Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 830 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hanke- ja ohjelmatoiminnan, aktivoinnin tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen

2) Team Finland -ennakointiverkoston toimintamenoihin sekä ennakointimallin kehittämiseen ja toteuttamiseen

3) pääomasijoitustoimintaan tarvittavan osakeyhtiön osakepääomaan ja muihin perustamisesta aiheutuviin menoihin sekä pääomasijoitustoimintatehtävän hoitamisen aiheuttamiin menoihin.

Selvitysosa:Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian ja innovaatioiden keinoin. Tämä uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa, tuottavuutta ja työelämän laatua, lisää vientiä sekä luo työllisyyttä ja hyvinvointia. Tulokset saavutetaan asiakkaiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla, johon Tekes kannustaa rahoituksellaan ja siihen liittyvillä palveluilla. Asiakkaita ovat ilman toimialarajoituksia kaiken kokoiset yritykset sekä tutkimus- ja julkiset organisaatiot.

Team Finland -ennakointitoiminnan avulla hankitaan ymmärrystä kansainvälisistä kehitystrendeistä ja Suomen ulkoisen toimintaympäristön muutoksista sekä luodaan uusia yhteistyömuotoja, jotka auttavat suomalaisia toimijoita kytkeytymään ylikansallisiin arvoverkostoihin. Kotimaiset yritykset, osaamiskeskittymät ja verkostot hyödyntävät Team Finland -ennakointiverkoston tuottamaa, jalostamaa ja levittämää ennakointitietoa kansainvälistymisessä ja liiketoiminnan uudistamisessa. Verkosto toimii Kiinassa, USA:ssa, Venäjällä ja Intiassa. Ennakoinnin maantieteellistä kattavuutta laajennetaan asteittain ja toiminta ulotetaan kattamaan myös kehittyvissä maissa tärkeät poliittiset ja sääntely-ympäristön muutokset.

Pääomasijoitustoiminnan käynnistäminen vuoden 2014 alusta aiheuttaa Tekesissä yhtiön perustamisvaiheeseen ja hallinnointiin liittyviä menoja sekä muita tämän tehtävän hoitamisesta aiheutuvia kuluja. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi valtion pääomasijoitustoiminnan uudelleen järjestelystä.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Tekesille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:

Vaikuttavuus

  • — tuottavuus paranee ja elinkeinoelämä uudistuu kestävästi kasvavan talouden edellyttämällä tavalla
  • — menestyvän innovaatiotoiminnan mahdollistavat osaamiset ja verkostot vahvistuvat
  • — hyvän elämän mahdollistava vauraus lisääntyy.

Tekesin tulostavoitteiden saavuttamiseen osallistuu Tekesin oman henkilöstön lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten Tekes-tehtäviä hoitava henkilöstö, joiden osalta resurssit on budjetoitu momentille 32.01.02. Tulostavoitteiden saavuttamiseen käytetään myös momenttien 32.20.40, 32.20.42, 32.20.83 ja 32.20.89 määrärahoja ja valtuuksia. Valtuuksilla Tekes rahoittaa Tekes-ohjelmia, strategisten huippuosaamisen keskittymien ohjelmia ja hankkeita sekä riskipitoisia tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnan projekteja, jotka toteutetaan pääosin vuosina 2014—2017.

Tekesin vaikuttavuustavoitteiden toteutumista seurataan ensisijaisesti kolmen vuoden välein teetettävillä vaikuttavuusarvioinneilla.

Tekesin siirtomenojen vaikuttavuus

Tunnusluku 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
       
Tuottavuus paranee ja elinkeinoelämä uudistuu kestävästi kasvavan talouden edellyttämällä tavalla      
Nopean kasvun nuoret yritykset      
— Rahoitettujen nuorten yritysten lukumäärä 434 420 420
— Yritysten ennakoitu liikevaihto/Tekesin rahoitus, kerroin 21,5 16,5 16,5
— Yritysten toteutunut liikevaihto/ennakoitu liikevaihto, kerroin 1,05 1 1
— Yritysten ennakoitu henkilömäärä/Tekesin rahoitus (milj. euroa), kerroin 44,2 35 35
— Yritysten toteutunut henkilömäärä/Tekesin rahoitus (milj. euroa), kerroin 1,76 1 1
Kansainvälistyvät kasvuyritykset      
— Kehitettyjen liiketoimintojen ennakoitu liikevaihto/Tekesin rahoitus, kerroin 17,5 16,5 17
— Kehitettyjen liiketoimintojen toteutunut liikevaihto/ennakoitu liikevaihto, kerroin 0,9 1 1
Julkiset tutkimusorganisaatiot      
— Verkottuneiden hankkeiden tulosten hyödyntäjien lukumäärä 11,9 10 12
— Tutkimuslähtöisten uusien yritysten lukumäärä 29 30 30
       
Menestyvän innovaatiotoiminnan mahdollistavat osaamiset ja verkostot vahvistuvat      
Kansainvälistyvät kasvuyritykset      
— Rahoitettujen hankkeiden uutuusarvo (indeksi 0—100) 78 80 80
— Kansainvälisen liiketoiminnan osuus yritysten liikevaihdosta (% kaikista projekteista) 49 47 49
Suuryritykset      
— Suurten yritysten Tekes-rahavirrat, % 78 80 80
— Suurten yritysten kokonaisverkottuminen Tekes-projekteissa, % 224 170 170
Julkiset tutkimusorganisaatiot      
— Kansainvälisten yhteisprojektien osuus (% kaikista projekteista) 82 85 85
       
Toiminnalla aikaansaadaan ihmisten ja ympäristön hyvinvointia parantavia palveluita, tuotteita ja prosesseja      
Useita asiakassegmenttejä koskevat erityisteemat      
— Työorganisaatioiden kehittämishankkeista hyötyvien työntekijöiden määrä, kpl 13 273 11 500 12 000
— Kansallisia energia- ja ympäristötavoitteita suoraan edistävien innovaatioiden määrä 513 400 470

Toiminnallinen tehokkuus

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Toiminnallinen taloudellisuus      
Rahoitus- ja asiakkuustyön kokonaiskustannus/ myönnetty rahoitus, % 4,8 < 5,3 < 5,1
Tuottavuus      
Käynnistyvä projektivolyymi, milj. euroa/htv 2,9 > 2,5 > 2,9

Tuotokset ja laadunhallinta

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Palvelukyky ja laatu      
Suoritteet      
— Pk-yritysten osuus rahoituksesta, % 68 50—60 50—60
— Alle 500 henkilön yritysten osuus rahoituksesta, % 76 70 70
Asiakaspalaute Tekesin toiminnasta (1—5)      
— Tekes-palvelujen hyödyllisyys asiakkaille 4,2 > 3,7 > 3,7
— Tekes-palvejujen laatu yritysasiakkaille 3,9 > 3,7 > 3,7
— Asiakaspalautteen yleisarvio Tekesin toiminnasta 4,1 > 3,7 > 3,7
Käsittelyajat merkittävimmistä suoritteista      
— Uuden rahoitushakemuksen käsittelyaika pk-yrityksille, vrk 65 < 60 < 60
— Uuden rahoitushakemuksen käsittelyaika suuryrityksille, vrk 79 < 75 < 75
— Maksupyynnön ja raportin käsittelyaika pk-yrityksille, vrk 24 < 22 < 22
— Oikaisuvaatimukset/muutoksenhakukelpoiset päätökset, % 0,5 < 0,7 < 0,7

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys/htv 285,7 290 290
Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv) -0,5 0 0
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1—5) 3,9 3,7 3,7
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5) 3,4 3,7 3,7
Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5) 3,9 3,7 3,7
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5) 3,9 3,7 3,7
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5) 3,7 4,0 4,0
Työyhteisön innostavuus ja työssä koettu ilo
(1—5)
4,0 4,0 4,0

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Hanke- ja ohjelmatoiminta 7 000 000
Toimintamenot 33 830 000
Yhteensä 40 830 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio

2014
esitys
       
Bruttomenot 46 378 41 304 41 430
Bruttotulot 675 600 600
Nettomenot 45 703 40 704 40 830
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 23 246    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 20 223    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallituksen menosäästö -1 000
INKA-ohjelman hallinnointi (siirto momentilta 32.20.42) 300
Muu muutos -42
Pääomasijoitustoiminta (siirto momentilta 32.01.21) 100
Team Finland -ennakointiohjelma (siirto momentilta 32.20.42) 1 000
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -132
Palkkausten tarkistukset 91
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -65
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -126
Yhteensä 126

2014 talousarvio 40 830 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 40 704 000
2012 tilinpäätös 42 680 000