Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
              01. Pelastustoimen toimintamenot
              02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot
              20. Erityismenot
              43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot
         40. Maahanmuutto
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoimintaPDF-versio

Selvitysosa: Pelastustoimen tehtävänä on tulipalojen ehkäiseminen ja pelastustoiminta normaali- ja poikkeusoloissa sekä varautuminen näihin tehtäviin. Lisäksi pelastustoimi osallistuu yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa onnettomuuksien ehkäisytyöhön. Pelastustoimella on valmius kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen.

Vastuun pelastustoimen eri tehtävien hoitamisesta jakavat valtio ja kuntien ylläpitämät pelastuslaitokset. Valtion talousarviosta rahoitetaan Pelastusopiston toiminta sekä sisäasiainministeriön johtama pelastustoimen valtakunnallinen kehittämistoiminta. Pelastuslaitosten rahoituksesta vastaavat kunnat.

Pelastustoiminnan valmiudet erilaisissa onnettomuustilanteissa ja poikkeusolojen toiminnassa ovat hyvällä tasolla.

Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on hätäkeskuspalvelujen tuottaminen sekä hätäkeskuspalvelujen tuottamiseen liittyvä pelastustoimen, poliisitoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen viranomaisten toiminnan tukeminen, kuten tehtävän välittämiseen liittyvät toimenpiteet, viestikeskustehtävät, väestön varoittamistoimenpiteiden käynnistäminen äkillisessä vaaratilanteessa sekä muut viranomaisten toiminnan tukemiseen liittyvät tehtävät. Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on myös hätäkeskuspalveluihin liittyvien tehtävien ja toimintatapojen kehittäminen ja valvonta.

Hätäkeskustoimintaa tehostetaan ja toiminnan tuottavuutta lisätään Hätäkeskuksen rakenteita kehittämällä. Hätäkeskusten ja hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten toimintaa yhdenmukaistetaan hälytyspalveluiden osalta valtakunnan tasolla. Tavoitteena on parantaa hätäkeskusten toimintaa ja viranomaisyhteistyötä ja sitä kautta väestön turvallisuuspalveluja. Hätäkeskustoiminta ja tietojärjestelmät uudistetaan vuoden 2015 loppuun mennessä siten, että verkottuneet hätäkeskukset voivat tukea toisiaan ruuhka- ja häiriötilanteissa.

Hallitusohjelman mukaisesti hätäkeskusuudistuksen toimivuutta tarkastellaan turvallisuuden ja alueellisen yhdenvertaisuuden sekä henkilöstön näkökulmasta. Arvioinnissa huolehditaan ensisijaisesti hätäkeskuspalveluiden laadusta, asiantuntemuksesta ja toimintavarmuudesta.

01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 343 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin sekä EU-rahastojen tuella toteutettaviin pelastustoimen kansainvälisiin hankkeisiin sisältyvien omarahoitusosuuksien maksamiseen

2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tapaturmat ja toimintakyky -yksikölle myönnettävään rahoitukseen yhteistyösopimuksen mukaisesti

3) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston pelastustoimen laitelain (10/2007) mukaisten valvontaviranomaistehtävien sekä vuosittain laadittavan tulossopimuksen mukaisien pelastustoimen kehitys-, selvitys- ja valmistelutehtävien toimintamenoihin

4) pelastuslain (379/2011) 107 §:n mukaisten erityisten palon- tai onnettomuuden syiden tutkimusten aiheuttamien menojen suorittamiseen

5) pelastuslain 100 §:n 1 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen

6) pelastuslain 97 §:ssä tarkoitetulla tavalla valmiuden ylläpitämiseen

7) pelastustoimeen liittyvään standardisointitoiminnan edistämiseen ja standardisointityöhön osallistumisesta johtuviin menoihin.

Selvitysosa: Sisäasiainministeriö asettaa pelastustoimelle seuraavat alustavat tuloksellisuustavoitteet:

Onnettomuuksien ehkäisy

Pelastustoimen tehtävä on erityisesti tulipalojen ehkäisy. Toimiala osallistuu myös muiden onnettomuuksien ehkäisyyn. Onnettomuuksia ja niiden seurauksia pyritään ehkäisemään parantamalla ihmisten ja yhteisöjen omatoimista varautumista, lisäämällä väestön turvallisuustietoisuutta ja -osaamista sekä toteuttamalla pelastuslaitosten laatimien valvontasuunnitelmien mukaisia toimia. Pelastuslain vaikutuksia pelastusviranomaisten toimintaan seurataan.

Onnettomuuksien ehkäisy2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
    
Tuotokset   
Erheellisten paloilmoitusten määrä (kpl), enintään20 07618 70017 400
Neuvontaa ja valistusta saaneiden osuus väestöstä (%), vähintään161620
Pelastustoiminta ja varautuminen

Pelastustoimella on yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisesti uhka-arvio pelastustoimen valtakunnallista koordinaatiota edellyttäviä erityistilanteita varten. Pelastustoimen osuus yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta toteutetaan.

Pelastustoimi kykenee toimimaan nopeasti onnettomuustilanteissa riskejä vastaavasti, antamaan pelastustoimeen kuuluvaa apua suuronnettomuustilanteissa ulkomailla ja varautumaan avun vastaanottamiseen.

Pelastuslaitosten toiminta on järjestetty uusien, yhdenmukaisten pelastustoimen mitoitusten, rakenteiden, suorituskyvyn ja toimintavalmiuden perusteiden mukaisesti.

Turvataan väestön suojaamismahdollisuudet ja varaudutaan mahdollisesti tarvittaviin evakuointeihin. Pelastustoimi toteuttaa sille osoitettua varautumisen yhteensovittamistehtävää.

Pelastustoiminta ja varautuminen2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
    
Tuotokset   
Pelastuslaitosten hälytysluonteisten tehtävien määrä, kpl, arvio, josta1)101 65496 90096 900
— tulipaloista (pl. maastopalot) aiheutuvat tehtävät10 79011 00011 000
— maastopaloista aiheutuvat tehtävät1 0112 9002 900
— tarkistus- ja varmistustehtävät30 57221 00021 000
— ensivastetehtävät (pl. sairaankuljetustehtävät)26 77230 00030 000
— muut tehtävät32 50932 00032 000
Toiminnan laatu ja palvelukyky   
Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika 1. riskialueella ensimmäisen yksikön mukaan, % tavoitteesta 505050
Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika 2. riskialueella ensimmäisen yksikön mukaan, % tavoitteesta 505050

1) Pelastuslaitoksen eri tehtävätyypeille ei aseteta tavoitteita, vaan niiden kehitystä seurataan.

Koulutus- ja tutkimustoiminta

Pelastusopistossa annettavan tutkintoon johtavan koulutuksen avulla varmistetaan pelastus- ja hätäkeskushenkilöstön riittävyys ja oikeanlainen osaaminen.

Pelastusopiston jatko- ja täydennyskoulutusjärjestelmä tukee monipuolisesti pelastustoimen osaamista.

Lisätään pelastustoimen kotimaista tutkimustoimintaa ja kansainvälisen tutkimuksen sekä uusien toimintamenetelmien ja tekniikoiden hyödyntämistä. Selvitys pelastustoimen verkostomaisen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen perustamisesta valmistuu.

Pelastustoimen vapaaehtoista ja sivutoimista henkilöstöä sekä pelastustoimen ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta koskevat selvitykset valmistuvat.

Pelastustoimi2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
    
Tuotokset   
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen koulutettavapäivien määrä, kpl, vähintään51 36049 86050 000
Pelastusopiston tutkintojen määrä, kpl, vähintään207180200
AMK-tutkintojen määrä, kpl 363033
Panokset   
Momentin 26.30.01 henkilötyövuodet, josta121,5118112,7
— Pelastusopiston henkilötyövuodet104,5106104
— Sisäasiainministeriön henkilötyövuodet831
— Turvallisuus- ja kemikaaliviraston henkilötyövuodet553,7
— Kriisinhallintakeskuksen henkilötyövuodet (kv. pelastustoimi)444
Koulutuksen kokonaiskustannukset (1 000 euroa)13 36013 25013 250
Toiminnan tehokkuus   
Pelastusopiston koulutettavapäivät/henkilötyövuodet981995995
Pelastusopiston koulutettavapäivät/opettaja1 3231 3311 330
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakohtainen vuosikustannus, euroa, enintään28 42828 05028 050
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen koulutettavapäivän hinta, euroa, enintään158156156
Toiminnan laatu ja palvelukyky   
Pelastusopiston tutkintopalaute (asteikolla 1—4)3,013,083,08
Hakeneiden lukumäärä/aloituspaikat5,55,05,0
Henkiset voimavarat   
Pelastusopiston henkilöstön lukumäärä110112110
Kriisinhallintakeskuksen henkilöstön lukumäärä (kv. pelastuspalvelu)444
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5)-3,43,4
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään9,46,56,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot18 71517 44720 489
Pelastustoimen bruttotulot4 9843 7654 146
Nettomenot13 73113 68216 343
— Pelastusopisto11 29011 62811 123
— Sisäasiainministeriö2 3491 6044 770
— Kansainvälinen pelastuspalvelu92450450
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 077  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle3 473  

Pelastustoimen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot1 0071 0531 149
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset484594533
— osuus yhteiskustannuksista774810881
Kustannukset yhteensä1 2581 4041 414
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-251-351-265
Kustannusvastaavuus, %807581

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kunnallisten toimijoiden lisääminen TUVE-verkkoon (mistä 1 500 000 euroa siirtona momentilta 28.90.30)3 000
Lähialueyhteistyö-50
Siirto momentille 26.01.01 (-1 htv)-65
Siirto momentille 26.01.01 (tekninen korjaus)-10
Säästöjen kohdentuminen (osuus 10 milj. eurosta)-100
Toimintamenojen säästö (osuus 60 milj. eurosta)45
Uusien tuottavuustoimien vähennys-135
Palkkausten tarkistukset32
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-23
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-33
Yhteensä2 661

2014 talousarvio16 343 000
2013 talousarvio13 682 000
2012 tilinpäätös14 127 000

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 65 751 000 euroa.

Selvitysosa: Sisäasiainministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Toteutetaan hätäkeskustoiminnan strategisten linjausten mukaisia toimenpiteitä. Hätäkeskuslaitos jatkaa toiminnan yhdenmukaistamista yhdessä hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten kanssa. Yhdenmukaistaminen tulee saattaa tasolle, joka mahdollistaa verkottuneen toimintamallin käyttöönoton uudella tietojärjestelmällä. Uuden hätäkeskustietojärjestelmän kehitystyötä ja käyttöönoton valmistelua jatketaan siten, että käyttöönotto voidaan toteuttaa vuoden 2015 loppuun mennessä. Vuonna 2014 yhdistetään Keski-Suomen hätäkeskus (Jyväskylä) Pohjanmaan hätäkeskukseen (Vaasa) ja Länsi-Uudenmaan hätäkeskus (Lohja) Keravan hätäkeskukseen sekä Hämeen hätäkeskus (Hämeenlinna) Varsinais-Suomen hätäkeskukseen (Turku).

Hätäkeskuslaitos2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
    
Tuotokset   
Ilmoitusten määrä, kpl, josta4 137 0004 327 0004 367 000
— hätäpuhelujen määrä, kpl3 021 0003 072 0003 100 000
— välitettyjen tehtävien määrä, kpl1 647 0001 752 0001 770 000
Panokset   
Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa66 60568 07569 721
Henkilötyövuodet746721711
Toiminnan tehokkuus   
Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit)8 0008 2008 200
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään11,611,811,2
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäkeskusilmoitus, enintään15,114,513,7
Toiminnan laatu ja palvelukyky   
Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5)3,22-3,5
Väestöstä keskeiset hätäkeskuspalvelut tuntee, (%)-9095
Henkiset voimavarat   
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5)3,183,213,24
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään15,915,014,0
Henkilöstön määrä735725720

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot66 60568 43469 721
Bruttotulot4 3314 3633 970
Nettomenot62 27464 07165 751
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta6 463  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle3 672  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot4 2864 2673 973
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset1 9071 7652 183
— osuus yhteiskustannuksista4671 818467
Kustannukset yhteensä2 3743 5832 650
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)1 9126841 323
Kustannusvastaavuus, %181119150

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Hätäkeskuslaitoksen rakennemuutokseen liittyvä muutosturva-243
Hätäkeskuslaitoksen rakennemuutokseen liittyvän muutosturvan aikaistaminen1 336
Kunnallisten toimijoiden liittäminen TUVE-verkkoon1 000
Säästöjen kohdentuminen (osuus 10 milj. eurosta)-300
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 31.20.01)-18
Toimintamenojen säästö (osuus 60 milj. eurosta)189
Toti-hanke ja rakennemuutos790
Uusien tuottavuustoimien vähennys-495
Hallinnon tilatehokkuus (HO)-500
Palkkausten tarkistukset195
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-139
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-135
Yhteensä1 680

2014 talousarvio65 751 000
2013 I lisätalousarvio525 000
2013 talousarvio64 071 000
2012 tilinpäätös59 483 000

20. Erityismenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 406 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) pelastuslain (379/2011) 97 §:ssä tarkoitetulla tavalla toimintakustannuksiin, jotka aiheutuvat ilma-alusten käytöstä etsintä- ja pelastustehtäviin sekä poliisiviranomaisen johtamiin etsintä- tai muihin vastaaviin virka-aputehtäviin ja niistä aiheutuvan valmiuden ylläpitämiseen sekä ilma-alusten käyttöön liittyvän hälytys- ja johtamisjärjestelmän välittömien kustannusten korvaamisesta Finavialle

2) pelastuspalveluavun antamisesta ja vastaanottamisesta sekä siihen varautumisesta aiheutuviin kustannuksiin Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen yhteistyössä sekä Suomen kahden- ja monenvälisten pelastuspalvelun yhteistoimintasopimusten perusteella, mihin luetaan myös Suomen osallistuminen Euroopan unionin, YK:n sekä NATO:n euroatlanttisen kumppanuusneuvoston pelastuspalvelun hälytys- ja informaatiokeskusten ja järjestelmien asiantuntijatehtäviin niistä aiheutuvine palkkaus- ja toimintakustannuksineen. Määrärahaa saa käyttää enintään 6 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkauksiin.

3) pelastuslain 31 §:n mukaisiin metsäpalojen tähystystoiminnasta ja sen valmiuden ylläpidosta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
1) Ilma-alusten käyttö etsintä- ja pelastustehtäviin1 706 000
2) Kansainvälisen hätäavun antaminen ja vastaanottaminen sekä siihen varautuminen1 000 000
3) Metsäpalojen tähystystoiminta700 000
Yhteensä3 406 000

2014 talousarvio3 406 000
2013 talousarvio3 406 000
2012 tilinpäätös1 707 176

43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 8 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää viranomaisradioverkon hintatuen ja alijäämätuen maksamiseen Suomen Erillisverkot Oy:lle.

Selvitysosa: Momentilta myönnetyn rahoituksen tavoitteena on turvata viranomaisradioverkon toiminta.


2014 talousarvio8 100 000
2013 talousarvio8 100 000
2012 tilinpäätös8 100 000