Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
              20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet
              22. Kunta- ja palvelurakennemuutosten toteuttaminen
              30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen
              31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki
              34. Paikallisten kuntakokeilujen rahoitus
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 8 626 683 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) mukaisen valtionosuuden maksamiseen

2) verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen maksamiseen

3) enintään 20 000 000 euroa harkinnanvaraisen korotuksen maksamiseen valtionosuuteen.

Valtionosuuden määräytymisperusteena käytettävä taiteen perusopetuksen perushinta on 1,40 euroa ja yleisen kulttuuritoimen perushinta 3,50 euroa asukasta kohden.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden yleinen osa276 438
  
Sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen ja kulttuuritoimen rahoitus7 502 706
Laskennalliset kustannukset25 373 758
— sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset20 834 113
— esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen ja kulttuuritoimen laskennalliset kustannukset4 539 645
Kuntien rahoitusosuus-17 871 052
  
Erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat35 262
  
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus-50 851
  
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus (enintään)20 000
  
Kotikuntaa vailla olevien 6—15 v. kotikuntakorvaukset (valtio korvaa)2 127
  
Yksityisten opetuksen järjestäjien ja yliopistojen arvonlisävero5 058
  
Valtionosuuteen tehtävät lisäykset ja vähennykset835 446
  
Järjestelmämuutoksen tasaus497
Yhteensä8 626 683

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti on 29,57. Valtionosuuksiin on tehty 2,4 prosentin kustannustason tarkistus lukuun ottamatta kuntien yleistä kulttuuritoimea ja asukaskohtaista taiteen perusopetusta. Valtionosuuksien määräytymisen perusteena oleva vuodenvaihteen 2012/2013 asukasluku on 5 398 173.

Määrärahan mitoitukseen liittyvät hallituksen esitykset

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta siten, että kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti muuttuu 30,96 prosentista 29,57 prosenttiin vuonna 2014. Muutoksessa on vähennyksenä otettu huomioon 1,43 prosenttiyksikköä liittyen valtionosuuksien 362 000 000 euron alentamiseen. Muutoksessa on otettu vähennyksenä huomioon 0,03 prosenttiyksikköä liittyen valtion ja kuntien välisiin tehtävien siirtoihin. Muutoksessa on otettu lisäyksenä huomioon 0,05 prosenttiyksikköä liittyen vanhuspalvelulain toteuttamiseen siten, että valtionosuus on 54,3 %. Muutoksessa on lisäyksenä otettu huomioon 0,02 prosenttia liittyen muilta osin uusien ja laajenevien tehtävien toteuttamiseen siten että valtionosuus on 50 %. Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 352 500 000 euroa lain muutoksen johdosta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta. Muutos liittyy lasten hoitojärjestelmän joustavuuden edistämiseen. Alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmille maksettava osittainen hoitoraha esitetään korvattavaksi uudella joustavalla hoitorahalla. Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 11 000 000 euroa muutoksesta aiheutuvan päivähoitopalvelujen tarpeen lisääntymisen johdosta sekä vähennyksenä huomioon 70 000 euroa etuuksiin aiheutuvien vähennysten johdosta.

Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2014. Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 8 450 000 euroa lakiesityksen johdosta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi lastensuojelulain muuttamisesta siten, että täsmennetään velvoitetta lapsen edun toteuttamisesta kaikissa lapseen liittyvissä asioissa ja varmistetaan moniammatillisen asiantuntemuksen hyödyntäminen. Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 4 650 000 euroa lain muutoksen johdosta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä annetun lain (1009/2008) soveltamisalan laajentamisesta pahoinpitelyrikoksiin. Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 2 200 000 euroa lakiesityksen johdosta.

Hallitus on antanut talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi perusopetuslain muuttamisesta siten, että jokaisessa peruskoulussa olisi oppilaskunta. Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 333 000 euroa lakiesityksen johdosta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Laissa säädettäisiin muun muassa Suomessa työskentelevien EU- ja ETA-valtioiden sekä Sveitsin kansalaisten hoidosta julkisessa terveydenhuollossa aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta kunnille Kelan kautta. Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 11 000 000 euroa lakiesityksen johdosta.

Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen, laskentaperusteet

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden yleinen osa, laskentaperusteet (1 000 euroa)

  
Perusosa 
— keskimääräinen euromäärä (33,84 €/as) * vv. 2012/2013 asukasluku182 674
  
Korotusosat 
— saaristokorotus11 235
— syrjäisyyskorotus36 497
— taajamarakennekorotus36 040
— kielikorotus5 827
— asukasluvun muutokseen perustuva korotus4 165
Valtionosuus yhteensä276 438

Sosiaali- ja terveydenhuolto, laskentaperusteet (1 000 euroa)

  
Sosiaalihuolto 
Perushinta 
— 0—6-vuotiaat (7 380,76 euroa/as)3 117 561
— 7—64-vuotiaat (345,06 euroa/as)1 367 515
— 65—74-vuotiaat (1 025,69 euroa/as)576 646
— 75—84-vuotiaat (6 127,44 euroa/as)2 007 650
— 85-vuotiaat ja vanhemmat (16 816,90 euroa/as)2 065 368
Työttömien lukumäärän mukaan (652,81 euroa/as)164 923
Työttömyysasteen mukaan (59,54 euroa/as)324 105
Vammaisten lukumäärän mukaan (17,75 euroa/as)95 818
Lastensuojelun tarpeen mukaan (50,17 euroa/as)271 432
Sosiaalihuollon laskennalliset kustannukset yhteensä9 991 018
  
Terveydenhuolto 
Perushinta 
— 0—6-vuotiaat (948,39 euroa/as)400 587
— 7—64-vuotiaat (1 024,42 euroa/as)4 071 789
— 65—74-vuotiaat (2 419,68 euroa/as)1 360 351
— 75—84-vuotiaat (4 663,49 euroa/as)1 527 988
— 85-vuotiaat ja vanhemmat (8 090,51 euroa/as)993 636
Sairastavuuden mukaan (441,57 euroa/as)2 395 401
Terveydenhuollon laskennalliset kustannukset yhteensä10 749 752
  
Syrjäisyyskerroin92 899
Saaristokerroin444
  
Sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset yhteensä20 834 113

Esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen ja kulttuuritoimen rahoitus, laskentaperusteet (1 000 euroa)

  
Perushinta (7 701,20 euroa/6—15 v.)3 435 099
Korotukset 
— Asukastiheys198 967
— 13—15-vuotiaat405 056
— Kaksikielisyys53 372
— Saaristoisuus1 854
— Ruotsinkieliset 6—15-vuotiaat27 752
— Vieraskieliset 6—15-vuotiaat45 341
Esi- ja perusopetuksen laskennalliset kustannukset yhteensä4 167 441
  
Kirjastot (63,68 euroa/as)346 345
Kuntien yleinen kulttuuritoimi (3,50 euroa/as)18 894
Taiteen perusopetus (1,40 euroa/as, 256 kuntaa)6 965
Yleisten kirjastojen, taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen laskennalliset kustannukset yhteensä372 204
  
Esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen ja kulttuuritoimen laskennalliset kustannukset yhteensä4 539 645

Kuntien rahoitusosuus

  
Asukasluku5 398 173
Rahoitusosuus, euroa/as3 310,85
Rahoitusosuus, 1 000 euroa17 871 052

Erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat (1 000 euroa)

  
Erityisen harvan asutuksen kunnat26 707
Saaristokunnat5 021
Saamelaisten kotiseutualueen kunnat3 534
Yhteensä35 262

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus (1 000 euroa)

LisäyksetVähennyksetNetto
   
791 261-842 112-50 851

Muut valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset (1 000 euroa)

  
Valtionosuuden vähennykset 
— vakiomuotoisten tietoluovutusten hinnoittelumuutos -1 296
— lääkintä- ja lääkärihelikopteritoiminnan rahoitus-22 121
— valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmähankkeiden rahoitus
(-1,58 euroa/as)
-8 529
— harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen lisäys-5 020
— valtionosuusuudistus, lisävaltionosuus 30 kunnalle-35 250
— siirto momentille 26.30.01-1 500
— siirto momentille 29.01.02-3 275
— siirto momentille 33.60.34-2 200
— v. 2014 veroperustemuutokset-47 000
Vähennykset yhteensä-126 191
  
Valtionosuuden lisäykset 
— työmarkkinatukeen liittyvä korjauserä29 549
— v. 2010 verotulomenetysten kompensaatio375 000
— v. 2011 verotulomenetysten kompensaatio129 000
— v. 2012 verotulomenetysten kompensaatio299 000
— v. 2013 verotulomenetysten kompensaatio11 500
— jäteveron tuottoa vastaava lisäys70 000
— elatustuen takaisinperinnän palautukset6 964
— maakuntien liittojen tehtäviin liittyvä lisäys500
— tasauksen neutraalisuus40 124
Lisäykset yhteensä961 637

Muu rahoitus (1 000 euroa)

  
Kotikuntaa vailla olevien 6—15 v. kotikuntakorvaukset 2 127
Yksityisen opetuksen järjestäjien ja yliopistojen arvonlisävero 5 058

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Asukasluvun ja määräytymistekijöiden muutos81 403
Indeksikorotus190 483
Joustava hoitoraha-70
Jäteveron tuottoa vastaava lisäys70 000
Kemikaalilain kokonaisuudistus (siirto momentille 32.40.05)-375
Kotihoidontuen ja lasten hoitojärjestelmän joustavuuden edistäminen; joustavan hoitorahan käyttöönoton aiheuttama päivähoidon kysynnän kasvu11 000
Kotikuntaa vailla olevien 6-15 v. kotikuntakorvaukset-504
Kotikuntaa vailla olevien EU/ETA -valtioiden ja Sveitsin kansalaisten terveydenhuollon kustannusten korvaaminen Kelan kautta-11 000
Kuntien pelastustoimen ja ensihoidon tietojärjestelmän yhteys turvallisuusverkkoon (siirto momentille 26.30.01)-1 500
Lapseen kohdistuneiden pahoinpitelyrikosten selvityskustannusten siirto valtion vastuulle (siirto momentille 33.60.34)-2 200
Lastensuojelun kehittäminen4 650
Lääkintä- ja lääkärihelikopteritoiminnan rahoitus-22 121
Muut muutokset1 028
Määrärahan palautus momentilta 28.90.20500
Opiskelijavalintapalveluiden uudistaminen (siirto momentille 29.01.02)-3 275
Oppilas- ja opiskelijahuolto8 450
Oppilaskuntien vakiinnuttaminen peruskouluihin (siirto momentilta 29.10.30)333
Palautus momentilta 28.90.312 000
Tasauksen muutos-3 098
Tasauksen neutraalisuus5 242
Valtionosuuden vähennys (125 milj. € + 237 milj. €)-362 000
Vanhuspalvelulaki27 200
Veroperustemuutokset-47 000
Yksityisen opetuksen järjestäjien ja yliopistojen arvonlisävero132
Yhteensä-50 722

2014 talousarvio8 626 683 000
2013 I lisätalousarvio500 000
2013 talousarvio8 677 405 000
2012 tilinpäätös8 470 927 096