Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
              20. Erityismenot
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 343 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin sekä EU-rahastojen tuella toteutettaviin pelastustoimen kansainvälisiin hankkeisiin sisältyvien omarahoitusosuuksien maksamiseen

2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tapaturmat ja toimintakyky -yksikölle myönnettävään rahoitukseen yhteistyösopimuksen mukaisesti

3) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston pelastustoimen laitelain (10/2007) mukaisten valvontaviranomaistehtävien sekä vuosittain laadittavan tulossopimuksen mukaisien pelastustoimen kehitys-, selvitys- ja valmistelutehtävien toimintamenoihin

4) pelastuslain (379/2011) 107 §:n mukaisten erityisten palon- tai onnettomuuden syiden tutkimusten aiheuttamien menojen suorittamiseen

5) pelastuslain 100 §:n 1 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen

6) pelastuslain 97 §:ssä tarkoitetulla tavalla valmiuden ylläpitämiseen

7) pelastustoimeen liittyvään standardisointitoiminnan edistämiseen ja standardisointityöhön osallistumisesta johtuviin menoihin.

Selvitysosa:Sisäasiainministeriö asettaa pelastustoimelle seuraavat alustavat tuloksellisuustavoitteet:

Onnettomuuksien ehkäisy

Pelastustoimen tehtävä on erityisesti tulipalojen ehkäisy. Toimiala osallistuu myös muiden onnettomuuksien ehkäisyyn. Onnettomuuksia ja niiden seurauksia pyritään ehkäisemään parantamalla ihmisten ja yhteisöjen omatoimista varautumista, lisäämällä väestön turvallisuustietoisuutta ja -osaamista sekä toteuttamalla pelastuslaitosten laatimien valvontasuunnitelmien mukaisia toimia. Pelastuslain vaikutuksia pelastusviranomaisten toimintaan seurataan.

Onnettomuuksien ehkäisy 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
       
Tuotokset      
Erheellisten paloilmoitusten määrä (kpl), enintään 20 076 18 700 17 400
Neuvontaa ja valistusta saaneiden osuus väestöstä (%), vähintään 16 16 20
Pelastustoiminta ja varautuminen

Pelastustoimella on yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisesti uhka-arvio pelastustoimen valtakunnallista koordinaatiota edellyttäviä erityistilanteita varten. Pelastustoimen osuus yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta toteutetaan.

Pelastustoimi kykenee toimimaan nopeasti onnettomuustilanteissa riskejä vastaavasti, antamaan pelastustoimeen kuuluvaa apua suuronnettomuustilanteissa ulkomailla ja varautumaan avun vastaanottamiseen.

Pelastuslaitosten toiminta on järjestetty uusien, yhdenmukaisten pelastustoimen mitoitusten, rakenteiden, suorituskyvyn ja toimintavalmiuden perusteiden mukaisesti.

Turvataan väestön suojaamismahdollisuudet ja varaudutaan mahdollisesti tarvittaviin evakuointeihin. Pelastustoimi toteuttaa sille osoitettua varautumisen yhteensovittamistehtävää.

Pelastustoiminta ja varautuminen 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
       
Tuotokset      
Pelastuslaitosten hälytysluonteisten tehtävien määrä, kpl, arvio, josta1) 101 654 96 900 96 900
— tulipaloista (pl. maastopalot) aiheutuvat tehtävät 10 790 11 000 11 000
— maastopaloista aiheutuvat tehtävät 1 011 2 900 2 900
— tarkistus- ja varmistustehtävät 30 572 21 000 21 000
— ensivastetehtävät (pl. sairaankuljetustehtävät) 26 772 30 000 30 000
— muut tehtävät 32 509 32 000 32 000
Toiminnan laatu ja palvelukyky      
Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika 1. riskialueella ensimmäisen yksikön mukaan, % tavoitteesta 50 50 50
Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika 2. riskialueella ensimmäisen yksikön mukaan, % tavoitteesta 50 50 50

1) Pelastuslaitoksen eri tehtävätyypeille ei aseteta tavoitteita, vaan niiden kehitystä seurataan.

Koulutus- ja tutkimustoiminta

Pelastusopistossa annettavan tutkintoon johtavan koulutuksen avulla varmistetaan pelastus- ja hätäkeskushenkilöstön riittävyys ja oikeanlainen osaaminen.

Pelastusopiston jatko- ja täydennyskoulutusjärjestelmä tukee monipuolisesti pelastustoimen osaamista.

Lisätään pelastustoimen kotimaista tutkimustoimintaa ja kansainvälisen tutkimuksen sekä uusien toimintamenetelmien ja tekniikoiden hyödyntämistä. Selvitys pelastustoimen verkostomaisen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen perustamisesta valmistuu.

Pelastustoimen vapaaehtoista ja sivutoimista henkilöstöä sekä pelastustoimen ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta koskevat selvitykset valmistuvat.

Pelastustoimi 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
       
Tuotokset      
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen koulutettavapäivien määrä, kpl, vähintään 51 360 49 860 50 000
Pelastusopiston tutkintojen määrä, kpl, vähintään 207 180 200
AMK-tutkintojen määrä, kpl 36 30 33
Panokset      
Momentin 26.30.01 henkilötyövuodet, josta 121,5 118 112,7
— Pelastusopiston henkilötyövuodet 104,5 106 104
— Sisäasiainministeriön henkilötyövuodet 8 3 1
— Turvallisuus- ja kemikaaliviraston henkilötyövuodet 5 5 3,7
— Kriisinhallintakeskuksen henkilötyövuodet (kv. pelastustoimi) 4 4 4
Koulutuksen kokonaiskustannukset (1 000 euroa) 13 360 13 250 13 250
Toiminnan tehokkuus      
Pelastusopiston koulutettavapäivät/henkilötyövuodet 981 995 995
Pelastusopiston koulutettavapäivät/opettaja 1 323 1 331 1 330
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakohtainen vuosikustannus, euroa, enintään 28 428 28 050 28 050
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen koulutettavapäivän hinta, euroa, enintään 158 156 156
Toiminnan laatu ja palvelukyky      
Pelastusopiston tutkintopalaute (asteikolla 1—4) 3,01 3,08 3,08
Hakeneiden lukumäärä/aloituspaikat 5,5 5,0 5,0
Henkiset voimavarat      
Pelastusopiston henkilöstön lukumäärä 110 112 110
Kriisinhallintakeskuksen henkilöstön lukumäärä (kv. pelastuspalvelu) 4 4 4
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) - 3,4 3,4
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään 9,4 6,5 6,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 18 715 17 447 20 489
Pelastustoimen bruttotulot 4 984 3 765 4 146
Nettomenot 13 731 13 682 16 343
— Pelastusopisto 11 290 11 628 11 123
— Sisäasiainministeriö 2 349 1 604 4 770
— Kansainvälinen pelastuspalvelu 92 450 450
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 077    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 473    

Pelastustoimen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 1 007 1 053 1 149
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 484 594 533
— osuus yhteiskustannuksista 774 810 881
Kustannukset yhteensä 1 258 1 404 1 414
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -251 -351 -265
Kustannusvastaavuus, % 80 75 81

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kunnallisten toimijoiden lisääminen TUVE-verkkoon (mistä 1 500 000 euroa siirtona momentilta 28.90.30) 3 000
Lähialueyhteistyö -50
Siirto momentille 26.01.01 (-1 htv) -65
Siirto momentille 26.01.01 (tekninen korjaus) -10
Säästöjen kohdentuminen (osuus 10 milj. eurosta) -100
Toimintamenojen säästö (osuus 60 milj. eurosta) 45
Uusien tuottavuustoimien vähennys -135
Palkkausten tarkistukset 32
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -23
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -33
Yhteensä 2 661

2014 talousarvio 16 343 000
2013 talousarvio 13 682 000
2012 tilinpäätös 14 127 000