Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         60. Energiapolitiikka
              40. Energiatuki
              43. Kioton mekanismit
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 864 000 euroa.

Selvitysosa:Energiaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toimintaa sekä tukea ilmastotavoitteiden saavuttamista. Energiavirasto vastaa myös uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuen myöntämiseen, hallinnointiin ja valvontaan liittyvistä tehtävistä.

Virasto saa 1.1.2014 alkaen uusia viranomaistehtäviä, jotka liittyvät mm. energiatehokkuussopimusten toimeenpanoon ja energiakatselmustoiminnan ohjaukseen. Samassa yhteydessä Energiamarkkinaviraston nimi muutetaan Energiavirastoksi. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen Energiamarkkinavirastosta annetun lain muuttamisesta.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Energiavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
— Kokonaistuottavuusindeksi 92 92 92
Tuotokset ja laadunhallinta      
Sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan sekä päästökaupan valvonta on toimivaa (asiakaskysely asteikolla 1—5)      
— Sähköverkkotoiminnan valvonnan toimivuus 3,7 > 3,6 > 3,6
— Maakaasuverkkotoiminnan valvonnan toimivuus 3,9 > 3,6 > 3,6
— Päästökaupan valvonnan toimivuus 3,7 > 3,6 > 3,6
— Tuotantotukijärjestelmän toimivuus 3,4 > 3,5 > 3,5

Resurssien arvioitu jakautuminen tulosalueittain

  2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
  1 000 € % 1 000 € % 1 000 € %
             
Määrärahat            
Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen - - - - 3 457 39
Sähkömarkkinavalvonta 753 34 3 446 67 3 697 42
Maakaasumarkkinavalvonta 12 1 345 7 200 2
Tuotantotuki sekä biopoltto-aineiden ja -nesteiden kestävyys 928 41 949 18 950 11
Päästökauppa 542 24 435 8 560 6
Yhteensä 2 235 100 5 175 100 8 864 100
             
Maksullinen toiminta (Tulot)            
Sähkömarkkinavalvonta 2 326 58 103 7 400 24
Maakaasumarkkinavalvonta 390 10 11 1 - -
Tuotantotuki sekä biopoltto-aineiden ja -nesteiden kestävyys 126 3 235 17 130 8
Päästökauppa 1 139 28 1 040 75 1 144 68
Muut 44 1 - - - -
Yhteensä 4 025 100 1 389 100 1 674 100

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 55,8 56,0 67
Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv) 7,1 -2 -1
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1—5) 3,44 - 3,4
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5) 3,44 - 3,4
Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5) 3,38 - 3,4
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5) 3,58 - 3,6
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5) 3,50 - 3,5
Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1—5) 3,60 - 3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 6 260 6 564 10 538
Bruttotulot 4 025 1 389 1 674
Nettomenot 2 235 5 175 8 864
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 434    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 524    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentilta 32.01.01 (3 htv) 210
Siirto momentilta 32.60.(20) 3 250
Uuden sähkömarkkinalain edellyttämät lisäresurssit (siirto momentilta 32.01.21) 200
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -16
Palkkausten tarkistukset 8
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -6
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -12
Tasomuutos 55
Yhteensä 3 689

Momentin nimike on muutettu.


2014 talousarvio 8 864 000
2013 talousarvio 5 175 000
2012 tilinpäätös 2 325 000