Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
              01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot
              44. Alueellinen kuljetustuki
              45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen
              50. Palkkaturva
              51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut
              64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 157 063 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) julkisen työvoimapalvelun kokeilu- ja kehittämishankkeiden menojen maksamiseen, lukuun ottamatta työvoimakoulutuksen hankkeita sekä nuorten yhteiskuntatakuun ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiskokeilun kehittämismenoja, jotka rahoitetaan momentilta 32.30.51

2) lähialueiden työhallintojen kehittämiseen.

Työvoiman palvelukeskusten toimintaan tarkoitetun määrärahan käyttö edellyttää, että kunnat sijoittavat yhteisiin toimipisteisiin suunnilleen saman määrän virkailijoita kuin työ- ja elinkeinotoimisto. Työ- ja elinkeinohallinto sekä kunta vastaavat yhdessä toiminnasta aiheutuvista kustannuksista työ- ja elinkeinoministeriön tarkemmin määrittelemällä tavalla.

Selvitysosa: Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti työ- ja elinkeinotoimistoille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:

Toiminnallinen tuloksellisuus

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Palvelukyky ja laatu   
— työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus, vähintään, %636969
— työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus, vähintään, %626565
— CV:n julkaisseiden työttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista, vähintään, %83030
— työnhaun aloitus verkon kautta, kaikki asiakkaat, vähintään, %415160

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Henkilötyövuosien kehitys3 2353 1233 053
Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv) -0,73--
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1—5) 3,0-> 3,0
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5) 3,1- > 3,1
Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5)2,9-> 2,9
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5)3,1-> 3,1
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5)3,0-> 3,0
Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1—5)3,5-> 3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio

2014
esitys
    
Bruttomenot176 562182 055157 463
Bruttotulot12 36914 000400
Nettomenot164 193168 055157 063
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta19 189  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle13 688  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentille 32.01.02 (-170 htv)-6 677
Siirto momentille 32.01.02 (-1 htv)-45
Palkkausten tarkistukset567
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-403
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-300
Tasomuutos-4 134
Yhteensä-10 992

2014 talousarvio157 063 000
2013 I lisätalousarvio-6 677 000
2013 talousarvio168 055 000
2012 tilinpäätös158 692 000