Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2014

 euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT40 057 333 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot12 328 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot8 879 000 000
02. Yhteisövero2 477 000 000
03. Korkotulojen lähdevero159 000 000
04. Perintö- ja lahjavero630 000 000
05. Pankkivero133 000 000
06. Voimalaitosvero50 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut17 879 500 000
01. Arvonlisävero17 030 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero706 000 000
03. Apteekkimaksut143 500 000
08. Valmisteverot6 975 000 000
01. Tupakkavero811 000 000
04. Alkoholijuomavero1 499 000 000
05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero250 000 000
07. Energiaverot4 400 000 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero15 000 000
10. Muut verot2 715 000 000
03. Autovero997 000 000
05. Varainsiirtovero581 000 000
06. Arpajaisvero235 000 000
07. Ajoneuvovero832 000 000
08. Jätevero70 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot159 833 000
02. Lästimaksut800 000
03. Ratavero18 000 000
04. Eräät viestinnän maksut26 822 000
05. Lentoliikenteen valvontamaksu11 100 000
06. Väylämaksut83 010 000
07. Katsastustoiminnan valvontamaksu9 570 000
08. Öljyjätemaksu4 000 000
09. Muut verotulot3 500 000
10. Energiaviraston valvontamaksu3 031 000
12. SEKALAISET TULOT4 742 080 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala17 260 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot17 260 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala96 160 000
10. Tuomioistuintulot27 010 000
20. Ulosottomaksut69 000 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot150 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala18 599 000
98. EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan18 149 000
99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot450 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala3 696 000
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot8 000
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista18 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot3 670 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala2 205 916 000
10. Tullin tulot4 162 000
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista144 836 000
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista27 744 000
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista22 101 000
25. Metallirahatulot25 000 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta1 740 000 000
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset148 143 000
52. Vakuutusmaksut20 410 000
60. Työturvallisuusmaksu900 000
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot52 000 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen2 500 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot18 120 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala565 111 000
70. Opintotukitoiminnan tulot20 300 000
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista540 811 000
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot4 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala618 965 000
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot535 888 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta45 000 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta4 000 000
04. EU:lta saatavat muut tulot475 000
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta1 120 000
32. Kasvinjalostusmaksut380 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut2 500 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut500 000
42. Hirvieläinten metsästysmaksut3 400 000
43. Viehekalastusmaksut3 198 000
44. Kalastuksenhoitomaksut6 264 000
45. Riistanhoitomaksut10 240 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot6 000 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala12 266 000
10. Liikenneviraston tulot12 216 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot50 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala356 927 000
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot2 700 000
30. Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista0
31. Palkkaturvamaksujen palautukset36 327 000
50. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot247 000 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot70 900 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala517 030 000
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot1 460 000
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot500 000
90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto421 695 000
98. Valtionapujen palautukset93 200 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot175 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala99 650 000
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista6 150 000
20. Siirto valtion asuntorahastosta90 000 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot3 500 000
39. Muut sekalaiset tulot230 500 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista103 000 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot75 000 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset50 000 000
10. Muut sekalaiset tulot2 500 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET1 995 000 000
01. Korkotulot149 800 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille21 000 000
05. Korot muista lainoista93 000 000
07. Korot talletuksista11 000 000
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot24 800 000
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot1 475 200 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot1 475 200 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta150 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta150 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset220 000 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset220 000 000
15. LAINAT7 125 996 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat401 652 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille78 000 000
04. Muiden lainojen lyhennykset323 652 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta6 724 344 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta6 724 344 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 53 920 409 000