Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 86 125 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) enintään 3 000 000 euroa Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä annetun lain (953/2010) mukaisiin sijoituksiin yrityksiin tai muihin rajoitetun vastuun yhteisöihin, jotka ottavat vastaan VTT:stä siirrettäviä toimintoja tai jotka perustetaan tutkimusta tai teknologian kaupallistamista edistävää yhteistyötä, teknologian kaupallista hyödyntämistä tai VTT:n ulkomailla tapahtuvan toiminnan järjestämistä varten

2) ydinenergialain (990/1987) ja valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun asetuksen (161/2004) nojalla ydinjätehuoltomaksun maksamiseen Valtion ydinjätehuoltorahastossa olevaan varautumisrahastoon siten, että tutkimuskeskuksen rahasto-osuus varautumisrahastossa vastaa edellisen kalenterivuoden vahvistetun vastuumäärän mukaista rahastotavoitetta

3) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

4) tutkimusta ja kansainvälistymistä edistävien apurahojen ja stipendirahastomaksujen maksamiseen sekä tutkimustoimintaan liittyvien kansainvälisten ja kotimaisten järjestöjen jäsenmaksuista, rahoitusosuuksista ja yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:VTT tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimuspalveluja yrityksille, yhteiskunnalle ja muille asiakkaille innovaatioprosessin tärkeimmissä vaiheissa ja luo siten edellytyksiä kasvulle, työllisyydelle ja hyvinvoinnille.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti VTT:lle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:

Vaikuttavuus

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Suomalaisen elinkeinoelämän kilpailu- ja arvonluontikyky vahvistuvat tieteellistä edelläkävijyyttä edistävien kärki- ja innovaatio-ohjelmien kautta      
— Yritystuottojen osuus kärki- ja innovaatio-ohjelmissa, % 21,5 20—25 20—25
Yrittäjyyttä ja talouden uudistumista tuetaan suuntaamalla VTT:n perusrahoitusta monialaiseen ja käyttäjälähtöiseen tutkimukseen sekä yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen      
— Kaupallisesti tai tuotannollisesti hyödynnetyt tai 3 vuoden aikana hyödynnettävät hanketulokset, % 69 65—70 65—70
Kasvuhakuisten pienten ja keskisuurten yritysten liikevaihto ja vienti kasvavat teknologian ja osaamisen siirron ja hyödyntämisen kautta      
— VTT:n rooli teknologian kehittäjänä ja käyttöönoton edistäjänä, VTT:n asiakasvaikuttavuuskysely (1—5), ka 3,7 4,0 4,0
Suomen vetovoimaisuus kansainvälisenä innovaatiokeskittymänä ja -kumppanina vahvistuu      
— VTT:n ulkopuoliset tuotot SHOK-projekteista (milj. euroa) 19,9 11—13 11—13
— Ulkomaiset tuotot % liikevaihdosta 18 18 18
Suomen energiaomavaraisuusaste kasvaa ja metsä- sekä biomassavaroja hyödynnetään optimaalisesti      
— VTT:n rooli energian ja raaka-aineiden käytön tehostamisessa, VTT:n asiakasvaikuttavuuskysely (1—5), ka 3,8 3,6—3,8 3,6—3,9

Tuotokset ja laadunhallinta

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Tuotokset      
— Referoidut kansainväliset tieteelliset lehtiartikkelit, kpl 605 600 600
— Uudet keksintö- ja ohjelmistoilmoitukset, kpl 294 300 300
— Uudet VTT:llä syntyvät spin-off yritysaihiot, lkm/v 10 10—15 10—15
Laadunhallinta      
— Yrityspalveluiden laatu (VTT:n kysely, yleisarvio, 1—5) 3,8 3,9 4,0
— Asiakastyytyväisyys, projektikohtainen (1—5) 4,4 4,3 4,3
Tunnettuuden lisääntyminen      
— Kansainvälistymällä kasvua hakevat yritykset, TEM yhteinen kysely, % 51 74 74
Palvelumielikuva      
— Liiketoiminnan ymmärrys, TEM yhteinen kysely, 1—5 - 3,3 3,3

Toiminnallinen tehokkuus

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
— Maksullisen toiminnan erillistulos (milj. euroa) 2,3 4,0 4,0
— Ulkomaiset tuotot (% liikevaihdosta) 18 18 18
Tuottavuus      
— Liikevaihto (1 000 euroa/htv, % vuotuinen kasvu) +3 % +2 % +2 %

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 2 590 2 605 2 614
— Budjettirahoitteinen toiminta 850 853 807
— Ulkopuolinen rahoitus 1 740 1 752 1 807
Henkilöstön hyvinvointi paranee      
— Sairauspoissaolopäivät/htv 6,2 < 7,0 < 7,0
Organisaation osaaminen uudistuu      
— Ulkomaisen tutkimushenkilöstön osuus VTT:llä, % 8,0 10,5 12
Organisaation työnantajakuva on houkutteleva      
— Lähtövaihtuvuus (poislukien siirtymiset eläkkeelle ja valtiokonsernin sisällä), % 2,4 8,0 < 8,0
— Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,4 3,5 3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio

2014
esitys
       
Bruttomenot 296 307 288 034 289 125
Bruttotulot 196 005 196 700 203 000
Nettomenot 100 302 91 334 86 125
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 45 860    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 39 541    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio

2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— maksullisen toiminnan myyntituotot 74 936 77 700 79 000
— muut tuotot 4 649 5 100 5 000
Tuotot yhteensä 79 585 82 800 84 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 45 238 46 500 46 700
— osuus yhteiskustannuksista 32 057 32 300 33 300
Kustannukset yhteensä 77 295 78 800 80 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 2 290 4 000 4 000
Kustannusvastaavuus, % 103 105 105

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio

2014
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 65 447 61 900 65 500
— EU:lta saatava rahoitus 29 569 30 000 30 000
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 23 654 22 000 23 500
Tuotot yhteensä 118 670 113 900 119 000
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 183 716 179 400 183 500
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -65 046 -65 500 -64 500
Omarahoitusosuus, % 35 37 35

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallituksen menosäästö -1 000
Muu muutos -42
Tutkimusinfra -3 500
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -296
Palkkausten tarkistukset 207
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -147
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -431
Yhteensä -5 209

2014 talousarvio 86 125 000
2013 talousarvio 91 334 000
2012 tilinpäätös 93 983 000