Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              51. Lapsilisät
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              55. Elatustuki
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

51. Lapsilisät (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 1 483 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lapsilisälain (796/1992) mukaisten lapsilisien maksamiseen.

Selvitysosa:Momentilta arvioidaan maksettavan lapsilisiä vuonna 2014 keskimäärin 1 007 400 lapsesta. Yksinhuoltajien lapsia näistä on noin 154 600. Yksinhuoltajalle lapsilisä maksetaan korotettuna. Lapsilisää saavia perheitä arvioidaan vuonna 2014 olevan noin 558 500.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi siten, että esityksellä pannaan täytäntöön ns. yhdistelmälupadirektiivi, joka koskee kolmansien maiden kansalaisille maassa oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää lupaa sekä heidän yhdenvertaista kohteluaan. Kolmansista maista tulevat työntekijät pääsevät työnteon perusteella asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin edellyttäen, että työskentely on tosiasiallista ja aitoa ja että työntekijän ansiot kuukaudessa täyttävät työttömyysturvalaissa säädettyä palkkaa koskevat edellytykset. Direktiivin täytäntöönpanon arvioidaan lisäävän maksettavien lapsilisien määrää noin 1 000 000 eurolla. Muutos koskee momentteja 33.10.51, 52 ja 33.30.60.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos -1 200
Ulkomaalaislain muuttaminen 1.1.2014 lukien (ns. yhdistelmälupadirektiivi) 1 000
Yhteensä -200

2014 talousarvio 1 483 100 000
2013 talousarvio 1 483 300 000
2012 tilinpäätös 1 481 500 000