Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       01. Utrikesförvaltningen
       10. Krishantering
       30. Internationellt utvecklingssamarbete
            66. Egentligt utvecklingssamarbete
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2014

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 32 655 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till betalning av utgifter för samarbetsprojektet mellan ministeriet och det österrikiska utvecklingssamarbetsverket (ADA).

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av de utvecklingskrediter på 4 204 698,16 euro som beviljats Myanmar 1982 kan det efterskänkas 624 103,30 euro, dvs. 12,5 procent av det totala beloppet på 4 992 826,36 euro av de räntor och det kapital som förfallit vid utgången av 2012.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Tillägg till dispositionsplanen (euro)

  Ursprunglig dispositionsplanTilläggsbudgetpropositionÄndrad dispositionsplan
     
1.Multilateralt utvecklingssamarbete261 591 000+31 655 000293 246 000
2.Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner1)289 280 000+1 000 000290 280 000
3.Europeiska utvecklingsfonden57 894 000-57 894 000
4.Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land61 203 000-61 203 000
5.Humanitärt bistånd84 000 000-84 000 000
6.Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information9 826 000-9 826 000
7.Evaluering av utvecklingssamarbetet och intern revision2 600 000-2 600 000
8.Understöd till medborgarorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KePa) och informationen om utvecklingssamarbetet107 800 000-107 800 000
9.Räntestödsinstrumentet18 400 000-18 400 000
Sammanlagt892 594 000+32 655 000925 249 000

1) I anslaget ingår 810 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Norges utrikesministerium, 250 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Luxemburgs utrikesministerium, 50 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och den tyska utvecklingssamarbetsorganisationen (GIZ), 200 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Nederländernas utrikesministerium, 11 900 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID) samt 1 000 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och det österrikiska utvecklingssamarbetsverket (ADA).

Dessutom ändras fördelningen av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal på följande sätt:

Ändringar av fördelningen av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal (euro)

  Ursprunglig fördelningTilläggsbudgetpropositionÄndrad fördelning
     
1.Multilateralt utvecklingssamarbete341 850 000-341 850 000
2.Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner199 946 000+20 000 000219 946 000
3.Europeiska utvecklingsfonden516 470 000-20 000 000496 470 000
4.Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land55 495 000-55 495 000
5.Humanitärt bistånd6 000 000-6 000 000
6.Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information1 350 000-1 350 000
7.Evaluering av utvecklingssamarbetet och intern revision---
8.Understöd till medborgarorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KePa) och informationen om utvecklingssamarbetet107 800 000-107 800 000
9.Räntestödsinstrumentet20 000 000-20 000 000
Sammanlagt1 248 911 000-1 248 911 000

Förklaring: Av behovet av tilläggsanslag föranleds 31 655 000 euro av inkomster från auktioneringen av utsläppsrätter från åren 2012 och 2013. Regeringen eftersträvar en ökning av utvecklingssamarbetsanslagens andel av BNI genom att styra inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter till utvecklingssamarbete och samtidigt även till klimatfinansiering som en del av Finlands officiella utvecklingsarbete i takt med att de inflyter. De influtna inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter hänförs i denna tilläggsbudgetproposition till punkt 1 i dispositionsplanen för multilateralt utvecklingssamarbete.

Av behovet av tilläggsanslaget hänförs 1 000 000 euro till betalning av utgifterna för samarbetsprojektet mellan ministeriet och det österrikiska utvecklingssamarbetsverket (ADA) och riktas till punkt 2 i dispositionsplanen. Inkomsterna från det österrikiska utvecklingssamarbetsverket har antecknats under moment 12.24.99.

År 1982 beviljade Finland Myanmar utvecklingskredit på 4 204 698,16 euro (25 miljoner mark) med 25 års lånetid. Krediten lyftes 1987. Myanmar är ett utvecklingsland med låg inkomstnivå. Vid Parisklubbens möte den 24 januari 2013 ingicks avtal med Myanmar att landet får 50 % av det förfallna kapitalet och de förfallna räntorna efterskänkta. Finland delar upp sänkningen i två steg. I det första steget genomförs 25 % (12,5 % av det kapital som ska stabiliseras). Till denna del indrivs inte räntor. Den andra sänkningen genomförs efter ett år under förutsättning att Myanmar har följt Internationella Valutafondens (IMF) program. Den efterskänkta delen ökar Finlands officiella bistånd (ODA).

Fullmakter att bevilja medel och ingå avtal för 2013 avdras från punkt 3 i dispositionsplanen till ett belopp av sammanlagt 20 000 000 euro som överförs till punkt 2 i dispositionsplanen för projekt inom initiativet till ett bredare Europa. Efter ändringen beräknas fullmakterna föranleda utgifter till ett belopp av 683 821 000 euro år 2014, 522 219 000 euro år 2015, 474 234 000 euro år 2016 och totalt 1 036 881 000 euro år 2017 och åren därefter. Ändringen utökar inte det totala beloppet av fullmakterna att bevilja medel och ingå avtal.


2013 I tilläggsb.32 655 000
2013 budget892 594 000
2012 bokslut893 520 000
2011 bokslut845 923 000