti kansainvälisen tietoturvallisuuden velvoitteista ja kansainvälisistä sopimuksista sekä tietoturvallisuusasetuksesta johtuvat ohjausnormit hallinnonalalle.

PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS

Rakennuslaitoksen toiminta-ajatuksena on järjestää maanpuolustukselle laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset kiinteistöpalvelut kaikissa oloissa. Rakennuslaitos toimii puolustushallinnon kiinteistöalan osaamiskeskuksena, josta puolustushallinto saa tarvitsemansa kiinteistö- ja ympäristöalan asiantuntemuksen ja niihin liittyvät palvelut.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Puolustushallinnon rakennuslaitokselle asetetaan seuraavat, pääluokkaperusteluissa esitettyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät, alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Suorituskykyinen puolustusjärjestelmä

Puolustushallinnon rakennuslaitoksella on valmius tukea puolustusvoimia annettujen valmiusvaatimusten mukaisesti.

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen organisaatiota, tehtäviä ja henkilöstörakennetta on kehitetty vastaamaan rauhan ajan sekä poikkeusolojen suorituskykyvaatimuksia sekä asetettuja kustannustehokkuusvaatimuksia vahvistettujen strategioiden mukaisesti.

Puolustushallinnon rakennuslaitoksella on ajan tasalla oleva tilannekuva kiinteistöistä, rakennuksista ja verkostoista (ml. niiden kunto, terveys-, turvallisuus- yms. riskit ja niiden hallinta) sekä kyky tukea puolustusvoimia ja kiinteistöjen omistajia.

Turvallinen yhteiskunta

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen puolustusvoimille ja sen strategisille kumppaneille tuottamat ja järjestämät palvelut täyttävät asetetut/sovitut ja lakisääteiset turvallisuusvaatimukset. Omalle ja alihankkijan henkilöstölle järjestetty turvallisuuskoulutus täyttää palvelutuotannon turvallisuuden vaatimukset.

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen sopimushallinnalla varmistetaan alihankkijoiden palvelutuotanto häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen

Puolustushallinnon rakennuslaitoksella on kyky ja valmius tukea puolustusvoimia sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa tehtävänannon mukaisesti.

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 20 151 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen

2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet1)

Toiminnallinen tehokkuus 2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
arvio
       
Taloudellisuus      
Menot tulosalueittain (1 000 euroa)      
Puolustuspolitiikka 1 514 2 000 4 031
Sotilaallinen maanpuolustus 334 1 030 715
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen 726 870 592
Sotilaallinen kriisinhallinta 88 230 164
Ohjaustoiminnot 5 990 7 050 5 009
Tukitoiminnot 10 971 9 085 10 205
Yhteensä 19 623 20 265 20 716
       
Tuottavuus      
Henkilötyövuodet tulosalueittain      
Puolustuspolitiikka 12 20 30
Sotilaallinen maanpuolustus 4 9 4
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen 9 7 6
Sotilaallinen kriisinhallinta 2 3 2
Ohjaustoiminnot 45 50 48
Tukitoiminnot 74 58 57
Yhteensä 146 147 147

1) Tiedot ovat kassamenopohjaisia.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
tavoite
       
Työtyytyväisyys (1—5) 3,58 3,5 3,5
— naiset 3,45    
— miehet 3,69    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö (siirto momentille 25.01.01) -20
Korkean turvatason työasemien käyttöönotto 100
TUVE-menot 400
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -64
Palkkausten tarkistukset 40
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -29
Yhteensä 427

2014 talousarvio 20 151 000
2013 I lisätalousarvio 450 000
2013 talousarvio 19 724 000
2012 tilinpäätös 18 873 000

21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 315 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuutta edistävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen samoin kuin tuottavuushankkeiden toimeenpanoon.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä kertyneitä säästöjä 75 prosenttisesti vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan virastojen ja laitosten tuottavuuden paranemista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 560
Yhteensä 560

2014 talousarvio 2 315 000
2013 talousarvio 1 755 000
2012 tilinpäätös 1 195 000

29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 337 676 000 euroa.


2014 talousarvio 337 676 000
2013 III lisätalousarvio 1 992 000
2013 I lisätalousarvio 7 702 000
2013 talousarvio 334 500 000
2012 tilinpäätös 317 674 800

(40.) Avustus Leijona Catering Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2013 talousarvio 1 150 000
2012 tilinpäätös 1 200 000