Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 372 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:

1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

2) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Tavoitteena on, että säteilylähteiden käytössä ei satu onnettomuuksia tai vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia ja että jokaisen työntekijän säteilyannos pysyy henkilökohtaisen annosrajan alapuolella.

Ydinlaitosten valvonnassa tavoitteena on, että laitoksilla ei satu onnettomuuksia tai vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia, radioaktiivisten aineiden normaalikäytön aikaiset päästöt laitoksilta ovat pieniä ja niistä lasketut vuotuiset säteilyannokset ovat alle yksi prosentti valtioneuvoston asetuksessa (733/2008) asetetusta raja-arvosta. Ydinjätteiden käsittely, varastointi ja loppusijoitus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että jätteiden määrä pysyy mahdollisimman pienenä eikä toiminnasta aiheudu käytännöllisesti katsoen lainkaan päästöjä. Ympäristön säteilyvalvonnan tavoitteena on, että Säteilyturvakeskus on jatkuvasti tietoinen ympäristön säteilytasosta.

Säteilyturvakeskuksen toiminta perustuu tehokkaaseen valvontaan, nopean onnettomuusvalmiuden ylläpitoon sekä vaikuttamiseen olennaisten toimijoiden kautta siten, että ydin- ja säteilyturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet turvataan. Säteilyturvakeskus suuntaa mm. valmiustoiminnan kannalta olennaista tutkimustoimintaa yhteiskunnan tarpeiden ja linjausten mukaisesti. Säteilyturvakeskus turvaa tehokkaalla riskiviestinnällään eri yhteyksissä eri toimijoiden ja kansalaisten säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvät tietotarpeet. Säteilyturvakeskus järjestää tehokkaan valvonnan organisoitumalla joustavasti ja se pyrkii varmistamaan suunnitelmallisella osaamisen johtamisella ydin- ja säteilyturvallisuuden viranomaistoiminnan osaamisen erityisesti suurissa ydinturvallisuushankkeissa sekä säteilyn ympäristövalvonnassa. Säteilyturvakeskus pyrkii kehittämään palvelutoimintaansa osana talouden vakauttamista.

Viraston rahoitusrakenne ja henkilötyövuodet

  2012
toteutuma
1 000 €
htv 2013
varsinainen talousarvio
1 000 €
htv 2014
esitys
1 000 €
htv
             
Budjettirahoitus 13 960 118 13 872 124 16 372 121
Maksullinen toiminta 24 154 222 25 833 213 32 843 249
Yhteisrahoitteinen toiminta 1 018 23 1 000 25 800 20
Yhteensä 39 132 363 40 705 362 50 015 390

Säteilyturvakeskuksen tulosalueittaiset kustannukset ja henkilötyövuodet

  2012
tilinpäätös
1 000 €
htv 2013
tavoite
1 000 €
htv 2014
tavoite
1 000 €
htv1)
             
Ydinenergia 18 553 121 18 800 121 28 122 146
Säteilytoiminta 4 473 33 4 150 31 4 126 32
Valmiustoiminta 1 779 12 1 700 12 1 893 12
Tutkimus ja kehitys 6 589 45 7 500 51 6 262 35
Palvelut 4 483 25 4 500 24 5 243 27
Viestintä 1 039 7 1 100 7 1 214 7
Ympäristö 2 183 10 2 530 10 3 155 14
Yhteiset palvelut2) - 42 - 41 - 45
Yhteensä 39 099 295 40 280 297 50 015 318

1) Taulukko ei sisällä lomia ja poissaoloja. Vuonna 2014 niiden osuudeksi arvioidaan 72 htv.

2) Yhteisten palveluiden kustannukset on vyörytetty muille tulosalueille.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 38 967 40 705 50 015
Bruttotulot 25 510 26 833 33 643
Nettomenot 13 457 13 872 16 372
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 570    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 073    

Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.

Ydinturvallisuusvalvonnan maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 17 008 19 073 25 129
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 16 947 19 073 25 129
       
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 2 663 2 440 2 814
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 625 2 440 2 814
       
Kustannusvastaavuus, % 101 100 100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 149 200 100
— EU:lta saatava rahoitus 717 700 600
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 152 100 100
Tuotot yhteensä 1 018 1 000 800
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 2 320 2 000 1 600
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -1 302 -1 000 -800
Omarahoitusosuus, % 56 50 50
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Tavoitteena on, että henkilöstön osaaminen ja ammattitaito ovat korkealla tasolla, henkilöstön koulutukseen käyttämä aika on 3—4 % kokonaistyöajasta ja henkilöstön työtyytyväisyys ja motivaatio kehittyvät myönteisesti. Tavoitteena on lisäksi, että henkilöstön omasta sairaudesta ja työtapaturmista johtuvien poissaolopäivien määrä on alle 8,5 henkilötyövuotta kohden.

Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö Venäjän federaation kanssa on kohdistunut kuuteen eri aihepiiriin: Leningradin ydinvoimalaitos, Kuolan ydinvoimalaitos, ydinturvallisuusvalvonta, radioaktiiviset jätteet, ympäristön säteilyvalvonta ja onnettomuusvalmius sekä ydinmateriaalivalvonta. Pääosa resursseista on kohdistettu mainittujen kahden ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kohentamiseen siten, että pääkohde on Leningradin ydinvoimalaitos, jonka sijainti ja Tshernobyl-tyyppiset reaktorit korostavat jatkuvan parantamisen tarvetta. Hankkeisiin on sisältynyt mm. koulutustoimintaa, turvallisuusanalyysejä, teknisiä turvallisuusparannuksia ja laitetoimituksia, laitteistojen tarkastustekniikan kehittämistä ja säännöstöjen kehittämistä. Leningradin ja Kuolan laitoksen ympäristön säteilyvalvontajärjestelmät on toteutettu lähialueyhteistyön puitteissa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) (uudelleenkohdennus momentille 33.01.21) 30
Palkkausten tarkistukset 42
Siirto momentilta 33.02.66 1 500
Säteilyvalvonnan ja valmiustoiminnan laitekannan uusiminen 1 200
Tuottavuussäästö -162
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -50
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -30
Tasomuutos -30
Yhteensä 2 500

2014 talousarvio 16 372 000
2013 talousarvio 13 872 000
2012 tilinpäätös 13 960 000