Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
              42. Satovahinkojen korvaaminen
              44. Luonnonhaittakorvaus
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

45. Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 84 390 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) luopumiseläkelain (16/1974) mukaisten korvausten maksamiseen

2) maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) sekä maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006) mukaisten luopumistukien ja hoitokustannusten maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Luopumistuella edistetään yksikkökoon suurentamista ja sukupolvenvaihdoksia maa- ja porotaloudessa. Tavoitteena on myös alentaa maatalousyrittäjien keski-ikää.

Vuonna 2014 maksetaan kokonaan kansallisesti rahoitettavista neljästä (ajanjaksot 2000—2002, 2003—2006, 2007—2010 ja 2011—2014) maatalousyrittäjien luopumistukijärjestelmästä sekä aiempien vuosien luopumiseläke- ja -korvausjärjestelmästä aiheutuvia menoja, jotka sisältävät myös sopimusten hoitokulut. Luopumistukijärjestelmän tuen piiriin arvioidaan vuonna 2014 tulevan noin 385 tilaa ja noin 550 luopujaa.

Pellon vuokrauksesta luopumistapana luovuttiin vuoden 2012 alusta ja muulle kuin lähisukulaiselle tapahtuvasta pellon myynnistä vuodesta 2013 alkaen. Lisäksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annettua lakia (612/2006) muutettiin siten, että sukupolvenvaihdoksissa ikärajaa nostettiin eräin muutosta pehmentävin siirtymäsäännöksin 56 vuodesta 59 vuoteen vuoden 2014 alusta.

Vuosien 1995—1999 tukijärjestelmiä toteutettiin EU-osarahoitteisena, jota koskevat menot sisältyvät Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2007—2013.

Momentin menoihin liittyvät tulot on merkitty momentille 12.30.02.

Luopumistukien ja -eläkkeiden toteutuminen vuonna 2014

  Järjestelmän piiriin tullut sen voimassaoloaikana Eläkkeitä maksussa
v. 2014 lopussa, arvio
Keskim. korvaus
v. 2014, arvio
Tukimuoto Tiloja Luopujia kpl euroa/kk
         
Luopumiseläke 23 877 39 904 12 311 242
Luopumistuki 1995—1999 6 167 9 127 0 0
Luopumistuki 2000—2002 1 845 2 793 90 925
Luopumistuki 2003—2006 3 390 4 859 726 960
Luopumistuki 2007—2010 2 467 3 431 1 585 867
Luopumistuki 2011—2014 1 395 1 833 1 395 1 072
Yhteensä 39 141 61 947 16 107  

Vuosina 2013 ja 2014 määrärahan tarpeen arvioidaan jakautuvan seuraavasti (milj. euroa)

  Arvio
2013
Arvio
2014
     
Luopumiseläkkeet 40,46 37,64
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 1995—19991) 0,95 0,24
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2000—2002 2,41 1,38
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2003—2006 17,69 11,40
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2007—2010 22,48 18,34
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2011—2014 13,38 18,33
Yhteensä 97,37 87,432)

1) Sisältää EU:n osuutta 0,32 milj. euroa vuonna 2013 ja 0,08 milj. euroa vuonna 2014.

2) Vuonna 2014 menoista arvioidaan rahoitettavan 3,04 milj. euroa edelliseltä vuodelta siirtyvällä määrärahalla, minkä johdosta vuonna 2014 budjetoidaan 84,39 milj. euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
4.4.2012 sovittu lisäsäästö -4 000
Tasomuutos -8 980
Yhteensä -12 980

2014 talousarvio 84 390 000
2013 I lisätalousarvio -286 000
2013 talousarvio 97 370 000
2012 tilinpäätös 101 040 000