Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 214 139 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) euroneuvontakeskuksista sekä Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen projektiluonteisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen mukaan lukien henkilöstön osaamisen kehittäminen

2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen

3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

4) Yritys-Suomi -portaalin kehittämiseen ja ylläpitoon

5) keksintötoiminnan edistämistehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen sekä keksinnöistä teetettävien selvitysten hankkimiseen.

Selvitysosa:Ely-keskuksissa olevat kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen sekä kulttuurin toimialan peruspalvelujen arviointitoimintaan ja oppilaitosrakentamiseen liittyvät tehtävät siirretään aluehallintovirastoille 1.1.2014 alkaen.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:

Vaikuttavuus

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Alueiden elinvoimaisuus      
— työllisyysaste (%, vähintään) 69,0 70,0 70,0
— työttömyysaste (%, enintään) 7,8 7,9 7,9
— vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tieverkon %-osuus, enintään) - 6,5 6,0
— väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun väestöstä (%) - 64,1 64,1
— asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista (%) - 87 92
— kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä (t/v) - 700 000 600 000
— maatalouden fosforitase (kg/ha) 3,8 < 3,8 < 3,8
— maatalouden typpitase (kg/ha) 46,3 < 46 < 46
— luonnonsuojelualueiden määrä (1 000 ha) 2 977 2 993 3 010
       
Elinkeinoelämän menestystekijät      
— rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus (%, enintään) 31,4 29 29
— elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen (asteikko 1—5) - 3,9 3,9
       
Väestön hyvinvointi      
— alle 25-vuotiaiden työttömyysaste (%, enintään) 19,0 15,6 15,6
— kansalaisten tyytyväisyys matkojen sujuvuuteen (asteikko 1—5, yleistyytyväisyys) - - 3,7
— pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat (lkm) 1 055 2 000 2 000
— ulkomaalaisten työttömyysaste (%, enintään) 25,1 17,9 17,9
— säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus (%, vähintään) 91 95 95
— henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä (lkm) 3 021 < 3 070 < 2 880

Ohjaavien ministeriöiden yhteisesti asettamien alustavien vaikuttavuustavoitteiden lisäksi ELY-keskusten tulee ottaa toiminnassaan huomioon kunkin ohjaavan ministeriön pääluokka- ja lukuperusteluissa mainitut vaikuttavuustavoitteet siltä osin kuin ELY-keskukset hoitavat kyseisen hallinnonalan tehtäviä.

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Sidonnat ELY-keskukselle käyttöön osoitetuista valtuuksista (%)      
— EAKR-sidonnat 69 100 100
— ESR-sidonnat 88 100 100
Maksatukset ELY-keskuksen sidonnoista (%)      
— EAKR-maksatukset 65 80 95
— ESR-maksatukset 74 90 95
Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste 100 100 100
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) - 3,7 -

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 3 993 4 017 3 907
Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv) -0,76 - -
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1—5) 3,0 - > 3,0
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5) 3,1 - > 3,1
Tulos- ja kehityskeskusteluiden toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5) 3,0 - > 3,0
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5) 3,2 - > 3,2
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5) 3,0 - > 3,0
Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1—5) 3,5 - > 3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 274 983 268 156 275 139
Bruttotulot 61 329 59 000 61 000
Nettomenot 213 654 209 156 214 139
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 20 704    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 19 720    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 7 842 7 000 8 000
— muut tuotot -42 - -
Tuotot yhteensä 7 800 7 000 8 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 5 792 6 600 7 000
— osuus yhteiskustannuksista 4 421 2 900 3 000
Kustannukset yhteensä 10 213 9 500 10 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 413 -2 500 -2 000
Kustannusvastaavuus, % 76 74 80

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 33 481 35 000 35 000
— EU:lta saatava rahoitus 305 300 300
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 36 - -
— yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 2 685 2 500 2 500
Tuotot yhteensä 36 507 37 800 37 800
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 44 122 44 000 44 000
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -7 615 -6 200 -6 200
Omarahoitusosuus, % 17 14 14

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 30.10.61 ja 62, 30.20.43 ja 49, 30.40.20, 43, 51, 52, 62 ja 77, 30.50.20 ja 31, 31.10.20, 50 ja 76, 31.30.63 ja 64, 32.20.45, 32.30.44, 45, 51 ja 64, 32.50.64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 ja 52, 35.10.21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.64.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aluehallinnon tehostaminen (HO) -2 500
Henkilöstömenot (siirto momentilta 32.01.20) 1 203
Keksintötoiminta (siirto momentilta 32.20.41) 5 260
Siirto momentille 28.40.01 (-53 htv) -3 511
Siirto momentilta 32.01.01 (0,5 htv) 40
Siirto momentilta 32.30.01 (170 htv) 6 677
Siirto momentilta 32.30.01 (1 htv) 45
Toiminnan turvaaminen (kertaluonteisen menon poistuminen) -2 000
Tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arviointi (kertaluonteisen menon poistuminen) -600
Hallinnon tilatehokkuus (HO) -300
Palkkausten tarkistukset 884
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -629
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -821
Tasomuutos 1 235
Yhteensä 4 983

2014 talousarvio 214 139 000
2013 I lisätalousarvio 6 677 000
2013 talousarvio 209 156 000
2012 tilinpäätös 212 670 000