Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 903 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen

2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin

5) yleissitovien työehtosopimusten kääntämiseen ruotsiksi.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallitusohjelman ja ministeriön strategisten linjausten tavoitteita käyttäen apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvio perustuu maksullisen toiminnan osalta osittain nettobudjetointiin. Toimintamenomomentille tuloutettavat tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia tuloja lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista ja tuloja työsuojeluhallinnon maksullisista suoritteista sekä raha-automaattiavustuksista annetun lain (1056/2001) 45 §:n mukaisia korvauksia Raha-automaattiyhdistyksen valvonnasta ja ohjauksesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön peliriippuvuuden seurannan ja tutkimuksen kustannusten korvaamisesta antaman asetuksen (381/2002) nojalla rahapeliyhteisöiltä perittäviä korvauksia arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvien ongelmien seuraamisesta ja tutkimisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:

Toiminnallinen tehokkuus
 • — Kehitetään laskentatointa ja muuta seurantajärjestelmää Kieku-käyttöönoton yhteydessä.
 • — Maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.
Tuotokset ja laadunhallinta
 • — Toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia merkittäviä ohjelmia ja muita hankkeita, kuten Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) ja Kansallisten sähköisten tietojärjestelmien kehittämishanke (KanTa ja Tikesos).
 • — Osallistutaan kunta- ja palvelurakennehankkeen toimeenpanoon.
 • — Jatketaan sosiaalihuollon lainsäädännön uudistuksen valmistelua tehtyjen ehdotusten pohjalta.
 • — Jatketaan terveydenhuoltolain toimeenpanoa ja arviointia.
 • — Valmistellaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskevaa lakiuudistusta.
 • — Jatketaan vanhuspalvelulain toimeenpanoa ja arviointia.
 • — Otetaan huomioon alueellinen ja kuntien tasa-arvoinen kehittäminen.
 • — Lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä alueellinen näkökulma huomioituna.
 • — Jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista.
 • — Vahvistetaan lainsäädännön vaikutusten arviointia.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
 • — Sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiselle asetetut tavoitteet huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan.
 • — Työtyytyväisyysindeksi on korkeampi kuin 3,5 (asteikolla 1—5) (v. 2012 toteutuma 3,47, v. 2011 toteutuma 3,5, v. 2010 toteutuma 3,5).
 • — Sairauspoissaoloja on alle 10 pv/htv (v. 2012 toteutuma 8,6, v. 2011 toteutuma 11,2). Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on saavuttaa ministeriöiden keskiarvo (v. 2012 ministeriöiden mediaani oli 8,0 pv/htv).

EU-projektien tuloja sekä muilta kansainvälisiltä tahoilta saatavia tuloja arvioidaan kertyvän 5 000 euroa ja näitä vastaavien bruttomenojen arvioidaan olevan 5 000 euroa.

Viraston tulosalueittaiset menot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
talousarvio
2014
esitys
       
Johto ja erillisyksiköt 6 065 6 354 6 222
Johdon tuki      
— hallinto- ja suunnitteluosasto 14 958 15 671 15 625
Vakuutusosasto 3 427 3 590 3 565
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto 4 954 5 190 5 162
Sosiaali- ja terveyspalveluosasto 5 363 5 619 5 591
Työsuojeluosasto 4 549 4 766 4 738
Yhteensä 39 316 41 190 40 903

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 43 320 45 063 45 066
Bruttotulot 3 871 3 873 4 163
Nettomenot 39 449 41 190 40 903
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 7 196    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 009    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) (uudelleenkohdennus momentille 33.01.21) 236
Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö (siirto momentille 25.01.01) -20
Tuottavuustoimet -360
Työehtosopimusten ruotsinnoksia koskeva tasomuutos -130
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -50
Palkkausten tarkistukset 127
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -90
Yhteensä -287

2014 talousarvio 40 903 000
2013 talousarvio 41 190 000
2012 tilinpäätös 40 262 000