Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              04. Lautakuntien toimintamenot
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              22. Tutkimus ja kehittäminen
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 637 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös eräiden Suomen tekemien kalastusta koskevien sopimusten valvonnasta aiheutuvien menojen sekä kalastuslain (286/1982) 14 §:n mukaisten korvausten sekä eläinkoelautakunnan menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden 2014 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti seuraavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus

Seuraavassa taulukossa on esitettynä maa- ja metsätalousministeriön koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentti 30.01.01). Vuoden 2012 henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan.

Maa- ja metsätalousministeriön päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2012 toteutuma 2013 arvio 2014 arvio
  Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
                   
Maaseudun kehittäminen 6 422 2 114 45,2 6 500 2 120 45 5 100 720 37
Maatalous 11 065 295 76,7 11 100 300 77 11 100 300 77
Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu 6 562 165 59,9 6 500 165 60 6 500 165 60
Kala-, riista- ja porotalous 5 621 157 41,5 5 650 160 41 5 650 160 41
Vesitalous 1 834 - 18,3 1 830 - 18 1 830 - 18
Metsätalous 4 804 62 42,3 4 800 60 42 4 800 60 42
Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri 1 051 1 11,3 1 050 1 11 1 050 1 11
Yhteensä1) 37 359 2 794 295,2 37 430 2 806 294 36 030 1 406 286

1) Momentin 30.01.01 henkilötyövuosikiintiöt: 281 htv TA 2012, 281 htv TA 2013 ja 278 htv TAE 2014.

  • — Ministeriön toimintatapoja kehitetään ja tuottavuutta parannetaan.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 30 093 33 612 31 837
Bruttotulot 2 798 2 600 1 200
Nettomenot 27 295 31 012 30 637
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 884    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 488    

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen artiklassa 68 mainitut tehtävät siirretään Maaseutuvirastoon 1.1.2014 lukien. Tämän johdosta momentin bruttomenoissa ja bruttotuloissa on otettu huomioon vähennyksenä 1 400 000 euroa siirtona momentille 30.01.03.

Kalastuksen valvonnan menot ovat yhteensä 1 560 000 euroa. Vastaavat EU-osuuksien tuloutukset on otettu huomioon momentilla 12.30.04. Tenojoen kalastuslupamaksutuloista vuonna 2013 valtiolle kuuluvana osuutena on otettu huomioon 135 000 euroa. Tenojoen kalastuslupatuloista vuonna 2014 kertyväksi arvioitu tulo on merkitty momentille 12.30.41.

Määrärahasta käytetään edelleen 1 100 000 euroa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta hankittaviin IT-palveluihin.

Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään Kieku-tietojärjestämän kehittämisen menoihin (1 htv).

Henkilötyövuosien määrä vähenee viidellä tuottavuustoimien johdosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö (siirto momentille 25.01.01) -20
Siirto momentilta 30.01.02 (1 htv) 50
Siirto momentilta 30.60.01 (1 htv) 70
Tuottavuussäästöjen kertaluontoisen käytön poisto (-1 htv) -570
Tuottavuussäästöjen käyttö (1 htv) 70
Palkkausten tarkistukset 86
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -61
Yhteensä -375

2014 talousarvio 30 637 000
2013 talousarvio 31 012 000
2012 tilinpäätös 28 899 000