Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
         40. Kala-, riista- ja porotalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
         70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
              01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot
              02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot
              40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 574 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös Geodeettisen laitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa sekä EU-rakennerahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Geodeettisen laitoksen tehtävänä on luoda perusedellytykset maanmittaukselle ja paikkatietojen käytölle koko maassa ja tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuurien kehittämiseksi. Laitos tekee tutkimustyötä geodesian, geodynamiikan, geoinformatiikan, kartografian, kaukokartoituksen, fotogrammetrian, navigoinnin ja paikannusten sekä niihin liittyvien tieteiden aloilla. Lisäksi laitos edistää näiden alueiden menetelmien ja laitteiden käyttöönottoa erityisesti paikkatietojen keruussa ja käsittelyssä. Geodeettista laitosta kehitetään paikkatietoalan eurooppalaisena tutkimuslaitoksena siten, että se palvelee tehokkaasti julkista hallintoa ja elinkeinoelämää.

Geodeettinen laitos tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

  • — vastaa paikkatietojen metrologiasta ja toimii pituuden ja putoamiskiihtyvyyden kansallisena mittanormaalilaboratoriona
  • — suorittaa valtakunnalliset geodeettiset runkomittaukset, ylläpitää tarkkaa valtakunnallista koordinaatti-, korkeus- ja painovoimajärjestelmää sekä sitoo ne vastaaviin naapurimaiden ja kansainvälisiin järjestelmiin
  • — tukee paikkatietojen yhteiskäytön edistämistä ja standardisointityötä
  • — tutkii uusien kaukokartoitusmenetelmien käyttökelpoisuutta ja tarkkuutta sekä
  • — kehittää paikannussatelliittien hyödyntämismenetelmiä.

Viitaten pääluokkaperusteluissa todettuihin hallinnonalan toiminnallisen tuloksellisuuden alustaviin tavoitteisiin laitoksen tutkimusta suunnataan ja tutkimuksen tukipalveluja ja infrastruktuureja kehitetään Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymässä (LYNET) sovittujen painopisteiden mukaisesti mm. kehittämällä paikkatietojen hankinta- ja yhteiskäyttömenetelmiä sekä kehittämällä yhteenliittymän yhteisiä tukipalveluja. Geodeettinen laitos osallistuu tutkimusstrategian toteuttamiseen strategisen huippuosaamisen keskittymän CLEEN Oy:n kautta.

Viitaten luvun 30.70 selvitysosassa mainittuun tehtävien uudelleenorganisointiin laitos valmistelee omalta osaltaan tehtävien siirtoa (ELMA-hanke).

Laitos ylläpitää ja kehittää Metsähovin tutkimusasemaa sekä yhdessä European Satellite Service Providerin kanssa Virolahdella sijaitsevaa EGNOS/RIMS-asemaa (Ranging and Integrity Monitoring Station). Toiminnalla mahdollistetaan muun muassa tulevan eurooppalaisen Galileo-paikannussatelliittijärjestelmän hyvä hyödynnettävyys koko Suomen alueella sekä osallistuminen globaalin ja eurooppalaisen koordinaattijärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Metsähovin tutkimusaseman laitekannan ja Suomen pysyvän GNSS-verkon FinnRef uusimista jatketaan.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Geodeettiselle laitokselle vuoden 2014 talousarvioesityksen valmistelussa seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus

Seuraavassa taulukossa on esitettynä Geodeettisen laitoksen koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet. Vuoden 2012 henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan.

Geodeettisen laitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet1)

 2012 toteutuma2013 arvio2014 arvio
 Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
          
Hallinto ja tukipalvelut1 855-121 600-111 586-11
Geodesia ja geodynamiikka1 934331222 750400191 57940018
Geoinformatiikka ja kartografia96862313835350141 40335016
Kaukokartoitus ja fotogrammetria1 8641 248241 600750232 10575024
Navigointi ja paikannus76467410643300117013008
Yhteensä2)7 3852 876817 4281 800787 3741 80077

1) Sisältää 1,5 milj. euroa vuodessa Metsähovin tutkimusaseman ja -laitteistojen sekä pysyvän satelliittipaikannusverkon (GNSS) kehittämiseen. Hankkeeseen on varattu vuosina 2012—2014 yhteensä 4,5 milj. euroa. Korjausten kustannusarvio on 8,1 milj. euroa.

2) Momentin 30.70.02 henkilötyövuosikiintiöt: 77 htv TA 2012, 78 htv TA 2013 ja 77 htv TAE 2014.

Geodeettisen laitoksen menoista noin 75 % katetaan budjettirahoituksella, jolla hoidetaan kansallisesti tärkeät mittaus-, kehitys- ja tutkimustehtävät, ylläpidetään ja kehitetään laitoksen osaamista ja tutkimuslaitteita sekä käytetään laitoksen osuutena yhteistutkimushankkeissa.

Tuotokset ja laadunhallinta

Laitosta kehitetään eurooppalaisena tutkimuslaitoksena tekemällä yhteistyötä alan tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Tämä mahdollistaa laitoksen tietotaidon sekä työn laadun kilpailukykyisen kehittymisen.

Laitoksen tunnusluvut

 2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Referoidut tieteelliset julkaisut 895060
Muut tieteelliset julkaisut194040
Muut julkaisut371010

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot7 3857 4287 374
Bruttotulot2 8761 8001 800
Nettomenot4 5095 6285 574
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta285  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle1 300  

Bruttomenoihin sisältyy 1 500 000 euroa Metsähovin tutkimusaseman ja -laitteistojen sekä pysyvän GNSS-verkon kehittämiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-1 htv)-60
Palkkausten tarkistukset20
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-14
Yhteensä-54

2014 talousarvio5 574 000
2013 talousarvio5 628 000
2012 tilinpäätös5 524 000