Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2009 talousarvioksi
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Maaseudun kehittäminen
            50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen
            54. Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla
            55. Valtionapu 4H-toimintaan
            61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen
            62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä
            63. Maaseudun kehittäminen
       20. Maatalous
       30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
       40. Kala-, riista- ja porotalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
       63. Metsähallitus
       70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2014

61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 43 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) EU:n ohjelmakauden 2007—2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteuttavien hankkeiden ja sen toteutukseen liittyvän teknisen avun Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavan EU-rahoitusosuuden maksamiseen

2) yhdessä vastinrahoitusmomentin 30.10.62 määrärahojen kanssa maaseuturahaston rahoitusosuutena enintään 170 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen, josta teknisellä avulla palkattavien osuus on enintään 101 henkilötyövuotta ja

3) ohjelmien toteuttamisen kannalta muiden välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen.

Kainuun hallintokokeilusta annetun lain mukaisesti kohdistuu momentin myöntämisvaltuudesta 1 819 000 euroa ja määrärahasta 1 132 000 euroa Kainuun maakuntaan.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2009 saa tehdä ohjelmakauteen 2007—2013 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 63 300 000 eurolla.

Mikäli ohjelmakauteen 2007—2013 kohdistuvaa vuoden 2008 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2009.

Selvitysosa: Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelmaa.

Myöntämisvaltuuksien käytöstä aiheutuvat menot, milj. euroa
 20092010201120122013—Yhteensä vuodesta 2009 lähtien
       
Ennen vuotta 2009 tehdyt sitoumukset34,00028,30016,98011,300 90,580
Vuoden 2009 sitoumukset9,50022,15015,8209,5006,33063,300
Yhteensä43,50050,45032,80020,8006,330153,880

Myöntämisvaltuuden ja määrärahan käyttö eri ohjelmiin, milj. euroa
OhjelmaOhjelmakauden
rahoituskehys
valtuutena
Budjetoitu
valtuutta
ohjelmakautena
Myöntämisvaltuus
v. 2009
Käytetty
määrärahaa
v. 2007
Budjetoitu
määrärahaa
v. 2008
Määräraha
v. 2009
       
Ohjelmakausi 2000—2006 yhteensä1)195,400202,342-32,72725,700-
       
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelmakausi 2007—2013)2)395,550114,80063,3000,18927,30043,500
— josta Kainuu10,2882,8641,819-0,8001,132
— josta tekninen apu18,0005,2352,7020,1702,5003,135
Kaikki yhteensä590,950317,14263,30032,91653,00043,500

1) Ei sisällä alueellista maaseudun kehittämisohjelmaa (ALMA).

2) Sisältää osan linjasta 1, linjan 3, osan linjasta 4 ja teknisen avun.

Kainuun hallintokokeilusta annetun lain mukaisesti määrärahasta rahoitetaan alueellisten myöntämisvaltuuksien maaseuturahaston rahoitusosuus Kainuun maakuntaa varten. Momentin teknisen avun määrärahaa käytetään myös momenttien 30.20.43 ja 30.20.44 sekä Maatilatalouden kehittämisrahaston osalta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteutukseen liittyvän teknisen avun maaseuturahaston rahoitusosuuden maksamiseen.

Momentin menoihin liittyvät tulot on merkitty momentille 12.30.02 sekä valtion rahoitusosuus momentille 30.10.62.

Määräraha on osaksi alueiden kehittämislaissa tarkoitettua alueiden kehittämisen rahoitusta.


2009 talousarvio43 500 000
2008 II lisätalousarvio
2008 talousarvio53 000 000
2007 tilinpäätös32 915 674