Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              51. Eräät merimiespalvelut
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 510 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) No 340/2008 perusteella maksamat palkkiot sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.

Selvitysosa:Kemikaalilain (599/2013) mukaisesti aluehallintovirastosta ja kuntien kemikaalivalvonnasta siirrettiin kemikaalien markkinavalvontatehtävät Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon 1.9.2013.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo ja edistää tuotteisiin ja palveluihin ja tuotantojärjestelmiin liittyvää teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta, kuluttajaturvallisuutta, kemikaalien turvallisuutta ja laatua sekä toimii kansallisena kaivosviranomaisena. Tavoitteena on henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen sekä terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy sekä vaatimusten mukaisten tuotteiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistaminen. Toiminta kohdistuu teollisuuteen, kauppaan, alkutuotantoon, toiminnanharjoittajiin, palveluntarjoajiin, julkishallintoon ja yksityisiin kansalaisiin.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö sekä kemikaalien tuotevalvonnan osalta lisäksi muut ohjaavat ministeriöt (maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö) asettavat alustavasti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:

Vaikuttavuus

  • — Turvallisuusriskien hallinnan puutteista johtuvat henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot eivät lisäänny Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) toimialalla.
  • — Yritysten ja muiden toiminnanharjoittajien sekä kansalaisten toimintatavat muuttuvat turvallisemmiksi.
  • — Tuotteiden, laitteistojen ja laitosten tekninen turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus pysyvät vähintään ennallaan.
  • — Viestintä vahvistuu ja saatavilla on ajantasaista informaatiota Tukesin toimialaan kuuluvista asioista.
  • — Yritykset ja muut toiminnanharjoittajat sitoutuvat lainsäädännön noudattamiseen ja mahdollisten vaatimustenvastaisuuksien poistamiseen oma-aloitteisesti.

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Kokonaistuottavuus      
— Kokonaistuottavuusindeksin arvo 110 100 100
Kustannusvastaavuus      
— Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus 98 100 100
— Nettobudjetoidun kemikaalituoterekisterin kustannusvastaavuus 102 100 100
Tuotokset ja laadunhallinta      
Valvonta on riskiperusteista ja näkyvää      
— Valvontakäynnit 6 232 5 155 5 155
— Luvat ja ilmoitukset (ml. kaivossuoritteet) 6 275 6 050 6 050
— Biosidien ja kasvinsuojeluaineiden hyväksymispäätökset 326 452 505
— Biosidien ja kasvinsuojeluaineiden riskinarvioinnit EU:lle 7 19 13
— REACH- ja CLP-asetusten arviointitehtävät 308 120 120
— Käsitellyt kemikaali-ilmoitukset 15 945 12 000 12 000
— Rekisteröinnit 13 200 13 500 13 500
— Kyselyt ja selvitykset 3 971 1 500 1 900
— Tavoiteajassa käsiteltyjen asioiden osuus, % 92 89 89
Kuluttajilla ja toiminnanharjoittajilla on käytettävissä tietoa tuotteiden ja toiminnan vaatimustenmukaisuudesta ja riskien hallinnasta      
— Kävijät www.tukes.fi-etusivulla/päivä 1 778 2 000 2 200
— Kemikaalineuvontapalvelun yhteydenotot 521 650 800
— Tiedotteet 131 110 120

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys1) 213,5 220 225
Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv) -0,7 -0,2 -0,1
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1—5) 3,1 3,1 3,3
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5) 3,3 3,3 3,3
Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5) 3,1 3,1 3,3
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5) - - 3,3
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5) 3,1 3,1 3,3
Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1—5) 3,6 3,6 3,6

1) Ei sisällä SM:n htv:a

Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.20.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 19 426 19 390 19 610
Bruttotulot 1 327 1 121 1 100
Nettomenot 18 099 18 269 18 510
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 117    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 603    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kemikaalilain kokonaisuudistus (siirto momentilta 28.90.30) 375
Kemikaalilain kokonaisuudistus (siirto momentilta 33.70.01) 40
Muu muutos -105
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -51
Palkkausten tarkistukset 54
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -39
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -33
Yhteensä 241

2014 talousarvio 18 510 000
2013 talousarvio 18 269 000
2012 tilinpäätös 18 585 000