Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              40. Eräät valtionavut
         10. Liikenneverkko
         50. Tutkimus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Hallinto ja toimialan yhteiset menotPDF-versio

Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala palvelee yhteiskuntaa vastaamalla toimivista ja turvallisista liikenne- ja viestintäyhteyksistä kestävin ratkaisuin.

01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 687 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin

2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen

3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille.

Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti toiminnalleen vuodelle 2014 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita:

Tuotokset ja laadunhallinta

  • — Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan toimintaa kehitetään edelleen tavalla, joka edistää sekä toimialan yhteiskunnallista vaikuttavuutta että hallinnonalan virastojen ja laitosten toiminnallista tuloksellisuutta, taloudellisuutta ja tuottavuutta.
  • — Lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset.
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Kokonaistuottavuus paranee vuosittain 2 % ja työn tuottavuus 1 % suhteessa edelliseen vuoteen.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio

2014
esitys
       
Bruttomenot 20 157 21 067 20 767
Bruttotulot 335 300 80
Nettomenot 19 822 20 767 20 687
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 906    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 252    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö (siirto momentille 25.01.01) -20
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -42
Palkkausten tarkistukset 51
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -36
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -33
Yhteensä -80

2014 talousarvio 20 687 000
2013 talousarvio 20 767 000
2012 tilinpäätös 21 168 000

21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 154 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää hallinnonalan tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankintaan.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat siltä osin kuin niitä ei ole käytetty muiden määrärahojen lisäyksinä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 434
Yhteensä 434

2014 talousarvio 1 154 000
2013 talousarvio 720 000
2012 tilinpäätös 371 000

29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 383 438 000 euroa.


2014 talousarvio 383 438 000
2013 talousarvio 392 752 000
2012 tilinpäätös 351 301 823

40. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 1 028 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen liikenne- ja viestintäalan yhteisöjen ja museotoiminnan sekä digitaalisten palveluiden kehittämistä ja niiden turvallista käyttöä sekä viestintävalmiuksia edistävien hankkeiden tukemiseksi. Lisäksi määrärahaa saa käyttää Kiinteistö Oy Tieliikennemuseolle myönnettävään avustukseen.

Selvitysosa:Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi liikenne- ja viestintäalan museoiden tukemiseen sekä viranomaistehtävissä avustamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Määrärahaa saa käyttää avustuksen maksamiseen hankkeisiin, joilla edistetään digitaalisten palveluiden kehittämistä ja niiden turvallista käyttöä, itsesääntelytoimenpiteitä sekä viestintävalmiuksia. Määrärahasta on tarkoitus osoittaa v. 2014 Kiinteistö Oy Tieliikennemuseolle 400 000 euroa Mobilian keskustalon peruskorjaukseen ja laajentamiseen. Vuonna 2015 Mobilian keskustalon peruskorjauksen ja laajentamisen tarvitsema määräraha on 350 000 euroa.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Liikenne- ja viestintäalan museot 385 000
Mobilia-säätiö 134 000
Kiinteistö Oy Tieliikennemuseo 400 000
Liikennealan yhteisöt 25 000
Tietoyhteiskuntahankkeet 84 000
Yhteensä 1 028 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kiinteistö Oy Tieliikennemuseon rakentamisavustus (siirto momentilta 31.10.20) 400
Yhteensä 400

2014 talousarvio 1 028 000
2013 talousarvio 628 000
2012 tilinpäätös 628 000