Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

41. Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 24 212 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yleisavustuksesta ulkomaankauppaa, elinkeinopolitiikkaa sekä yritysten kansainvälistymistä edistäville yhteisöille annetun asetuksen (1301/2010) mukaisesti:

1) työ- ja elinkeinoministeriön toimintaan liittyvien elinkeinopolitiikkaa edistävien yhteisöjen yleisavustuksiin ja pk-yritysten palvelujen kehittämiseen ja tuottamiseen

2) ulkomaisten investointien edistämiseen

3) kansainvälistä liiketoimintaa edistävien yhteisöjen tarjoaman perusneuvonnan, asiantuntijapalvelujen ja yritysten kehittämispalvelujen tuottamiseen

4) julkisten yhteisöjen hankkeiden rahoittamiseen

5) pohjoismaisen ympäristömerkintäjärjestelmän kansallisen tason tehtävien hoitamiseen.

Ulkomaisten investointien edistämisestä aiheutuviin kustannuksiin ja muotoilun hyödyntämisen tehostamiseen elinkeinotoiminnassa sekä yrityspalvelujen kehittämiseen voidaan palvelujen julkiseen palveluun verrattavan luonteen vuoksi myöntää yleisavustusta kustannusten täyttä määrää vastaavasti. Myös pk-yrityksille tarkoitettujen palvelujen, luovien alojen yritystoiminnan ja luovan talouden edistämiseen voidaan erityisissä tapauksissa niiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden perusteella myöntää valtionavustusta kustannusten täyttä määrää vastaavasti. Edelleen osa vientikeskusverkoston ylläpidosta sekä osa kansainvälistä liiketoimintaa edistävistä asiantuntijapalveluista ovat sellaisia toimintoja, jotka voidaan rahoittaa täyttä kustannusmäärää vastaavasti.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Yleisavustusta voidaan myöntää Finpro ry:n alaisuudessa toimivan vientikeskusverkoston ylläpitämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Ulkomaisten investointien hankinnassa korostetaan osaamisintensiivisiä aloja, korkean lisäarvon tuotantoa, T&K&I-investointeja sekä investointien työllistämisvaikutuksia.

Yleisavustusta voidaan käyttää myös kansainvälistymispalvelujen tuottamiseen. Luovien alojen kansainvälistymistä edistävä yleisavustus kohdennetaan suomalaisen musiikin sekä elokuva- ja audiovisuaalisen alan tunnettuuden ja menekin edistämiseen maailmalla. Ministeriö jatkaa ruotsinkielisten ja Venäjälle suuntautuvien kansainvälistymispalveluiden tukemista. Kansainvälistymistä edistävien yhteisöjen ensisijaisena tehtävänä on suomalaisten yritysten ja elinkeinoelämän palveleminen niin kotimaassa kuin ulkomailla osana Team Finland -verkostoa.

Keksintöjen kaupallistamista edistävien palvelujen tuottaminen siirtyy Keksintösäätiöltä Uudenmaan ELY-keskuksen vastuulle vuoden 2014 alusta.

Vaikuttavuus

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Yritykset kansainvälistyvät ja verkottuvat keskenään ja niiden kansainvälisen liiketoiminnan osaaminen syvenee.      
— Pk-yritysten osuus Finpron kaikista asiakkaista, % 78 67 67
— Finpron saamien onnistuneiden yritysasiakkuuksien referenssiluvat, kpl 74 80 85
— Finpron ennakointitoiminta, kerätyt ensivaiheen signaalit, kpl 4 766 7 000 7 500
Ulkomaisilla investoinneilla luodaan talouskasvua, lisätään työpaikkoja ja vahvistetaan osaamispohjaa.      
— Ulkomaisten investointien työllistävyys (työpaikkojen lukumäärä) 3 638 650 800
— Ulkomaisten investointien taloudellinen merkitys, milj. euroa 355 120 150
Standardisointi parantaa tuotteiden ja järjestelmien yhteensopivuutta ja vaihdettavuutta      
Kulutus ohjautuu ympäristöä säästäviin tuotteisiin ja palveluihin ja vastuullisuuteen sitoutuneiden suomalaisten yritysten määrä kasvaa.      

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Finpron palveluiden hyödyllisyys yritysten kannalta (1—5) 3,95 3,98 4,0
Finpron uusien yritysasiakkaiden osuus kaikista asiakkaista, % 40 40 38
Finpron asiakastyytyväisyys (yritykset) (1—5) 4,0 4,1 4,1
Invest in Finlandin asiakastyytyväisyys (yritykset) 4,09 4,10 4,10

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Standardisointitoiminta 1 490 000
Luovien alojen ja yrittäjyyden edistäminen 1 332 000
Globaalit kansainvälistymispalvelut 17 275 000
Ulkomaisten investointien edistäminen 4 115 000
Yhteensä 24 212 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallituksen menosäästö -4 200
Keksintötoiminta (siirto momentille 32.01.02) -5 260
Kertaluonteisten erien poistuminen -450
Vähennys liittyen keksintötoiminnan rahoituksen siirtoon momentille 32.30.45 -2 000
Yhteensä -11 910

2014 talousarvio 24 212 000
2013 talousarvio 36 122 000
2012 tilinpäätös 40 472 000