Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 736 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä valvonnan edellyttämän ohjauksen sekä ennakoivan ja jälkikäteisen valvonnan keinoin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tavoitteena on

  • — tunnistaa ja ennakoida väestön terveyteen ja hyvinvointiin sekä palvelujärjestelmään liittyvät riskit ja kohdentaa työtä tämän perusteella
  • — huolehtia erityisesti niiden oikeuksista, jotka eivät itse niitä pysty puolustamaan
  • — yhdenmukaistaa sosiaali- ja terveysalan valvonnan edellyttämä ohjaus saumattomaksi kokonaisuudeksi koko maassa
  • — ohjata toiminnanharjoittajia tehostamaan omavalvontaa
  • — toimia ja vaikuttaa aktiivisesti EU:ssa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on lupa- ja valvontaviranomainen, jonka toiminnan vaikutus yhteiskunnallisiin vaikutustavoitteisiin on luonteeltaan välillistä. Yhteiskunnallisiin tavoitteisiin vaikuttaa samanaikaisesti valtiokonsernin toiminta kokonaisuutena, yhteiskunnan toimijat muutoin sekä kansainvälinen kehitys.

Toiminnallinen tehokkuus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot on budjetoitu momentille 12.33.02. Toimintamenomomentille kirjattavat tulot ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja valtakunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä yksityisten palveluntuottajien lupia koskevien suoritteiden maksuja ja viraston suoritteista liiketaloudellisin perustein määrättäviä maksuja. Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle yksityisten palvelunantajien rekisteristä aiheutuvia ylläpitokustannuksia vastaavasti aluehallintovirastot suorittavat osan saamistaan vuosimaksuista virastolle.

Toiminnan tehokkuus

  2012 tilinpäätös 2013 tavoite 2014 tavoite
       
Työn tuottavuusindeksi 96,07 muutos>0 muutos>0
Kokonaistuottavuusindeksi 98,96 muutos>0 muutos>0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 17 278 14 460 14 236
Bruttotulot 2 015 2 340 2 500
Nettomenot 15 263 12 120 11 736
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 628    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 108    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 3 606 3 300 3 850
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 1 103 970 1 150
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset yhteensä 2 586 2 200 2 750
— osuus yhteiskustannuksista yhteensä 1 370 1 100 1 100
Kokonaiskustannukset yhteensä 3 956 3 300 3 850
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -350 0 0
Kustannusvastaavuus, % 91 100 100
Tuotokset ja laadunhallinta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi saapuvien asioiden määriä

  2012
toteutuma
2013
ennuste
2014
ennuste
2013/2014
muutos-%
         
Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset 18 760 17 000 18 800 10,6
Valvonta-asiat 1 247 1 200 1 300 8,3
Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat 1 020 900 1 000 11,1
Palvelukyky 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
       
Ammattioikeutta koskevat laillistamispäätökset, 90 % hakemuksista käsitelty asetetussa määräajassa      
— suomalainen säännelty koulutus, 5 pv 5 pv tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— EU/ETA-maiden koulutus, 3 tai 4 kk 80—85 % käsiteltiin 4 kk:ssa tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— EU/ETA-maiden ulkopuolisten maiden koulutus, 4 kk 80 % käsiteltiin 4 kk:ssa tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Raskauden keskeyttämistä koskevat asiat, 4 työpäivän kuluessa 4 työpäivän kuluessa tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat, käsittelyaikojen mediaani 6 kk ja 70 % lupa-asioista käsitellään 8 kk:ssa käsittelyaikojen mediaani 3,5 kk ja keskiarvo 5,5 kk tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Terveydenhuollon valvonta-asiat, käsittelyaikojen mediaani 9 kk ja 80 % asioista käsitellään 20 kk:ssa käsittelyajan mediaani 6 kk ja 80 % asioista käsiteltiin vajaassa 16 kk:ssa tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Yksityisten sosiaalipalveluiden lupa-asiat, käsittelyaikojen mediaani 7 kk ja 70 % lupa-asioista käsitellään 7 kk:ssa mediaani 4 kk ja keskiarvo 4 kk tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Sosiaalihuollon valvonta-asiat, käsittelyaikojen mediaani 11,5 kk ja 80 % asioista käsitellään 18 kk:ssa mediaani 5 kk ja keskimääräinen käsittelyaika 9 kk tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Alkoholilupa-asiat      
— alkoholin valmistuslupien käsittely, 90 pv 132 pv tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— alkoholin tukkumyyntilupien käsittely, 90 pv 96 pv tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— alkoholin teollisen käytön lupien käsittely, 30 pv 14 pv tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstöä ja henkilöstörakennetta kehitetään siten, että viraston ydintehtävien tuottaminen kyetään varmistamaan.

Tarvittavien kehittämistoimenpiteiden suunnittelu edellyttää viraston ydintehtävien selkiyttämistä sekä toissijaisten tehtävien ja toimintojen karsimista. Henkilöstön osaamista kehitetään ydintehtävien edellyttämällä tavalla. Vaihtuvuudesta huolehditaan siten, että poistuvan henkilöstön asiantuntemus pystytään tarvittaessa korvaamaan ja että vaihtuvuutta hyödynnetään uuden osaamisen hankkimisessa.

Henkilöstön työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä jatketaan painopisteenä edelleen ennakointi. Suunnitelmallisella toiminnalla, työelämän joustojen hyödyntämisellä sekä varhaisella puuttumisella ylläpidetään henkilöstön työkykyä ja motivaatiota.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alkoholielinkeinorekisterin uusiminen (siirto momentilta 33.01.21) 50
Biopankkilain toimeenpanoon liittyvä siirto momentilta 33.03.04 (1 htv) 70
Palkkausten tarkistaminen 35
Potilasjärjestelmien sertifiointi (siirto momentilta 33.01.25) 70
Tarvearvion muutos -72
Varmennepalvelun toteutus -500
Yhteishankinnat -12
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -25
Yhteensä -384

2014 talousarvio 11 736 000
2013 talousarvio 12 120 000
2012 tilinpäätös 14 743 000