Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
              01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot
              20. Eläinlääkintähuolto
              41. Eräät korvaukset
         40. Kala-, riista- ja porotalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
         70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 391 000 euroa.

Selvitysosa: Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) tehtävänä on elintarvikkeiden ja maa- ja metsätalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuuden ja laadun, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden valvonta ja tutkimus. Evira varmistaa elintarvikkeiden ja alkutuotannon tuotteiden sekä niiden tuotantoketjun turvallisuutta ja laatua. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain muuttamisesta. Lainmuutoksen tarkoituksena on uudelleensijoittaa lautakunnan tehtävät Elintarviketurvallisuusviraston yhteyteen 1.9.2014 lukien. Tämän johdosta momentille siirretään määrärahaa neljän kuukauden osuutena 20 000 euroa ja yksi henkilötyövuosi momentilta 30.01.04.

Evira tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

  • — johtaa, kehittää ja valvoo elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden viranomaisten vastuulla olevaa riskinhallintaa alue- ja paikallistasoilla ja suorittaa valvontaa omalla toimialallaan
  • — rakentaa elintarviketurvallisuutta varmistavia järjestelmiä yhdessä tuottajien ja elintarviketeollisuuden ja elintarvikekaupan kanssa
  • — tekee eläintauteihin ja kasvintuhoojiin sekä elintarviketurvallisuuteen liittyvää diagnostiikkaa ja analytiikkaa tautien osoittamiseksi ja vastustamiseksi sekä elintarviketurvallisuuden lisäämiseksi
  • — toimii oman alansa vertailulaboratoriona
  • — suorittaa tieteellistä tutkimusta ja riskinarviointeja sekä tekee seurantatutkimuksia
  • — vastaa riskiviestinnästä viranomaisten ja kuluttajien sekä elintarvikealan toimijoiden välillä.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2014 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Eviralle seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus

Tuottavuuden parantamiseksi toteutetaan ydintoiminta-analyysissä sovittuja hankkeita, jatketaan kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruujärjestelmän (KUTI), eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontatietojärjestelmän (ELVI) ja laboratorio- ja valvontatietojärjestelmän (ELMO), eläinrekisterin sekä sähköisen asioinnin kehittämistä. Lisäksi toteutetaan zoonoosistrategian ja elintarviketurvallisuusselonteon toimenpiteitä. Evira osallistuu maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalojen yhteisen Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) toimintaan. Toimialan laboratoriopalvelujen saatavuus ja riittävyys arvioidaan.

Seuraavassa taulukossa on esitettynä Elintarviketurvallisuusviraston koko toiminnan kustannukset ja tuotot (myös muut kuin momentti 30.30.01). Henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan vuonna 2012 ja henkilötyövuosikiintiöön vuosina 2013 ja 2014.

Elintarviketurvallisuusviraston päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

 2012 toteutuma2013 arvio2014 arvio
 Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
          
Elintarvikkeiden turvallisuus25 01011 18130723 55810 37130224 13311 340301
— tieteellinen tutkimus69318711764238866919010
— riskiarviointi1 2331651691182121 19016715
— laboratoriopalvelut4 791236574 230253504 62323956
— valvonnan ohjaus, neuvonta5 89999676 10828725 69210066
— valvonnan toimeenpano12 39410 49415611 5459 77016011 95910 644154
Eläinten terveys ja hyvinvointi23 0483 60422421 5463 59422423 0593 657224
— tieteellinen tutkimus6741061048362765010810
— riskiarviointi443556482626427566
— laboratoriopalvelut11 41966913611 28183113811 019679134
— valvonnan ohjaus, neuvonta7 34736625 87716647 1093764
— valvonnan toimeenpano3 1652 738103 4232 62393 8542 77710
Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys16 7715 98418415 2755 33518216 1835 395180
— tieteellinen tutkimus232-37101222-
— riskiarviointi15242192-114742
— laboratoriopalvelut5 770763725 130797685 56877470
— valvonnan ohjaus, neuvonta5 03856604 45375574 8615759
— valvonnan toimeenpano5 7885 159505 4634 453555 5854 55849
Yhteensä1)64 82920 76971560 37919 30070863 37520 392705

1) Momentin 30.30.01 henkilötyövuosikiintiöt: 707 htv TA 2012, 708 htv TA 2013 ja 705 htv TAE 2014.

Eviran tunnusluvut

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Toiminnallinen tehokkuus   
— Taloudellisuusindeksi-3,0--
— Tuottavuusindeksi 0,72,52,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot63 37861 08362 283
Bruttotulot20 76919 30020 892
Nettomenot42 60941 78341 391
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta7 008  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle6 075  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot    
— suoritteiden myyntituotot17 63316 59118 192
— muut tuotot-4--
Tuotot yhteensä17 62916 59118 192
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset15 14513 53114 792
— osuus yhteiskustannuksista4 0953 6604 000
Kustannukset yhteensä19 24017 19118 792
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-1 611-600-600
Kustannusvastaavuus, %929797
    
Muut suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot2 1302 2002 200
— muut tuotot-7--
Tuotot yhteensä2 1232 2002 200
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset1 5321 5301 530
— osuus yhteiskustannuksista659670670
Kustannukset yhteensä2 1912 2002 200
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-68--
Kustannusvastaavuus, %97100100

Osaan hankkeista saadaan EU:n maataloustukirahaston rahoitusta (tulot momentilla 12.30.01).

Määrärahasta käytetään 1 600 000 euroa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta hankittaviin IT-palveluihin.

Henkilötyövuosien määrä vähenee viidellä henkilötyövuodella tuottavuustoimien johdosta.

Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään eläinten hyvinvoinnin ja terveyden valvontajärjestelmän toteuttamiseen sekä eläinpitäjärekisterin sähköistämiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentilta 30.01.04 (1 htv) (4 kk osuus)20
Tuottavuussäästöjen kertaluonteinen käyttö800
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-1 htv)-1 250
Palkkausten tarkistukset131
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-93
Yhteensä-392

2014 talousarvio41 391 000
2013 talousarvio41 783 000
2012 tilinpäätös41 676 000