Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 956 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Mittatekniikan keskuksen (MIKES) tehtävänä on kehittää ja ylläpitää kansallista mittausjärjestelmää, tuottaa testaus-, tarkastus-, sertifiointi- ja kalibrointitoiminnan pätevyyttä ja luotettavuutta osoittavia akkreditointipalveluja sekä osallistua mittatekniikkaan liittyviin tutkimushankkeisiin ja niiden koordinointiin. Mittatekniikan keskuksen tehtävänä on mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain (1156/1993) mukaisesti kansallisen mittanormaalijärjestelmän yleinen toteuttaminen, hallinnointi ja kehittäminen, kansallisten mittanormaalilaboratorioiden toiminnan ohjaus, kansallisen kalibrointipalvelun järjestäminen sekä mittatekniikan ja akkreditoinnin edistäminen. Keskuksen toiminta ja palvelut varmistavat yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kilpailukykyä ja teknistä turvallisuutta.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Mittatekniikan keskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
— Kotimaisten hankkeiden volyymi (1 000 euroa) 1 139 520 1 000
— Kajaanin yksikön kalibrointitoiminnan volyymi (1 000 euroa) 163 300 300
— Suomen osuus eurooppalaisista metrologian (EMRP) tutkimushankkeista, % 4,0 4,0 4,0
— Maksuperustelain mukaisten muiden suoritteiden kustannusvastaavuus, % 115 115 115
Tuotokset ja laadunhallinta      
— Kajaanin yksikön CEMIS-hankkeiden määrä 6 6 7
— Metrologian sopimuslaboratorioiden määrä 5 6 6
— Menestyminen kansainvälisissä vertailumittauksissa (asteikolla 1—5) 3,5 > 3,5 > 3,5
— MIKES-metrologian antamat kalibrointitodistukset 1 667 1 700 1 700
— FINASin arvioimat toimielimet 215 213 215
Palvelukyky ja laatu      
— Pätevyydenarviointipalvelujen kysyntä tyydytetään kokonaan Kyllä Kyllä Kyllä
— Asiakastyytyväisyys (asteikolla 1—5), metrologia/FINAS 4,6/4,2 > 4 > 4

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 84,5 80 85
Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv) -0,6 0 0
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1—5) 3,4 3,5 3,5
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5) 3,3 3,5 3,5
Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5) 3,1 3,5 3,5
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5) 3,7 4,0 4,0
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5) 3,4 3,5 3,5
Työn innostavuus ja työssä koettu työn ilo (1—5) 3,8 4,0 4,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio

2014
esitys
       
Bruttomenot 11 366 10 878 12 526
Bruttotulot 5 920 4 900 6 570
Nettomenot 5 446 5 978 5 956
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 441    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 948    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -10
Palkkausten tarkistukset 18
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -13
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -17
Yhteensä -22

2014 talousarvio 5 956 000
2013 talousarvio 5 978 000
2012 tilinpäätös 5 953 000