Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
              42. Satovahinkojen korvaaminen
              44. Luonnonhaittakorvaus
              45. Luopumistuet ja -eläkkeet
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

19. Muut veronluonteiset tulotPDF-versio

02. Lästimaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 euroa.

Selvitysosa:Lästimaksu perustuu lakiin (189/1936) ja asetukseen (468/1954) lästimaksusta. Vastaavat menot on merkitty momentille 31.32.50.


2006 talousarvio 953 000
2005 talousarvio 953 000
2004 tilinpäätös 857 661

03. Ratavero

Momentille arvioidaan kertyvän 18 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Ratavero perustuu rataverosta annettuun lakiin (605/2003). Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen rataverosta annetun lain muuttamisesta siten, että momentilta 31.40.78 rahoitetun Kerava—Lahti -oikoradan käytöstä peritään investoinnin rataveroa, jonka tuotto on arvioitu 1 000 000 euroksi. Tuloarviosta 17 000 000 euroa on otettu huomioon momentin 31.40.21 määrärahan mitoituksessa.


2006 talousarvio 18 000 000
2005 talousarvio 16 500 000
2004 tilinpäätös 16 306 150

04. Viestintämarkkinamaksu, teleurakointimaksu, tietoturvamaksu ja postitoiminnan valvontamaksu

Momentille arvioidaan kertyvän 4 532 000 euroa.

Selvitysosa:Momentin nimike on muutettu. Viestintämarkkinamaksu ja teleurakointimaksu perustuvat viestintämarkkinalakiin (393/2003). Tietoturvamaksu perustuu sähköisen viestinnän tietosuojalakiin (516/2004). Postipalvelulain (313/2001) muutoksen (xxx/2005) johdosta tuloarvion lisäyksenä on otettu huomioon 1 232 000 euroa postitoiminnan valvontamaksutuloja. Momentin tuloarvio on otettu huomioon momentin 31.70.21 mitoituksessa.


2006 talousarvio 4 532 000
2005 talousarvio 3 070 000
2004 tilinpäätös 2 528 135

05. Lentoliikenteen valvontamaksu

Momentille arvioidaan kertyvän 5 800 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta. Kyseessä on veronluonteinen maksu. Maksun suuruus on 0,90 euroa jokaista lentoasemilta lähteneestä vähintään kaksivuotiaasta matkustajasta. Matkustajamääräksi arvioidaan noin 6,9 miljoonaa matkustajaa. Maksuvelvollinen on lentoaseman pitäjä. Kunkin lentoaseman osalta maksusta vähennetään vuositasolla 20 000 euroa. Momentin tuloarvio on otettu huomioon momentin 31.51.21 mitoituksessa.


2006 talousarvio 5 800 000

06. Väylämaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 76 300 000 euroa.

Selvitysosa:Luvun 31.30 perusteluihin viitaten hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi väylämaksusta. Lakiesityksen johdosta väylämaksutuloa ei enää nettobudjetoida. Tulokertymästä 75 500 000 euroa on aiemmin momentille 31.30.21 nettobudjetoitua väylämaksutuloa ja 800 000 euroa lisäystä väylämaksutuloon. Väylämaksuilla katettavat menot on budjetoitu momentille 31.30.22.


2006 talousarvio 76 300 000

08. Öljyjätemaksu

Momentille arvioidaan kertyvän 3 364 000 euroa.

Selvitysosa:Maksu perustuu öljyjätemaksusta annettuun lakiin (894/1986). Maksu on 4,2 snt/kg. Öljyjätemaksulla rahoitettavat vastaavat menot on merkitty momentille 35.10.60 ja 65.


2006 talousarvio 3 364 000
2005 talousarvio 3 100 000
2004 tilinpäätös 3 401 690

09. Muut verotulot

Momentille arvioidaan kertyvän 1 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan kaikki sellaiset verot ja veronluonteiset tulot, joiden osalta ei ole katsottu kertymän vähäisyyden vuoksi tarpeelliseksi pitää omaa tulomomenttia. Momentille kertyy lähinnä ennen vuotta 2006 voimassa olleiden veroperusteiden mukaisia veroja ja maksuja.


2006 talousarvio 1 000 000
2005 talousarvio 200 000
2004 tilinpäätös 6 457 921