Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
              01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot
              02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot
              03. Maaseutuviraston toimintamenot
              04. Lautakuntien toimintamenot
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              22. Tutkimus ja kehittäminen
              29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
         40. Kala-, riista- ja porotalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
         70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 129 000 euroa.

Selvitysosa: Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (Tike) on palveluyksikkö, joka huolehtii sille laissa määrätyistä tilasto-, rekisteri- ja tietohallintotehtävistä ja tietohallinnon asiantuntijapalveluista sekä hoitaa maa- ja metsätalousministeriön ja sen hallinnonalan tukitehtäviä sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt.

Tike tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista tuottamalla luotettavaa ja ajankohtaista tietoa maatalouden, maaseudun ja maaseutuympäristön tilasta ja muutoksista sekä tarjoamalla hallinnon käyttöön tehokkaita ja luotettavia tietojärjestelmä- ja tietohallintopalveluita.

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tietotekniikan kehittämistehtäviä, Geodeettisen laitoksen tutkimus- ja kehittämistehtävät, Maanmittauslaitoksen paikkatietojen yhteiskäytön edistämiseen liittyviä tehtäviä ja mahdollisuuksien mukaan hallinnonalan eri virastojen muita toimialariippuvia tietotekniikan kehittämistehtäviä valmistaudutaan keskittämään vuoden 2015 alusta lukien (ELMA-hanke). Tike valmistelee tehtäviensä siirtoa.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2014 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Tikelle seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus

Seuraavassa taulukossa on esitettynä Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentti 30.01.02). Vuoden 2012 henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan.

Tiken päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

 2012 toteutuma2013 arvio2014 arvio
 Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
          
Tilastoviranomaistehtävät2 090-272 441-282 593-28
IT-palvelut10 0898 1771339 1527 1251239 5277 700125
Muut palvelut2 508457392 257636381 90527129
Yhteensä1)14 6878 63419913 8507 76118914 0257 971182

1) Momentin 30.01.02 henkilötyövuosikiintiöt: 190 htv TA 2012, 189 htv TA 2013 ja 182 htv TAE 2014.

  • — Tiken palvelutuotannon ja toiminnan sopeuttaminen Vatu-hankkeiden tavoitteisiin.
  • — ICT-palveluiden turvaaminen muutostilanteessa.

Tiken tunnusluvut

 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
    
Tietojärjestelmäpalveluiden toimenpidepyynnöt, kpl   
Työasema- ja tuotannon tukipalvelut4 8945 0005 000
Ylläpito- ja kehittämispalvelut yhteensä5 4535 5005 000
Tietojärjestelmien tuotantoonviennit eli julkaisut   
Sovellukset ja tietokantamuutokset, kpl330350400
Toteutuneiden tuotantoonvientien (sovellukset, tietokantamuutokset) osuus suunnitelluista julkaisuista, %939092
Tilasto- ja tiedontuotantopalvelut   
Painettujen tilastojulkaisujen levikki, kpl722900400
Sähköisten tilastojulkaisujen levikki, lataukset8 2577 00015 000
Raporttien kokonaismäärä, kpl (tilasto- ja tietopalvelu)3 5773 5003 500
Tiedontuotannon vaikuttavuus verkossa, pääjakelukanavien latausten määrä1)352 621400 000450 000

1) Sisältää Matilda.fi sivulatausmäärän sekä Maatilarekisterin tietokantataulukoiden lataukset Matildassa ja MTT:n Taloustohtorissa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma

2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot14 68713 85014 025
Bruttotulot8 4387 7617 896
Palvelusopimuksiin perustuen7 7457 1257 100
— Maa- ja metsätalousministeriö1 6471 1001 100
— Maaseutuvirasto4 0293 9003 900
— Elintarviketurvallisuusvirasto1 6631 6001 600
— Muut virastot ja laitokset406525500
Maksuasetukseen perustuen564450600
Muut tulot129186196
Nettomenot6 2496 0896 129
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta702  
— siirtyy seuraavalle vuodelle1 046  

Vuosina 2013 ja 2014 toteutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1166/2008 edellyttämä EU:n maatalouden rakennetutkimus, josta aiheutuu menoja yhteensä 426 600 euroa, mistä on vuoden 2014 menoja noin 200 000 euroa. EU:n rahoitusosuus on enintään 75 %, kuitenkin enintään 150 000 euroa. Vuonna 2012 tästä tuloutui ennakkona 75 000 euroa ja loppuerä 75 000 euroa tuloutetaan momentille 12.30.04 vuonna 2014.

Henkilötyövuosien määrä vähenee viidellä tuottavuustoimien johdosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
EU:n maatalouden rakennetutkimus (kertameno)150
Siirto momentille 30.01.01 (-1 htv)-50
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-1 htv)-70
Palkkausten tarkistukset35
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-25
Yhteensä40

2014 talousarvio6 129 000
2013 talousarvio6 089 000
2012 tilinpäätös6 593 000