Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2003 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Tasavallan presidentti
     22. Eduskunta
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       01. Liikenne- ja viestintäministeriö
       20. Ajoneuvohallintokeskus
       24. Tiehallinto
       25. Tienpidon valtionavut
          26. Tieliikelaitos
       30. Merenkulkulaitos
       32. Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen
       40. Ratahallintokeskus
          50. Ilmailulaitos
       52. Ilmaliikenteen korvaukset ja valtionavut
       60. Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet
       70. Viestintävirasto
       72. Viestinnän korvaukset ja avustukset
       80. Ilmatieteen laitos
       81. Merentutkimuslaitos
       99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot
            19. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
            40. Eräät valtionavut
            62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osalta
            78. Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen
            88. Osakehankinnat
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2014

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osalta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 5 155 000 euroa.

Vuonna 2003 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 5 726 000 eurolla.

Määrärahaa saa käyttää Euroopan aluekehitysrahastosta rahoitettavien tavoite 1- ja 2 -ohjelmien, yhteisöaloitteiden ja innovatiivisten toimien hankkeiden valtion rahoitusosuuden maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös teknisen avun ja edellä mainittujen ohjelmien toteuttamiseen tarvittavan henkilöstön palkkaamiseen yhdessä momentilta 26.98.61 olevan EU-osuuden kanssa.

Selvitysosa: Määräraha on alueiden kehittämiseen suunnattavaa rahoitusta.

Määrärahaa käytetään Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden valtion rahoitusosuuteen. Vuosina 2000—2002 rakennerahastojen valtion rahoitusosuutta varten liikenne- ja viestintäministeriön osalta oli varattu siirtomäärärahaa momenteille 31.24.21, 31.30.21 ja 31.40.21. Momentilla 31.24.21 on yhteensä 2 305 000 euroa vuosina 2000—2002 tehtyjen sitoumusten aiheuttamia maksatuksia varten.

Vuoden 2003 myöntämisvaltuuden käytöstä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja seuraavasti (milj. euroa):
 20032004Yhteensä
    
Vuoden 2003 sitoumukset5,1550,5715,726

Valtiovarainvaliokunta:

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan kansallinen vastinraha maksetaan nykyisin momenteilta 31.24.21, 31.40.21 ja 31.30.21. Momenttien määrärahat ovat kaksivuotisia siirtomäärärahoja. Useimmilla hallinnonaloilla vastinrahoitus on talousarviossa esitetty ns. koontimomentilla ja määrärahat on esitetty myöntämisvaltuutena. Edellä mainitusta johtuen liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan vastinrahojen tilastointi on ollut vaikeaa ja myös kansallisen rahoituksen saatavuudesta on ollut epäselvyyttä.

Valiokunta ehdottaa, että talousarvioaloitteen TAA 1133/2002 vp perusteella lukuun 31.99. perustetaan uusi momentti 31.99.62 ja että momentille osoitetaan 5 155 000 euroa EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuuksiin. Vastaavat määrärahavähennykset tehdään momenteille 31.24.21, 31.30.21 ja 31.40.21.


2003 talousarvio5 155 000