Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 806 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2014 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
       
Joutuisuus      
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk 2,1 2,0 2,1
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 1 958 2 000 2 500
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 212 150 180
Tuottavuus      
— ratkaistut asiat/htv (koko henkilöstö) 173 170 170
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1) 810 824 824
— ratkaistut asiat/htv (syyttäjät) 251 248 248
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät) 1 201 1 270 1 270
Taloudellisuus      
— toimintamenot/ratkaisu, euroa 439,0 456,0 456,0
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa 101,1 101,9 102,0

1) Painotetussa työmäärässä huomioidaan se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 44 679 45 987 45 846
Bruttotulot 42 40 40
Nettomenot 44 637 45 947 45 806
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 033    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 708    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Valtakunnansyyttäjänvirasto 4 632
Paikalliset syyttäjäyksiköt 38 959
Yhteiset menot 2 215
Yhteensä 45 806

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO), joka kohdistetaan muihin kuin ICT-menoihin -33
Palvelukeskusmaksut -16
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 31.20.01) -4
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -71
Palkkausten tarkistukset 150
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -107
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -60
Yhteensä -141

2014 talousarvio 45 806 000
2013 talousarvio 45 947 000
2012 tilinpäätös 45 312 000