Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
              01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot
              02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot
              05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot
              06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot
              07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot
              40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen
              41. Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi
              42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen
              43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin
              (44.) Valtionavustus yksittäisten yritysten hankevalmisteluun Venäjällä
              45. Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu
              (46.) Laivanrakennuksen innovaatiotuki
              47. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset
              48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille
              50. Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen
              (63.) Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen
              80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan
              (81.) Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n rahoitukseen kotimaisille alustoimituksille
              82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan
              83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan
              87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle
              88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle
              89. Pääomasijoitus alkavien yritysten pääomasijoitustoimintaan
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 830 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hanke- ja ohjelmatoiminnan, aktivoinnin tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen

2) Team Finland -ennakointiverkoston toimintamenoihin sekä ennakointimallin kehittämiseen ja toteuttamiseen

3) pääomasijoitustoimintaan tarvittavan osakeyhtiön osakepääomaan ja muihin perustamisesta aiheutuviin menoihin sekä pääomasijoitustoimintatehtävän hoitamisen aiheuttamiin menoihin.

Selvitysosa: Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian ja innovaatioiden keinoin. Tämä uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa, tuottavuutta ja työelämän laatua, lisää vientiä sekä luo työllisyyttä ja hyvinvointia. Tulokset saavutetaan asiakkaiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla, johon Tekes kannustaa rahoituksellaan ja siihen liittyvillä palveluilla. Asiakkaita ovat ilman toimialarajoituksia kaiken kokoiset yritykset sekä tutkimus- ja julkiset organisaatiot.

Team Finland -ennakointitoiminnan avulla hankitaan ymmärrystä kansainvälisistä kehitystrendeistä ja Suomen ulkoisen toimintaympäristön muutoksista sekä luodaan uusia yhteistyömuotoja, jotka auttavat suomalaisia toimijoita kytkeytymään ylikansallisiin arvoverkostoihin. Kotimaiset yritykset, osaamiskeskittymät ja verkostot hyödyntävät Team Finland -ennakointiverkoston tuottamaa, jalostamaa ja levittämää ennakointitietoa kansainvälistymisessä ja liiketoiminnan uudistamisessa. Verkosto toimii Kiinassa, USA:ssa, Venäjällä ja Intiassa. Ennakoinnin maantieteellistä kattavuutta laajennetaan asteittain ja toiminta ulotetaan kattamaan myös kehittyvissä maissa tärkeät poliittiset ja sääntely-ympäristön muutokset.

Pääomasijoitustoiminnan käynnistäminen vuoden 2014 alusta aiheuttaa Tekesissä yhtiön perustamisvaiheeseen ja hallinnointiin liittyviä menoja sekä muita tämän tehtävän hoitamisesta aiheutuvia kuluja. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi valtion pääomasijoitustoiminnan uudelleen järjestelystä.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Tekesille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:

Vaikuttavuus

  • — tuottavuus paranee ja elinkeinoelämä uudistuu kestävästi kasvavan talouden edellyttämällä tavalla
  • — menestyvän innovaatiotoiminnan mahdollistavat osaamiset ja verkostot vahvistuvat
  • — hyvän elämän mahdollistava vauraus lisääntyy.

Tekesin tulostavoitteiden saavuttamiseen osallistuu Tekesin oman henkilöstön lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten Tekes-tehtäviä hoitava henkilöstö, joiden osalta resurssit on budjetoitu momentille 32.01.02. Tulostavoitteiden saavuttamiseen käytetään myös momenttien 32.20.40, 32.20.42, 32.20.83 ja 32.20.89 määrärahoja ja valtuuksia. Valtuuksilla Tekes rahoittaa Tekes-ohjelmia, strategisten huippuosaamisen keskittymien ohjelmia ja hankkeita sekä riskipitoisia tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnan projekteja, jotka toteutetaan pääosin vuosina 2014—2017.

Tekesin vaikuttavuustavoitteiden toteutumista seurataan ensisijaisesti kolmen vuoden välein teetettävillä vaikuttavuusarvioinneilla.

Tekesin siirtomenojen vaikuttavuus

Tunnusluku2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
    
Tuottavuus paranee ja elinkeinoelämä uudistuu kestävästi kasvavan talouden edellyttämällä tavalla   
Nopean kasvun nuoret yritykset   
— Rahoitettujen nuorten yritysten lukumäärä434420420
— Yritysten ennakoitu liikevaihto/Tekesin rahoitus, kerroin21,516,516,5
— Yritysten toteutunut liikevaihto/ennakoitu liikevaihto, kerroin1,0511
— Yritysten ennakoitu henkilömäärä/Tekesin rahoitus (milj. euroa), kerroin44,23535
— Yritysten toteutunut henkilömäärä/Tekesin rahoitus (milj. euroa), kerroin1,7611
Kansainvälistyvät kasvuyritykset    
— Kehitettyjen liiketoimintojen ennakoitu liikevaihto/Tekesin rahoitus, kerroin17,516,517
— Kehitettyjen liiketoimintojen toteutunut liikevaihto/ennakoitu liikevaihto, kerroin0,911
Julkiset tutkimusorganisaatiot   
— Verkottuneiden hankkeiden tulosten hyödyntäjien lukumäärä 11,91012
— Tutkimuslähtöisten uusien yritysten lukumäärä 293030
    
Menestyvän innovaatiotoiminnan mahdollistavat osaamiset ja verkostot vahvistuvat   
Kansainvälistyvät kasvuyritykset   
— Rahoitettujen hankkeiden uutuusarvo (indeksi 0—100)788080
— Kansainvälisen liiketoiminnan osuus yritysten liikevaihdosta (% kaikista projekteista)494749
Suuryritykset   
— Suurten yritysten Tekes-rahavirrat, %788080
— Suurten yritysten kokonaisverkottuminen Tekes-projekteissa, %224170170
Julkiset tutkimusorganisaatiot   
— Kansainvälisten yhteisprojektien osuus (% kaikista projekteista)828585
    
Toiminnalla aikaansaadaan ihmisten ja ympäristön hyvinvointia parantavia palveluita, tuotteita ja prosesseja   
Useita asiakassegmenttejä koskevat erityisteemat   
— Työorganisaatioiden kehittämishankkeista hyötyvien työntekijöiden määrä, kpl13 27311 50012 000
— Kansallisia energia- ja ympäristötavoitteita suoraan edistävien innovaatioiden määrä513400470

Toiminnallinen tehokkuus

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Toiminnallinen taloudellisuus   
Rahoitus- ja asiakkuustyön kokonaiskustannus/ myönnetty rahoitus, %4,8< 5,3< 5,1
Tuottavuus   
Käynnistyvä projektivolyymi, milj. euroa/htv 2,9> 2,5> 2,9

Tuotokset ja laadunhallinta

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Palvelukyky ja laatu   
Suoritteet   
— Pk-yritysten osuus rahoituksesta, %6850—6050—60
— Alle 500 henkilön yritysten osuus rahoituksesta, % 767070
Asiakaspalaute Tekesin toiminnasta (1—5)   
— Tekes-palvelujen hyödyllisyys asiakkaille4,2> 3,7> 3,7
— Tekes-palvejujen laatu yritysasiakkaille3,9> 3,7> 3,7
— Asiakaspalautteen yleisarvio Tekesin toiminnasta4,1> 3,7> 3,7
Käsittelyajat merkittävimmistä suoritteista   
— Uuden rahoitushakemuksen käsittelyaika pk-yrityksille, vrk65< 60< 60
— Uuden rahoitushakemuksen käsittelyaika suuryrityksille, vrk79< 75< 75
— Maksupyynnön ja raportin käsittelyaika pk-yrityksille, vrk24< 22< 22
— Oikaisuvaatimukset/muutoksenhakukelpoiset päätökset, %0,5< 0,7< 0,7

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Henkilötyövuosien kehitys/htv285,7290290
Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv)-0,500
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1—5)3,93,73,7
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5)3,43,73,7
Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5)3,93,73,7
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5)3,93,73,7
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5)3,74,04,0
Työyhteisön innostavuus ja työssä koettu ilo
(1—5)
4,04,04,0

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Hanke- ja ohjelmatoiminta7 000 000
Toimintamenot33 830 000
Yhteensä40 830 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio

2014
esitys
    
Bruttomenot46 37841 30441 430
Bruttotulot675600600
Nettomenot45 70340 70440 830
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta23 246  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle20 223  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Hallituksen menosäästö-1 000
INKA-ohjelman hallinnointi (siirto momentilta 32.20.42)300
Muu muutos-42
Pääomasijoitustoiminta (siirto momentilta 32.01.21)100
Team Finland -ennakointiohjelma (siirto momentilta 32.20.42)1 000
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-132
Palkkausten tarkistukset91
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-65
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-126
Yhteensä126

2014 talousarvio40 830 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio40 704 000
2012 tilinpäätös42 680 000