Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2014

20. RajavartiolaitosPDF-versio

Selvitysosa:Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen ja kansainvälisesti arvostettu rajaturvallisuuden ja meripelastuksen asiantuntija. Rajavartiolaitoksen ydintoiminnot ovat rajojen valvonta, rajatarkastukset, rikostorjunta, merialueen turvallisuus, merellisen ympäristön suojelu, kansainvälinen yhteistyö ja maanpuolustus. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa, turvana kaikissa oloissa.

Ihmisten vapaa liikkuvuus Euroopassa perustuu toimivaan Schengen-järjestelmään. Suomi antaa vahvan panoksen EU:n yhdenmukaisen ja tehokkaan ulkorajavalvonnan toimeenpanossa ja kehittämisessä. Euroopan rajaturvallisuuden haasteet ovat suurimmat Välimeren alueella.

Suomen rajaturvallisuus on hyvä. Näköpiirissä on merkittäviä haasteita. Kasvava rajaliikenne kaakkoisrajalla ja pääkaupunkiseudulla lisää Rajavartiolaitoksen tehtäviä. Lisävoimavaroja tarvitaan itärajan rajanylityspaikkojen uudistamiseen, vahventamiseen ja varustamiseen. Samalla Suomi varautuu EU:n ja Venäjän viisumivapauteen.

Rajavartiolaitokselle kehyspäätöksessä myönnetyllä lisärahoituksella voidaan toimeenpanna kaakkoisrajan, Helsingin sataman ja Helsinki-Vantaan rajatarkastusten kehittäminen hallituskaudella. Lisärahoituksella ei ole mahdollista kattaa kokonaan arvioidusta liikenteen kasvusta syntyviä tarpeita. Hallituskauden jälkeinen rajatarkastusten kehittäminen sekä EU:n ja Venäjän viisumivapauden vaikutuksiin varautuminen tulevat seuraavan hallituksen ja eduskunnan käsiteltäviksi.

Itämeren pitäminen turvallisena on Suomelle tärkeää. Kasvava alusliikenne lisää monialaisen merellisen onnettomuuden riskiä. Rajavartiolaitoksen jatkuva johtamisvalmius, kattava valvontajärjestelmä sekä uudistuva alus- ja ilma-aluskalusto parantavat valmiuksia onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä ja hallinnassa. Itämeren maiden yhteisvastuullisuutta riskien hallinnassa edistetään.

Julkishallinnon säästöt yhdessä kustannustason nousun kanssa kaventavat merkittävästi Rajavartiolaitoksen talouden liikkumavaraa. Rajavartiolaitoksen voimavarat turvataan kaakkoisrajalla, pääkaupunkiseudulla, Suomenlahden alueella ja pohjoisella Itämerellä. Rajavartiolaitoksen toimintakyky ja strateginen kehittäminen varmistetaan määrätietoisin ja ennakoivin toimenpitein.

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 228 821 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) meripelastuslain (1145/2001) 21 §:n 3 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen sekä Rajavartiolaitoksen ilma-alusten rajaturvallisuustehtävistä (ml. meripelastus) johtuvien lennonvarmistuspalvelujen ja meripelastustoimeen liittyvän lentopelastuksen hälytys- ja johtamistoiminnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Finavialle

2) Rajavartiolaitoksen omistajahallinnassa olevien rakennusten sekä rakenteiden ja muiden rakennettujen kiinteistöjen ulkopuolella sijaitsevien rajavalvontaan ja koulutukseen käytettävien rakennusten ja rakenteiden perusparannuksesta ja uudisrakentamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

4) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin

5) Merivartiomuseon toiminnan tukemiseen.

Selvitysosa:Sisäasiainministeriö asettaa Rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Rajojen valvonta

Rajojen valvonnalla ennaltaehkäistään ja paljastetaan laiton maahantulo ulkorajoilla. Riskianalyysiin perustuvilla painopistealueilla luvattomat rajanylitykset on kyettävä havaitsemaan välittömästi ja luvattomat rajanylittäjät ottamaan kiinni raja-alueella. Toistuva laiton toiminta paljastetaan myös muualla raja-alueella. Luvattomat rajanylitykset selvitetään luotettavasti siten, että kaikista tarvittavista jatkotoimenpiteistä voidaan päättää viivytyksettä.

Rajojen valvonta 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
       
Tulosmittarit      
Tuotokset      
Partiointi (h) 249 663 250 300 228 300
— josta itärajalla 182 081 179 550 172 500
Tekninen valvonta 870 689 902 000 907 500
Tarkastukset 28 141 25 000 25 200
Rajavyöhykeluvat 7 755 6 650 6 950
Turvallisuuspalvelut harva-alueella (poliisi- ja virka-aputehtävät) 495 575 550
Panokset      
Kustannukset (milj. euroa) 114,9 115,1 110,1
Henkilötyövuodet 1 302 1 303 1 207
Tehokkuus      
Tuottavuus (ind) 127 120 130
Taloudellisuus (ind) 122 118 127
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 3,9 4,5 4,5
Rajatapahtumien estäminen (%) 84 98 98
Rajatapahtumien paljastaminen (%) 77 93 93
Tilannekuvan laatu 3,6 3,9 3,9
Rajatarkastukset

Kaikki Schengen-alueen ulkorajan ylittävät henkilöt tarkastetaan. EU/ETA-kansalaisille tehdään vähimmäistarkastus ja muille perusteellinen tarkastus. Schengen-alueen sisärajoilla ylläpidetään valmius rajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen. Maahantulo ja maastalähtö vastoin säädettyä järjestystä paljastetaan turvaten sujuva rajanylitysliikenne. Rajatarkastuksissa ja niihin liittyvissä tutkinnoissa ja hallintopäätöksissä huolehditaan henkilöiden oikeusturvasta.

Rajatarkastukset 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
       
Tulosmittarit      
Tuotokset      
Rajatarkastukset (milj. hlöä) 16,5 18,0 20,3
Tullitarkastukset (hlöä) 2 792 5 510 5 560
Käännyttämispäätös 1 576 1 725 1 680
Myönnetyt viisumit 1 267 1 834 1 837
Päätökset rajanylityslupa-anomuksiin 2 4 4
Vastaanotetut turvapaikkahakemukset 280 211 213
Vastaanotetut kiintiöpakolaiset 504 650 670
Muun viranomaisen päätöksen täytäntöönpano 619 620 570
Panokset      
Kustannukset (milj. euroa) 96,2 96,2 102,2
Henkilötyövuodet 1 090 1 089 1 121
Tehokkuus      
Tuottavuus (ind) 143 157 171
Taloudellisuus (ind) 136 155 167
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,3 4,3 4,5
Rajatarkastusten kattavuus (%) 100 100 100
Rajatarkastusten laatu (%) 94,1 93,1 97,2
Rajatarkastusten sujuvuus (min) 9 10 10
Rajatarkastusten asiakaspalvelu (1—5) 4,1 4,1 4,1
Oikeusturva (%) 99,9 100,0 100,0
Rikostorjunta, hallinnolliset maksuseuraamukset ja valvontatoimenpiteet

Rajavartiolaitos toimii ammattitaitoisena, yhteistyökykyisenä ja tehokkaana rikostorjuntaviranomaisena rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi ja erityisesti Schengenin ulkorajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi. Rajavartiolaitoksen rikostorjuntatyössä keskitytään laittoman maahantulon ja ihmiskaupan torjuntaan.

Rikostorjunta, hallinnolliset maksuseuraamukset ja valvontatoimenpiteet 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
       
Tulosmittarit      
Tuotokset      
Rikosilmoitus (R-ilmoitus) 925 990 955
Valtionrajarikos (kpl) 155 188 219
Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl) 74 87 104
Muu rikos (kpl) 7 031 7 350 7 275
Rikesakko 727 810 780
Rangaistusvaatimusilmoitus 4 290 4 500 4 170
Pakkokeino 3 684 4 000 3 370
Huomautus 737 860 830
Päätös alusöljypäästöasiassa 5 7 7
Päätös liikkeenharjoittajan seuraamusmaksussa 127 90 100
Turvaamistoimenpide 2 961 3 190 3 180
Sekalainen ilmoitus (S-ilmoitus) 1 559 1 235 1 150
Valvontailmoitus 375 375 355
Panokset      
Kustannukset (milj. euroa) 16,7 16,7 17,8
Henkilötyövuodet 189 189 195
Tehokkuus      
Tuottavuus (ind) 118 126 117
Taloudellisuus (ind) 113 124 114
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,2 4,4 4,4
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset) 82 87 87
Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (%) 46 66 65
Aluspäästötapausten selvitystaso (1—5) 5,0 5,0 5,0
Tavoiteajassa (60 vrk) selvitettyjen rikoslakirikosten osuus (%) 79 84 84
Tavoiteajassa (180 vrk) selvitettyjen laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskauppatapausten osuus (%) 70 67 67
Oikeusturva (%) 99,9 99,9 99,9
Meri- ja muu pelastustoiminta

Kaikkiin meripelastuksen hätätilanteisiin osoitetaan apua viivytyksettä. Meripelastustapahtumien havaitsemiseksi, ennalta ehkäisemiseksi ja läheltä piti -tilanteiden taltioimiseksi, huolehditaan merialueiden riittävästä valvonnasta rajavalvonnan yhteydessä. Pelastustoimea ja lentopelastuspalvelua tuetaan tarpeen mukaan Rajavartiolaitoksen kalustolla ja henkilöstöllä.

Meri- ja muu pelastustoiminta 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
       
Tulosmittarit      
Tuotokset      
Etsinnät (kpl) 225 215 212
merialue (kpl) 68 65 62
maa-alue (kpl) 157 150 150
Pelastustehtävät (kpl) 1 132 1 250 1 250
merialue (kpl) 1 027 1 100 1 100
maa-alue (kpl) 105 150 150
Sairaankuljetus (kpl) 409 432 432
merialue (kpl) 48 52 52
maa-alue (kpl) 361 380 380
Avustustehtävä (kpl) 469 473 463
merialue (kpl) 431 430 420
maa-alue (kpl) 38 43 43
Muu pelastussuorite (kpl) 485 477 474
merialue (kpl) 289 300 300
maa-alue (kpl) 196 177 174
Päivystyspalvelu ja meripelastuksen työaika (tuntia) 398 802 401 000 401 000
Pelastettu henkilö (kpl) 2 666 3 705 3 705
Estetty onnettomuus (kpl) 11 16 16
Panokset      
Kustannukset (milj. euroa) 7,5 6,6 7,3
Henkilötyövuodet 85 75 80
Tehokkuus      
Tuottavuus (ind) 96 113 106
Taloudellisuus (ind) 92 112 103
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 3,5 4,2 4,2
Johtamisen laatu (1—5) - 4,0 4,0
Yksiköiden valmius (1—5) - 4,5 4,5
Meritilannekuva (1—5) 3,5 3,8 3,8
Sotilaallinen maanpuolustus

Puolustussuunnitelmat, tilanteen edellyttämä johtamis- ja toimintavalmius sekä valmius joukkojen perustamiseen ylläpidetään. Vastataan osaltaan rajajoukkojen tuottamisesta kouluttamalla varusmiehiä ja järjestämällä kertausharjoituksia.

Sotilaallinen maanpuolustus 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
       
Tuotokset      
Koulutusvuorokaudet 74 908 84 560 85 000
Panokset      
Kustannukset (milj. euroa) 10,5 10,1 10,2
Henkilötyövuodet 119 115 112
Tehokkuus      
Tuottavuus (ind) 114 133 137
Taloudellisuus (ind) 109 132 134
Toiminnan laatu ja palvelukyky 3,9 3,9 4,0
Suunnitelmavalmius (1—5) 3,6 3,7 3,9
Sijoitettavuus (%) 78 86 86
Koulutettavuus (%) 93 93 93
Sijoitustilanne (1—5) 4,6 4,6 4,6
Koulutus (1—5) 3,7 3,´8 3,9
Materiaalivalmius (1—5) 3,7 3,5 3,5
Henkiset voimavarat

Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne, henkilöstömäärä ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien edellyttämällä tasolla.

Henkiset voimavarat 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
       
Ammattitaidon ylläpito (koulpv/htv) 13 13 11
Lähtövaihtuvuus (%) 0,4 0,6 0,6
Kenttäkelpoisuus (1—5) 0,0 4,4 4,4
Fyysinen kunto (1—5) 0,0 4,3 4,3
Sairastavuus (sa pv/htv) 8,7 8,6 8,2
Tapaturmat (sa pv/htv) 0,9 0,9 0,9
Työilmapiiri (1—5) 3,5 3,6 3,6
Henkilöstön keski-ikä (vuotta) 40 40 40
Koulutustasoindeksi 4,2 4,1 4,1
Sukupuolijakauma (% naisia) 12 12 12

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 236 143 233 386 236 321
Bruttotulot 8 901 6 000 7 500
Nettomenot 227 242 227 386 228 821
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 29 726    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 28 078    

Momentilta 26.01.22 arvioidaan saatavan ulkorajarahastohankkeisiin 2013 vuosiohjelmasta vuonna 2014 yhteensä noin 2,8 milj. euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 3 270 2 580 3 375
— muut tuotot 20 20 25
Tuotot yhteensä 3 290 2 600 3 400
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 3 326 2 580 3 420
— osuus yhteiskustannuksista 2 244 1 720 2 280
Kustannukset yhteensä 5 570 4 300 5 700
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 280 -1 700 -2 300
Kustannusvastaavuus, % 59 60 60

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Imatran ja Vaalimaan raja-asemien kehittäminen 1 296
Imatran rajanylityspaikan uudistamisen kertaluonteiset laiteinvestoinnit -316
Merelliset valvontajärjestelmät -1 000
Rajanylityspaikkojen kehittäminen 4 900
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 31.20.01) -9
UMA:n ylläpitomenot (siirto momentilta 26.40.01) 139
Uusien tuottavuustoimenpiteiden vähennys -2 835
Vaalimaan toimitila 150
Palkkausten tarkistukset 725
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -516
Toimintamenosäästö (HO) 210
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -509
Tasomuutos -800
Yhteensä 1 435

2014 talousarvio 228 821 000
2013 III lisätalousarvio 2 000 000
2013 talousarvio 227 386 000
2012 tilinpäätös 225 594 000

(70.) Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
AB/B 412 helikopterikaluston korvaaminen 2012 -22 000
Super Puma modifikaatio ja G-huolto 2012 -2 000
Ulkovartiolaivahankinta 2012 -52 000
Yhteensä -76 000

2013 III lisätalousarvio 20 500 000
2013 talousarvio 76 000 000
2012 tilinpäätös 44 421 000