Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. (26.40.01 ja 63, osa) Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 526 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain (746/2011) 33 §:n mukaisen ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän toiminnan rahoittamiseen

2) EU:n rahoittamiin hankkeisiin

3) maahanmuuttohallinnon toiminnan kehittämiseen.

Selvitysosa:Maahanmuuttovirasto käsittelee ja ratkaisee maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyviä asioita hyödyntäen ja kehittäen ulkomaalaisasioiden sähköistä asiankäsittelyjärjestelmää viranomaisten ajantasaisena asianhallinta- ja tietopalvelurekisterinä. Virasto tuottaa ajankohtaista tietoa maahanmuutto- ja kansalaisuusasioista. Virasto vastaa turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton käytännön toiminnan ohjauksesta ja suunnittelusta, säilöönottoyksiköiden käytännön toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta sekä ihmiskaupan uhrien auttamisen toimeenpanon ohjauksesta. Valtiolla on kaksi vastaanottokeskusta: Joutsenon ja Oulun vastaanottokeskukset, jotka toimivat Maahanmuuttoviraston alaisina. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän toimintaa koordinoi Joutsenon vastaanottokeskus.

Sisäasiainministeriö asettaa Maahanmuuttovirastolle alustavasti seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Maahanmuuttovirasto ja valtion vastaanottokeskukset 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
       
Tuotokset      
Päätökset 60 142 60 350 60 450
Panokset      
Toimintamenot (1 000 €)      
Maahanmuuttovirasto 18 744 18 066 17 402
Valtion vastaanottokeskukset 8 700 8 700 9 124
Henkilötyövuodet      
Maahanmuuttovirasto 309,3 290 290
Valtion vastaanottokeskukset 93,9 100 120
Tehokkuus      
Toiminnallinen tuloksellisuus      
— tuottavuus (päätöstä/Maahanmuuttoviraton htv) 194 208 208
— taloudellisuus (nettomenot €/päätös) 288 300 300
— maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (%) 78 90 120
Nopea ja oikeusvarma päätöksenteko

Vireille tulleiden hakemusten läpivientiajat lyhenevät. Perheenyhdistämishakemusten käsittelyaika on enintään yhdeksän kuukautta. Asiakkaiden oikeusturva säilyy hyvänä. Henkilö- ja teknisiä resursseja käytetään joustavasti ja tehokkaasti. Päätöksentekoprosessit ovat laadullisesti mitattavia sekä läpinäkyviä, ohjaavia ja rutiinityötä säästäviä. Soveltamiskysymykset linjataan sisäisellä ohjeistuksella.

Vireille tulleet ja ratkaistut asiat 2012—2014

  2012
toteutuma
Vireille
tulevat
Ratkaistut 2013
arvio
Vireille
tulevat
Ratkaistut 2014
tavoite
Vireille
tulevat
Ratkaistut
             
Maahanmuutto yhteensä 18 214 28 289 25 100 30 100 25 200 30 200
— työntekijän oleskelulupa 5 744 4 179 6 600 6 600 6 700 6 700
— opiskelijan oleskelulupa 6 023 5 934 6 500 6 500 6 500 6 500
— muut oleskeluluvat (sis. kv. suojelu) 6 447 18 176 12 000 17 000 12 000 17 000
Maasta poistaminen 8 908 8 445 4 000 4 000 4 000 4 000
Kansainvälinen suojelu yhteensä 10 784 10 809 11 750 12 050 11 750 12 250
— turvapaikkahakemukset 3 129 3 894 3 000 3 800 3 000 4 000
— kiintiöpakolaiset1) 750 689 750 750 750 750
— matkustusasiakirjat 4 815 5 376 6 000 5 000 6 000 5 000
— dublinasiat 2 090 2 156 2 000 2 500 2 000 2 500
Kansalaisuus yhteensä 10 413 12 869 8 000 10 000 8 000 10 000
— kansalaisuushakemukset 7 865 9 723 6 000 9 000 6 000 9 000
Yhteensä 48 319 60 412 48 850 56 150 48 950 56 450

1) Vuonna 2012 UNHCR:n kiintiöpakolaisesityksiä oli yhteensä 785 kpl, joista osa on tilastoitu vireille tulleisiin. Pakolaiskiintiössä valituista tehdään vain päätös, koska asiassa ei ole asiakkaan vireille laittamaa lupahakemusta.

Käsittelyaika keskimäärin (vrk)

  2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
       
Maahanmuutto      
— työntekijän oleskelulupa (sis. TE-toimiston osapäätöksen) 110 65 65
    josta Maahamuuttoviraston osuus 54 30 30
— oleskelulupa, opiskelija 20 30 30
Kansainvälinen suojelu, kokonaiskäsittelyaika ilman muutoksenhakua      
— turvapaikka (kaikki) 250 210 180
    josta Maahanmuuttoviraston osuus - 150 120
— normaali menettely 332 255 190
    josta Maahanmuuttoviraston osuus - 212 170
— nopeutettu menettely 82 65 49
— josta Maahanmuuttoviraston osuus - 54 42
Kansalaisuushakemukset, kokonaiskäsittelyaika      
— kansalaisuushakemukset (kaikki) 381 265 254
— kansalaisuushakemukset (ns. selvät) 318 200 180
— kansalaisuushakemukset (ns. muut) 501 360 360
Ratkaistut/vireille tulleet (%) 124 125 125
Maahanmuuttohallinnon prosessien sähköistäminen

Maahanmuuttohallinnon kaikkien viranomaisten sähköistä asianhallintajärjestelmää (UMA) käytetään tehokkaasti ja sen ylläpidosta huolehditaan. Sähköisten palvelujen käyttöä laajennetaan ja samalla nopeutetaan prosessien kulkua. Järjestelmän toimintoja kehitetään vastaamaan ulkomaalaislain muutoksia.

Henkisten voimavarojen hallinta

Henkiset voimavarat, Maahanmuuttovirasto

  2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
       
Henkilötyövuodet 309,3 290 290
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) 9,9 9,9 9,9
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) 3,40 3,40 3,40

Henkiset voimavarat, Valtion vastaanottokeskukset

  2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
       
Henkilötyövuodet 93,9 100 120
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) 10 10 10
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) 3,60 3,70 3,70

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 33 472 31 766 31 526
Bruttotulot 6 028 5 000 5 000
Nettomenot 27 444 26 766 26 526
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 067    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 909    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Joutsenon säilöönottoyksikön perustamis- ja ylläpitokustannukset 1 164
Siirto momentille 26.01.29 (rakennemuutoksen johdosta) -740
UMA:n ylläpitomenot (siirto momentille 24.01.01) -104
UMA:n ylläpitomenot (siirto momentille 26.10.01) -87
UMA:n ylläpitomenot (siirto momentille 26.20.01) -139
UMA-rekisterin muutostyö 150
Uudet tuottavuustoimenpiteet -405
Palkkausten tarkistukset 63
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -59
Toimintamenosäästö (HO) -83
Yhteensä -240

Momentin nimike on muutettu.


2014 talousarvio 26 526 000
2013 talousarvio 26 766 000
2012 tilinpäätös 32 650 487