Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

70. KotouttaminenPDF-versio

Selvitysosa:Vahvistetaan kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) toimeenpanoa tavoitteena tukea ja edistää maahanmuuttajien kotoutumista, työllistymistä ja osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisen valtion kotouttamisohjelman toimeenpano varmistetaan ja seurataan siinä eri hallinnonaloille asetettuja kotouttamisen tavoitteita ja toimenpiteitä.

Kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja valtion kotouttamisohjelman vaikuttavuutta vahvistetaan perustamalla työ- ja elinkeinoministeriön yhteyteen kotouttamisen osaamiskeskus, jonka tehtävänä on tukea paikallisten toimijoiden osaamista maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseksi. Keskus arvioi ja seuraa kotouttamisen toimeenpanoa. Se koostaa ja levittää kotouttamista koskevaa tietoa ja eri hankkeissa testattuja hyviä käytäntöjä, tukee järjestöjen työtä kotouttamisen edistämiseksi ja vahvistaa kansainvälisen tiedonvaihdon kehittämisen verkostoja.

Vuonna 2013 päättyneen Osallisena Suomessa -hankkeen tulosten perusteella arvioidaan kotoutumiskoulutuksen toimivuutta ja kehittämistarpeita sekä valmistellaan esitykset tarvittavista muutoksista.

Kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisen kotoutumisen, kotouttamisen ja hyvien etnisten suhteiden seurannan toimeenpanoa jatketaan ja seurantajärjestelmää kehitetään edelleen.

Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden kuntiin ohjautumisen pitkiä odotusaikoja lyhennetään tiivistämällä valtionhallinnon eri toimijoiden ja kuntien välistä yhteistyötä. Selvitetään kuntakorvausjärjestelmän toimivuutta ja kehittämistarpeita sekä kansainvälistä suojelua saaneiden henkilöiden sijoittamisesta aiheutuvia kustannuksia kunnissa.  Valtion ja pääkaupunkiseudun kuntien välistä aiesopimusta maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistämisestä jatketaan.

Oleskeluluvan saaneet kotoutumisen piirissä olevat pakolaiset

  2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
       
— Oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat 1 601 1 500 1 500
     — joista oleskeluluvan saaneita yksintulleita alaikäisiä 105 150 150
— Perheenyhdistämiset 381 500 500
— Kiintiöpakolaiset 671 750 750
Pakolaisia yhteensä 2 653 2 750 2 750
Pakolaisia laskennallisten kuntakorvausten piirissä1) 7 615 9 156 8 866
Perheryhmäkotien majoituspaikat yhteensä 144 144 144

1) Korvausten piirissä olevien henkilöiden määrä arvioidaan kolmen edellisen vuoden aikana maahan saapuneiden lukumäärän ja talousarviovuodelle esitetyn arvion perusteella ja kiintiöpakolaisten osalta neljän edellisen vuoden ja talousarviovuodelle esitetyn arvion perusteella.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti kotouttamisen tulosalueelle yhteiskunnallisen vaikuttavuustavoitteen vuodelle 2014:

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat, vähintään (lkm) 1 055 2 000 2 000

03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 661 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) rasismin ja etnisen syrjinnän ehkäisemiseen ja niiden vastaiseen tiedottamiseen, koulutukseen sekä seurantaan ja eri väestöryhmien välisen vuorovaikutuksen edistämiseen sekä järjestöille myönnettäviin avustuksiin

2) maahanmuuttajajärjestöjen toteuttaman hanketoiminnan tukemiseen

3) kotoutumista edistävien hankkeiden toteuttamiseen, EU:n rahoittamien kotoutumista edistävien hankkeiden kansalliseen vastinrahoitukseen sekä kotouttamista edistävään tiedottamiseen

4) ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen tähtäävään niin sanottuun etsivään työhön ja neuvontatyöhön

5) kotoutumisen edistämisestä annetun lain 22 §:n mukaiseen omaehtoiseen opiskeluun ja muihin yksilöllisesti sovittuihin kotouttamista edistäviin toimenpiteisiin osallistuvien tapaturmakorvausten ja ryhmävastuuvakuutuksen maksamiseen sekä Valtiokonttorin näistä perimien hoitokulujen maksamiseen

6) enintään 2 000 000 euroa kotouttamisen osaamiskeskuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen, josta enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen osaamiskeskuksen ydintoimintojen hoitamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös siirtomenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Kotoutumiskoulutusta ja maahanmuuttajien koulutusta kehitetään edelleen keskeisenä osana kotoutumispalveluja, Osallisena Suomessa -hankkeen johtopäätösten ja tulosten perusteella. Jatketaan esitysten valmistelua kotoutumiskoulutusjärjestelmän muutoksiksi yhteistyössä muiden keskeisten ministeriöiden kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteyteen perustettavan kotouttamisen osaamiskeskuksen tavoitteena on vahvistaa kotouttamistyön pitkäjänteisyyttä ja vaikuttavuutta. Osaamiskeskuksen ydintehtävänä on kotoutumislain ja valtion kotouttamisohjelman toimeenpanon tukeminen poikkihallinnollisesti ja paikallistasolla. Toimintamuotoja ovat informaatio-ohjaus, arviointi ja seuranta sekä hyvien käytäntöjen levittäminen ja juurruttaminen. Osaamiskeskus vahvistaa ja tukee kotouttamisen toimijaverkostojen yhteistyötä sekä suhteita kansainvälisiin osaamisverkostoihin ja vahvistaa järjestöjen työtä kotoutumisen ja hyvien etnisten suhteiden edistämiseksi. Osaamiskeskuksen toimintaan sisällytetään myös kotoutumisen, kotouttamisen ja etnisten suhteiden seurantajärjestelmä, sekä maahanmuuttajille kotoutumislain 7 § nojalla annettavan Perustietoa Suomesta -aineiston ylläpito.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Rasismin ja etnisen syrjinnän ehkäiseminen, seuranta ja koulutus 161 000
Kotouttamistoimet 500 000
Kotouttamisen osaamiskeskus (enintään) 2 000 000
Yhteensä 2 661 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kotouttamisen osaamiskeskus 2 000
Yhteensä 2 000

2014 talousarvio 2 661 000
2013 talousarvio 661 000
2012 tilinpäätös 661 000

30. Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 92 780 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kotoutumista edistävän lain (1386/2010) ja valtioneuvoston asetuksen (1393/2011) määräämin perustein:

1) kotoutumisen edistämisestä annetun lain 2 §:n 2 tai 3 momentissa määriteltyjen henkilöiden kuntaan osoittamisesta, ohjauksesta, neuvonnasta ja muusta kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä maksettavien laskennallisten korvausten kustannuksiin

2) kotoutumis- ja toimeentulotuesta, tulkkauksen järjestämisestä, erityiskustannusten korvaamisesta ja paluumuuton tukemisesta kunnalle aiheutuviin kustannuksiin sekä pakolaisten kuntaan muuttamisen odotusajalta kertyvien vuokrien maksamiseen

3) alaikäisten oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden sijoittamisesta perheryhmäkotiin, muuhun asuinyksikköön sekä perhehoidosta, asumisen tukipalveluista ja muista lastensuojelun palveluihin rinnastettavista toimenpiteistä kunnalle aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen nuoren 21 ikävuoteen saakka ja käräjäoikeuden heille osoittaman edustajan palkkioiden maksamiseen

4) entisen Neuvostoliiton alueelta paluumuuttajina tulleiden henkilöiden kotoutumis- ja toimeentulotuen sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnille, sekä Suomen sodissa vapaaehtoisina palvelleiden hoidosta ja huollosta aiheutuviin kustannuksiin

5) kuntaan sijoitettujen tai kunnassa asuvien ihmiskaupan uhrien kunnille sosiaali- ja terveys- sekä muiden palvelujen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista maksettaviin korvauksiin

6) kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 9 §:n mukaisen alkukartoituksen kustannuksiin.

Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Lakiin kotoutumisen edistämisestä sisältyy maahanmuuttajalle tehtävä alkukartoitus, jonka suorittaa kunta tai työ- ja elinkeinotoimisto. Kunnalle alkukartoituksesta maksetaan 700 euron laskennallinen korvaus. Alkukartoitus arvioidaan tehtävän 2 000 henkilölle. Tiedotusta alkukartoituksesta ja muista kotoutumista edistävistä toimenpiteistä tehostetaan erityisesti työmarkkinoiden ulkopuolella oleville.

Paluumuuttajista maksettavien korvausten piiriin kuuluu henkilö, jolle on myönnetty oleskelulupa ulkomaalaislain 48 §:n tai 47 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella. Korvaukset maksetaan kunnille jälkikäteen.

Kotoutumislain 2 §:n 2 tai 3 momentissa määritellyistä henkilöistä maksettavien korvausten piirissä olevien määrä arvioidaan kolmen edellisen vuoden aikana maahan saapuneiden oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden ja perheenyhdistämisen kautta maahan tulleiden lukumäärän sekä talousarviovuodelle esitetyn arvion perusteella. Kiintiöpakolaisten osalta maksettavien korvausten piirissä olevien lukumäärä arvioidaan neljän edellisen vuoden aikana maahan saapuneiden lukumäärän sekä talousarviovuodelle esitetyn arvion perusteella. Vuoden 2014 pakolaiskiintiö on 750 henkilöä.

Korvausta voidaan maksaa jatkuvan oleskeluluvan saavien ja kunnan asukkaaksi siirtyvien ihmiskaupan uhrien osalta pakolaisia vastaavalla tavalla. Kunnilla on mahdollisuus hakea elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta korvausta muiden kunnassa asuvien ihmiskaupan uhrien osalta uhrin asemasta johtuvien palvelujen järjestämisestä.

Kotoutumislain 45 §:n mukaisesti kuntaan osoittamisesta, ohjauksesta, neuvonnasta ja muusta kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä maksettavaa laskennallista korvausta maksetaan kunnalle kolmelta vuodelta alkaen siitä, kun ensimmäinen kotikuntamerkintä on tehty. Kiintiöpakolaisten osalta korvausta maksetaan neljältä vuodelta.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Paluumuuttajien kustannukset  
— Toimeentulotuki 6 kk 1 120 000
— Toimeentulotuki 5 v 1 620 000
— Erityiskustannukset 1 120 000
— Heimoveteraanit 1 200 000
Paluumuuttajien kustannukset yhteensä 5 060 000
   
Laskennalliset korvaukset pakolaisista (8 866 henkilöä 0—6 v. 6 845 €, muut 2 300 €) 28 450 000
Muut pakolaisista maksettavat kuntakorvaukset 57 870 000
— Toimeentulotuki (2 238 €/vuosi/hlö) 20 500 000
— Erityiskustannukset (1 177 €/vuosi/hlö) 11 000 000
— Tulkkipalvelut (913 €/vuosi/hlö) 8 500 000
— Korvaukset alaikäisten huollosta (8 993 €/vuosi/hlö) 17 870 000
Korvaukset pakolaisista yhteensä 86 320 000
   
Alkukartoituksen kustannukset yhteensä 1 400 000
— laskennallinen korvaus (700 €/vuosi/hlö)  
Yhteensä 92 780 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Laskennalliset korvaukset -1 643
Muut pakolaisista maksettavat kuntakorvaukset -706
Yhteensä -2 349

2014 talousarvio 92 780 000
2013 talousarvio 95 129 000
2012 tilinpäätös 80 810 000