Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 031 000 euroa.

Selvitysosa:Matkailun edistämiskeskus (MEK) on valtakunnallinen matkailun asiantuntija ja kansainvälinen toimija, joka tuottaa lisäarvoa matkailuelinkeinolle ja yhteiskunnalle. MEK edistää Suomen matkailumaakuvan tunnettuutta, markkinoi matkailutuotteita ja -palveluita yhteistyössä muiden matkailutoimijoiden kanssa sekä tukee matkailualan laadunkehitystä. MEK koordinoi matkailutuotteiden tuotekehitystä teemapohjaisesti ja hankkii markkinoinnin ja tuotekehityksen tueksi markkinatietoa matkailuelinkeinon käyttöön. Tavoitteena on luoda yhtenäinen, omaleimainen ja vetovoimainen matkailumaaprofiili, joka tukee matkailutuotteiden myyntiä.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Matkailun edistämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:

Vaikuttavuus

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Ulkomainen matkailutulo kasvaa      
— ulkomaisesta matkailusta saatavat vientiin rinnastettavat tulot (ilman kuljetustuloja, milj. euroa) 3 222 3 510 3 810
— ulkomaisesta matkailusta saatavat vientiin rinnastettavat tulot (ml. kuljetustulot, milj. euroa) 4 412 4 700 5 000
— rekisteröidyt ulkomaiset yöpymiset
(1 000 vrk)
5 804 5 980 6 160
— rekisteröimättömät ulkomaiset yöpymiset (1 000 vrk) 26 000 28 000 30 100
— Suomeen saapuvat yöpyvät matkailijat, milj. henkilöä 4 443 4 530 4 715
— Suomen markkinaosuus Pohjoismaihin saapuvasta matkailusta 16,61) 16,7 16,8

1) Arvio

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
— kongressien määrä Suomessa, kpl 635 410 450
— laatutonnivalmennuksen läpikäyneiden organisaatioiden lukumäärä, kpl 805 860 900
— ulkoinen asiakastyytyväisyys, matkailuelinkeinon tyytyväisyys MEK:n toimintaan (1—5) 3,2 3,3 3,4
— tutkimustieto: markkinatiedon analysointi ja välittäminen (1—5) 3,8 3,9 3,9
— tuotekehitystoiminta: osallistuvien tahojen tyytyväisyys MEK:n tuotekehitystoimintaan (1—5) 3,2 3,4 3,5
— markkinointitoimenpiteet, tyytyväisyys markkinointiin kokonaisuutena (1—5) 3,1 3,4 3,5
— ulkomaisten edustajien toiminta, VisitFinland edustajille annettu arvosana (1—5) 3,7 3,8 3,8

Määrärahan päätoiminnoittainen jakauma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
% 2013
varsinainen
talousarvio
% 2014
esitys
%
             
Matkailumaakuvan markkinointi 5 523 51 5 755 52 5 219 52
Matkailumaakuvaa tukeva tuotemarkkinointi 3 465 32 3 332 30 3 814 38
Tuotekehityksen ja tuotteistamisen edistäminen 758 7 405 4 402 4
Markkinatiedon hankinta ja välittäminen 1 083 10 605 5 602 6
Venäjän markkinointi (kertaluonteinen lisäraha)     1 000 9    
Yhteensä 10 829 100 11 097 100 10 037 100

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 30,2 33 33
— sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv) -1,2 -0,5 0
— johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1—5) 3,12 3,2 3,3
— töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5) 3,0 3,1 3,2
— tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5) 3,29 3,4 3,5
— esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5) 4,0 4,1 4,2
— työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5) 3,06 3,2 3,3
— työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1—5) 3,29 3,4 3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 11 768 12 197 11 131
Bruttotulot 939 1 100 1 100
Nettomenot 10 829 11 097 10 031
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 000    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 532    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen erän poistuminen -1 000
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -17
Palkkausten tarkistukset 9
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -6
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -52
Yhteensä -1 066

2014 talousarvio 10 031 000
2013 talousarvio 11 097 000
2012 tilinpäätös 10 361 000