Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2018
   Allmän motivering
        1. Sammandrag
     2. Ekonomiska utsikter
     3. Regeringens finanspolitik
     4. Budgetpropositionens inkomstposter
     5. Anslagen i budgetpropositionen
     6. Utveckling av förvaltningen
     7. Den kommunala ekonomin
     8. Statsfinanserna utanför budgeten
       8.1. Statliga fonder utanför budgeten
            Statens bostadsfond (SBF)
            Statens pensionsfond (SPF)
            Gårdsbrukets utvecklingsfond (MAKERA)
            Statens kärnavfallshanteringsfond
            Försörjningsberedskapsfonden
            Statsgarantifonden
            Fonden för finansiell stabilitet
            Statens televisions- och radiofond
            Interventionsfonden för jordbruket
            Brandskyddsfonden
            Oljeskyddsfonden
          8.2. Affärsverken
          8.3. Statens ägarpolitik
          8.4. Saldot för de offentliga samfunden och fördelningen av deras skulder
     9. Statens intäkts- och kostnadskalkyl samt balansräkning
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Talousarvioesitys 2014

Gårdsbrukets utvecklingsfond (MAKERA)PDF-versio

Enligt 3 § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (1966/657) får utvecklingsfondens medel användas för att förbättra gårdsbrukets struktur, främja landsbygdsnäringarna, förbättra levnadsförhållandena och utkomstmöjligheterna på landsbygden samt främja utvecklande av dessa åtgärder.

År 2018 uppgår utvecklingsfondens disponibla medel till ca 137,9 miljoner euro, när de poster som bedöms bli överförda från 2017 har beaktats. Ett användningsområde är de nationellt finansierade investeringsbidrag som fonden har beviljat. Vid dimensioneringen av anslaget 2018 har i form av spetsprojektfinansiering enligt det strategiska insatsområdet Bioekonomi och ren teknik i regeringsprogrammets genomförandeplan beaktats en överföring på 49 miljoner euro (30 miljoner euro år 2017) till gårdsbrukets utvecklingsfond. Med de extra medlen tryggas finansieringen av investeringar som förbättrar produktionsstrukturen, minskar kostnaderna samt stöder införandet av ny teknik och nya processer och satsas det särskilt på finansieringen av investeringar som främjar miljöns tillstånd, djurens välbefinnande och användningen av förnybar energi. Det beräknas att 44,5 miljoner euro beviljas i understöd.