Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
         40. Kala-, riista- ja porotalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
         70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
              01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot
              02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot
              40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 283 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa: Maanmittauslaitoksen tehtävänä ovat maanmittaustoimitukset, kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen sekä kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta ja kehittämisestä huolehtiminen, maastotietoja koskevien tietokantojen ylläpito, ilmakuvapalvelut ja paikkatietojen yhteiskäytöstä huolehtiminen. Lisäksi Maanmittauslaitos tuottaa edellä mainittuihin tehtäviin liittyviä muita palveluja.

Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden toteuttamista seuraavasti:

  • — laitoksen tuottamien ja ylläpitämien aineistojen ja rekisterien kattavuutta, laatua ja ajantasaisuutta parannetaan
  • — aineistot tuotetaan yhteensopiviksi ja saatetaan mahdollisimman laajaan käyttöön
  • — kiinteistötietojärjestelmän kiinteistörekisteri ja siihen kuuluva kiinteistörekisterikartta sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri ovat jatkuvasti ajan tasalla
  • — maastotiedoista ajantasaistetaan vuosittain tie- ja osoitetiedot sekä rakennustiedot, muut kohteet alueen muutosnopeudesta riippuen 5—10 vuoden välein
  • — huolehditaan kiinteistö- ja maastotietojen valtakunnallisen tietopalvelun jatkuvasta toimivuudesta
  • — jatketaan paikkatietojen yhteiskäytön ja kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämistä INSPIRE-direktiivin soveltamisen mukaisesti.

Viitaten luvun 30.70 selvitysosassa mainittuun tehtävien uudelleenorganisointiin laitos valmistelee tehtävien keskittämistä (ELMA-hanke).

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2014 talousarvioesityksen valmistelussa seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnan tehokkuus

Seuraavassa taulukossa on esitettynä Maanmittauslaitoksen koko toiminnan kustannukset ja tuotot (myös muut kuin momentti 30.70.01). Henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan vuonna 2012 ja henkilötyövuosikiintiöön vuosina 2013 ja 2014.

Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

 2012 toteutuma2013 arvio2014 arvio
 Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
          
Maksullinen toiminta         
Toimitustuotanto46 55046 13761742 31942 32060441 46141 336596
Kirjaamisprosessi17 91914 87924218 91818 91823418 89218 849230
Tietopalvelut-prosessi13 89714 71913111 49411 53812411 04711 205123
Budjettirahoitteinen toiminta         
Maastotietotuotantoprosessi15 34733320115 79167021616 175660205
Säädösperusteisten rekisterien ylläpitoprosessi11 256619612 239-20512 459-206
Toimitustuotanto6 431466897 436-1187 778-115
Kirjaamisprosessi1 492-211 840-321 739-32
Kehittäminen ja muu tuotanto13 3201 13328417 1151 19334416 284170336
Yhteensä1)126 21277 6731 781127 15274 6391 877125 83572 2201 843

1) Momentin 30.70.01 henkilötyövuosikiintiöt: 1 890 htv TA 2012, 1 877 htv TA 2013 ja 1 843 htv TAE 2014.

Viraston tunnusluvut

 2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
tavoite
    
Vaikuttavuus   
— Maastotietokannan ajantaisuusindeksi, %979898
— Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi (versio VTS2013) (1.1.2003 = 0), %82,487,291,2
— Tietovarastojen hyödyntäminen, muutos ed. vuodesta, %351)33
Toiminnallinen tehokkuus   
— Taloudellisuusindeksi100,4102,0102,0
— Tuottavuusindeksi101,1102,0102,0
Taloudellisuus, yksikkökustannukset   
— lohkomistoimitukset, euroa/lohkokiinteistö917850900
— maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km²141151155
Tuotokset ja laadunhallinta   
Suoritteiden määrä   
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl20 04020 00019 550
— tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl685
— kirjaamisasiat, kpl250 402260 000255 000
— maastotietotuotanto yhteensä, km²50 79148 00049 000
Laadunhallinta   
Organisaation palvelukyky   
— lohkomisten kestoaika, kk6,96,06,0
— maastotietojen täydellisyys, %989595

1) Maastotietojen avaaminen v. 2012.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot128 997125 503122 503
Bruttotulot76 97974 45172 220
Nettomenot52 01851 05250 283
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta36 595  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle38 511  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot71 60370 23568 610
— muut tuotot116--
Tuotot yhteensä71 71970 23568 610
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset48 77146 97746 017
— osuus yhteiskustannuksista25 48124 53922 751
Kustannukset yhteensä74 25271 51668 768
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-2 533-1 281-158
Kustannusvastaavuus, %9798100
    
Muut suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot3 9763 2702 729
— muut tuotot40-50
Tuotot yhteensä4 0163 2702 779
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset1 9941 5191 262
— osuus yhteiskustannuksista2 1201 5901 382
Kustannukset yhteensä4 1143 1092 644
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-98161135
Kustannusvastaavuus, %98105105

Momentin henkilötyövuosissa on otettu huomioon 34 henkilötyövuoden vähennys tuottavuustoimien johdosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO)-832
Palkkausten tarkistukset218
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-155
Yhteensä-769

2014 talousarvio50 283 000
2013 talousarvio51 052 000
2012 tilinpäätös53 934 000