Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 726 545 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) EU:n hyväksymien ja rahoittamien poliisitoimeen liittyvien hankkeiden maksamiseen

2) poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen (1177/2009) 2 §:n nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa:Sisäasiainministeriö asettaa poliisille seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Valvonta- ja hälytystoiminta

Hälytyspalveluiden saatavuus ei heikkene. Yleistä järjestystä ja turvallisuutta heikentäviin tekoihin puututaan. Liikennevalvonnan määrä ja tuloksellisuus säilyvät nykytasolla ja liikennevalvonnan ohjausta kehitetään PORA III -linjausten mukaisesti. Liikenneturvallisuuteen vaikutetaan puuttumalla aktiivisesti liikenteessä havaittuihin rikkomuksiin sekä hyödynnetään teknisiä valvontamenetelmiä. Lisäksi teknistä liikennevalvontaa lisätään keskittämällä automaattisen liikennevalvonnan hallinnointia. Raskaan liikenteen valvontaa tehostetaan. Perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan puututaan kotihälytyksillä. Laittoman maahantulon tilanne pysyy Suomessa hallittuna ja toimenpiteet laittoman maahantulon torjumiseksi ovat uskottavia ja tehokkaita. Turvapaikkamenettelyn prosessia kehitetään ja varaudutaan itäliikenteen kasvun haasteisiin.

Valvonta 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
       
Tuottavuus      
Tuottavuus (yjt-tehtävät/htv) 357 346 341
Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/vhtv 825 858 832
Taloudellisuus      
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa 190 928 193 932 198 625
Henkilötyövuodet 2 791 2 831 2 876
Valvonnan kustannukset, 1 000 euroa 234 743 248 229 250 856
Taloudellisuus (kustannukset/yjt-tehtävät), euroa 236 253 256
Palvelukyky ja laatu      
Onnistuminen kotiväkivaltaan puuttumisessa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—41) 2,86 - 3,0
Onnistuminen liikennevalvonnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—41) 3,07 - 3,2
Onnistuminen poliisin partioinnissa ja muussa näkyvässä toiminnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—41) 3,02 - 3,1
Liikennevalvontaan käytetty työaika, htv 592 600 619
— josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv 52 54 54
Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl 342 794 350 000 400 000
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl 3 624 3 800 4 000
Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl 5 714 5 500 5 500
Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl 20 321 20 000 20 000
Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, htv 25 26 29
Turvapaikkatutkinnan tutkinta-aika, päätetyt jutut, keskiarvo, vrk 33 30 30
Suoritteet      
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä, kpl 995 505 980 000 980 000
— josta oma-aloitteiset tehtävät, % 28 29 29
Oma-aloitteellisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu | 15 Vahingonteko | 34 Päihtynyt henkilö | 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta) 9,7 10,0 10,0

1) Lähde: Poliisibarometri 2012 ja 2014

Hälytystoiminta 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
       
Tuottavuus      
Tuottavuus (hälytystehtävät, määrä/htv) 897 920 966
Taloudellisuus      
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa 73 041 66 574 66 208
Henkilötyövuodet 1 110 1 065 1 015
Hälytystoiminnan kustannukset, 1 000 euroa 90 983 83 238 84 119
Taloudellisuus (kustannukset/hälytystehtävät A+B), euroa 121 111 112
Palvelukyky ja laatu      
Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min 9,2 10,0 10,0
Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min 16,7 16,9 16,7
Toimintavalmiusaika alle 20 min (%, tehtävistä) 73,2 73,0 74,0
Toimintavalmiusaika alle 45 min (%, tehtävistä) 93,3 92,0 94,0
Onnistuminen kiireellisissä hälytystehtävissä, keskiarvo vähintään, arvosana 1—41) 3,13 - 3,2
Suoritteet      
Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl 23 656 27 000 25 000
A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl 749 954 750 000 750 000
A, B ja C hälytystehtävien määrä enintään, kpl 995 505 980 000 980 000

1) Lähde: Poliisibarometri 2012 ja 2014

Rikostorjunta

Kansalaisten luottamus poliisin kykyyn ehkäistä, paljastaa ja selvittää rikoksia on korkea. Rikosasioiden pitkiin käsittelyaikoihin kiinnitetään huomiota. Poliisi toteuttaa tehostettua harmaan talouden torjuntaohjelmaa. Talousrikostorjunnassa pyritään reaaliaikaiseen rikostutkintaan, avoinna olevien juttujen määrän vähentämiseen, tutkinta-aikojen lyhentämiseen ja takaisin saadun rikoshyödyn määrän kasvattamiseen. Vakavan väkivallan ja rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaa tehostetaan huomioiden myös itäliikenteen kasvu. Rikosten ennalta estävää toimintaa tehostetaan lisäämällä moniviranomaisyhteistyötä, ihmisten omaa varautumista rikosuhkiin ja vastuuta rikostorjunnasta sekä kolmannen sektorin toimijoiden mukanaoloa. Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten sekä seksuaalirikosten kokonaismäärää pyritään vähentämään ennalta estävällä toiminnalla ja rikostapausten paremmalla tunnistamisella. Järjestäytyneen rikollisuuden toimintaedellytyksiä heikennetään muun muassa hallinnollisten haittaamistoimien avulla. Järjestäytynyttä rikollisuutta torjutaan tiiviillä yhteistyöllä Tullin ja Rajavartiolaitoksen kanssa sekä toimivalla kansainvälisellä yhteistyöllä. Tietoverkkorikollisuuden torjuntaan panostetaan osana järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa ja ennalta ehkäisevää nettipoliisitoimintaa. Poliisi puuttuu rasistisia piirteitä omaavaan ja muuhun viharikollisuuteen sekä ihmiskauppaan aktiivisesti. Poliisi ylläpitää muiden lainvalvontaviranomaisten, hallinnollisten viranomaisten sekä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa tilannekuvaa rikollisuudesta yleisesti sekä sen tietyistä erityisalueista, mm. terrorismi ja järjestäytynyt rikollisuus.

Rikostorjunta vastaa herkästi toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin ja kykenee estämään ennalta rikoksia, paljastamaan piilossa olevaa rikollisuutta sekä toteuttamaan rikosvastuuta.

Rikostorjunta 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
       
Tuottavuus      
Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv) 79 82 85
Taloudellisuus      
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa 279 730 280 044 280 612
Henkilötyövuodet 3 953 3 915 3 889
Rikostorjunnan kustannukset, 1 000 euroa 342 711 338 156 341 735
Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa 1 104 1 057 1 036
Palvelukyky ja laatu      
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), %, vähintään 50,4 50,2 51,0
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), ka, vrk 95 96 100
Omaisuusrikosten selvitystaso, %, vähintään 37,8 37,0 39,3
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, %, vähintään 77,2 81,0 82,0
Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika, ka, vrk, enintään 454 425 400
Talousrikostorjunnan henkilötyövuodet 407 430 430
Järjestäytyneiden rikollisryhmien määrä (EU- ja muut ryhmät), kpl 81 81 73
Järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvien henkilöiden määrä, kpl 1 237 970 950
Onnistuminen väkivaltarikosten selvittämisessä ja torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) 2,97 - 3,1
Onnistuminen talousrikosten torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) 2,68 - 3,0
Onnistuminen huumerikosten selvittämisessä/paljastamisessa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) 2,93 - 3,0
Onnistuminen asuntomurtojen selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) 2,83 - 2,9
Onnistuminen autovarkauksien selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) 2,69 - 2,9
Onnistuminen rasismiin viittaavien rikosten paljastamisessa ja tutkinnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) 2,76 - 3,0
Verkossa tapahtuva poliisitoiminta (esim. vihjepalvelu, verkkopoliisi), keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) - - 3,5
IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet 32 35 35
Suoritteet      
Kaikki selvitetyt rikokset, määrä, sis. liikennerikkomukset 663 498 680 000 690 000
Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä 310 414 300 000 300 000
Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa 44 50 60
Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa 36 40 55
Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl 1 693 2 050 2 150
Avoinna olevien talousrikosten määrä, kpl 2 007 1 700 1 400
Päätettyjen järjestäytyneen rikollisuuden juttujen määrä, kpl 530 600 600
Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, kpl 40 953 38 000 38 000
Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä 809 800 800

1) Lähde: Poliisibarometri 2012 ja 2014

Lupahallinto

Lupahallinto vaikuttaa lupaharkinnan ja -valvonnan keinoin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseen ja hallinnolliseen rikostorjuntaan. Asehallinto ja turvallisuusalan valvonta toimivat luotettavasti ja yhteiskunnan turvallisuusintressit huomioiden. Vaikutukset ulottuvat myös yksityisen turva-alan luotettavaan toimintaan. Erityisesti ampuma-aseturvallisuuden parantamista tuetaan kehittämällä yhtenäisiä lupaprosesseja ja uudistamalla tietojärjestelmiä. Maahanmuuttoon liittyvät lupamenettelyt ovat tehokkaita ja valtakunnallisesti yhdenmukaisia. Henkilöllisyyttä osoittavan asiakirjan hakijan luotettavaan tunnistamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Henkilökorttien osalta varaudutaan lisäksi biometristen tunnisteiden käyttöönottoon. Poliisin lupahallinnon palvelut noudattavat hyvän hallinnon periaatteita. Tietojärjestelmät, menettelyt ja rakenteet tukevat päätösten yhdenmukaisuutta sekä sujuvaa, yhdenmukaista ja oikeudenmukaista päätöksentekoa.

Lupahallinto 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
       
Tuottavuus      
Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/htv) 1 526 1 569 1 580
Lupahallinnon tuottotavoite, 1 000 euroa 64 611 61 000 61 000
Taloudellisuus      
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa -7 471 2 171 2 183
Henkilötyövuodet 871 860 860
Lupahallinnon kustannukset, 1 000 euroa 52 465 61 000 61 000
Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat), euroa 39 45 45
Lupahallinnon kustannusvastaavuus, % 123 100 100
Palvelukyky ja laatu    
Onnistuminen lupahallinnossa, arvosana 1—41) 3,28 - 3,3
Suoritteet      
Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl 1 329 222 1 349 000 1 354 000
— Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökortit yhteensä) 761 567 800 000 800 000
— Ajoluvat 365 246 350 000 350 000
— Aseluvat 59 048 60 000 60 000
— Turva-alan luvat 62 534 62 000 62 000
— Ulkomaalaisluvat 68 390 65 000 70 000
— Muut luvat 12 437 12 000 12 000

1) Lähde: Poliisibarometri

Lupavalvonta 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
       
Taloudellisuus      
Henkilötyövuodet (sisältyvät lupahallinnon kokonaishtv-määrään) 210 212 212
Lupavalvonnan kustannukset (maksuttomat lupapalvelut), 1 000 euroa 13 842 14 101 14 135
Suoritteet      
Valvonnalliset toimenpiteet yhteensä, kpl 70 925 72 688 72 700
Poliisikoulutus

Poliisikoulutuksen tavoitteena on vastata poliisin henkilöstötarpeeseen. Poliisiammattikorkeakoulun uusien opiskelijoiden määrästä päätettäessä varmistetaan suunnitelmallinen rekrytointi käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Poliisiammattikorkeakoulu aloittaa yleisen tutkintojärjestelmän kanssa harmonisoidun ammattikorkeakoulutasoisen poliisikoulutuksen. Uusimuotoiseen koulutukseen valittujen opiskelijoiden opintososiaaliset etuudet ovat yhdenmukaiset muiden korkeakouluopiskelijoiden kanssa. Poliisikoulutusta annetaan edelleen molemmilla kansalliskielillä. Koulutuksessa kehitetään kansainvälisen poliisiyhteistyön ja monikulttuurisuuden edellyttämää ammattitaitoa. Koulutuksen tuottavuutta parannetaan laajentamalla verkko-opetuksen käyttöä. Poliisiammattikorkeakoulu harjoittaa poliisitoimintaa ja -hallintoa koskevaa monitieteistä tutkimusta.

Poliisikoulutus 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
       
Tuottavuus      
Vuoden aikana suoritetut tutkintokoulutuksen opintopisteet/opettajien kokonaishtv 331,3 452,0 452,0
Julkaisut/tutkimuksen htv:t 3,1 6,0 6,0
Taloudellisuus      
Poliisikoulutuksen kokonaiskustannukset, 1 000 euroa 26 183 25 000 26 000
Henkilötyövuodet 196,6 201,0 189,0
Perustutkintokoulutuksen koulutuspäivän hinta, enintään, euroa 296 360 360
Poliisipäällystötutkinnon koulutuspäivän hinta, enintään, euroa 239 260 300
Palvelukyky ja laatu      
Perustutkintokoulutuksesta tavoiteajassa valmistuneet, % 97,9 97,0 97,0
Suoritteet      
Perustutkintokoulutukseen hakijoiden määrä aloituspaikkaa kohden 13,0 7,3 5,0
Perustutkintokoulutuksen aloittaneiden määrä, hlöä 102 168 240
Perustutkintokoulutuksesta valmistuvien määrä, hlöä 290 326 152

Yhteiset palvelut - tukitoiminnot ja muut tehtävät

2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
       
Yhteiset palvelut - tukitoiminnot1)      
Taloudellisuus      
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa 135 403 133 871 128 420
Henkilötyövuodet 897 827 783
       
Yhteiset palvelut - muut tehtävät2)      
Taloudellisuus      
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa 46 859 47 036 50 202
Henkilötyövuodet 708 689 676
Muiden tehtävien kustannukset, 1 000 euroa 57 764 59 604 60 805

1) Tukitoiminnot = taloushallinto, henkilöstöhallinto, materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tutkimus- ja analyysitoiminto, koulutus, työhyvinvointi, konsernipalvelut

2) Muut tehtävät = vartijat, vankilatoiminnot, vankikuljetukset, virka-avut, löytötavaratoiminto, kantelu- ja valitusasiat

Henkiset voimavarat

Poliisin organisaatiota, toimintaa ja prosesseja kehitetään tehokkaammaksi ja tuottavammaksi. Varmistetaan organisaatiomuutoksen toimeenpano pitkän aikavälin henkilöstösuunnittelulla.

Henkiset voimavarat 2012
toteutuma1)
2013
arvio
2014
tavoite
       
Henkilötyövuodet 10 526 10 388 10 288
Naisia, %-osuus 28,5 28,6 28,7
Poliisimiehet, htv 7 546 7 564 7 564
Naisia, %-osuus 14,3 14,4 14,5
Opiskelijat, htv2) 408 260 210
Naisia, %-osuus 23,6 25,5 25,7
Muu henkilöstö, htv 2 572 2 564 2 514
Naisia, %-osuus 71,1 71,0 71,0
Naisten %-osuus alipäällystössä, päällystössä ja päällikkötasolla 8,7 8,7 8,8
Sairauspoissaolot, pvä/htv 10,2 10,0 10,0
Työtyytyväisyysindeksi 3,3 - 3,45

1) Lähde PolStat, kaikki momentit. Vuoden 2012 toteutumassa poliisin momentilta 26.10.01 palkattujen osuus yht. 10 465,4 htv, muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 60,6 htv. Vuoden 2013 arviossa muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 78 htv. Vuoden 2014 tavoitteessa muilta momenteilta palkattavien osuus yht. 78 htv (14 htv poliisit + 64 htv muita virkoja).

2) Opiskelijoilla tarkoitetaan käytettävissä olevaan työvoimaan luettavat opiskelijat, jotka ovat työssäoppimisjaksolla työ- tai kenttäharjoittelussa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 796 700 798 327 802 945
Bruttotulot 78 498 74 700 76 400
Nettomenot 718 202 723 627 726 545
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 14 069    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 22 234    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 71 881 68 036 69 262
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 59 333 68 036 69 262
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 12 548 - -
Kustannusvastaavuus, % 121 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
AFIS-päivitys 2 000
HO:n toimialakohtainen säästö -3 000
Tasavallan presidentin kansliassa työskentelevät poliisimiehet (siirto momentilta 22.02.01) 295
Telekuuntelun menot 500
Terrorismin torjunta 1 600
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 31.20.01) -575
Toimitilahankkeet 500
UMA:n ylläpitomenot (siirto momentilta 26.40.01) 87
Uusien tuottavuustoimenpiteiden vähennys -8 100
Valtiovarainvaliokunnan lisäys harmaan talouden torjuntaan (kertamenon poisto) -50
Vitja-hanke -3 000
Harmaan talouden torjunta (HO) 200
Palkkausten tarkistukset 2 550
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -1 814
Toimintamenosäästö (HO) 2 208
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -1 583
Tasomuutos 11 100
Yhteensä 2 918

2014 talousarvio 726 545 000
2013 I lisätalousarvio 2 800 000
2013 talousarvio 723 627 000
2012 tilinpäätös 726 367 000