Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
              01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot
              03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot
              04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot
              05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot
              31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä
              50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle
              51. Eräät merimiespalvelut
              95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 364 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.

Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot maksuperusteella. Patentti- ja rekisterihallituksen paikallisviranomaisena toimimisesta ELY-keskuksille ja maistraateille maksettavat korvaukset budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi säätiön valvontamaksusta.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti PRH:lle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
     
Toiminnallinen tehokkuus   
Työn tuottavuusTuottavuuden muutos, %-1,5+2,0+2,0
TaloudellisuusYksikkökustannusten muutos, %1)-+2,0+2,0
     
Tuotokset ja laadunhallinta   
AsiakastyytyväisyysAsiakasarvio (1—5)4,04,04,0
Sähköinen asiointiPatenttihakemukset, %92,49090
 Tavaramerkkihakemukset, %496060
 Kaupparekisteri-ilmoitukset ja tilinpäätökset, %55,26065
 Yhdistysrekisteri-ilmoitukset, %54,65560
Käsittelyaika keskimäärinKansalliset patenttihakemukset (v)2,62,72,4
 PCT-tutkimukset määräajassa, %51,08080
 Kansalliset tavaramerkkihakemukset (kk)2,654
 Kaupparekisteri-ilmoitukset (pv)7,888
 Yrityskiinnityshakemukset (pv)2,488
 Yhdistysten perustamisilmoitukset (kk)2,822

1) Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uusiminen lisää kustannuksia.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Henkilötyövuosien kehitys416425412
Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv)8,9+/-0-0,2
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1—5)3,53,43,5
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5)3,573,53,6
Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5)3,293,43,4
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5)3,413,53,5
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5)3,313,33,4
Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1—5)3,633,73,7

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot46 63042 030 47 357
— muut tuotot2017088
Tuotot yhteensä46 83142 10047 445
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset39 93536 20043 863
— osuus yhteiskustannuksista8 9997 7008 628
Kustannukset yhteensä48 93443 90052 491
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-2 103-1 800-5 046
Kustannusvastaavuus, %969690

Laskelmat perustuvat olettamukselle, että tavaramerkkien ja mallien maksuja korotetaan keskimäärin 10 % jo vuonna 2013.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot48 58647 58749 846
Bruttotulot46 91746 15347 482
Nettomenot1 6691 4342 364
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta5 250  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle2 768  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Muu muutos-45
Säätiövalvontamaksutuloa (11.19.09) vastaava meno500
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO)475
Yhteensä930

2014 talousarvio2 364 000
2013 talousarvio1 434 000
2012 tilinpäätös-813 046