Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
              01. Oikeusministeriön toimintamenot
              (02.) Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot
              03. Eräiden virastojen toimintamenot
              04. Tutkimus ja kehittäminen
              20. Erityismenot
              21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              50. Avustukset
              51. Eräät valtion maksamat korvaukset
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
         50. Vaalimenot
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Ministeriö ja hallintoPDF-versio

Selvitysosa: Oikeusministeriö toiminta-ajatuksensa mukaisesti osana valtioneuvostoa luo oikeuspolitiikan linjoja, kehittää säädöspolitiikkaa ja ohjaa hallinnonalaansa. Oikeusministeriön tavoitteena on avoin, aktiivinen ja turvallinen yhteiskunta, jossa jokainen voi luottaa oikeuksiensa toteutumiseen. Oikeusministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tavoitteet vuodelle 2014.

Perusoikeudet, valtiollinen järjestelmä ja demokratia

Valtioneuvostossa otetaan käyttöön yhteiset menettelytavat ja työvälineet lainvalmistelutyön suunnitteluun, johtamiseen ja seurantaan. Lainvalmistelutyön osaamista parannetaan koulutuksella ja ohjeistuksella. Valtioneuvostossa laaditut säädösehdotukset tarkastetaan oikeusministeriössä lakitekniseltä kannalta.

Huolehditaan oikeusministeriön hallinnonalalle kuuluvista Ahvenanmaan asioista sekä yhteensovitetaan valtioneuvostossa ministeriöiden hallinnonaloille kuuluvia Ahvenanmaan asioita. Jatketaan työtä Ahvenanmaan itsehallintojärjestelmän nykyaikaistamiseksi.

Vuonna 2014 on tarkoitus antaa hallituksen demokratiaselonteko. Kehitetään demokratiaindikaattoreita, joiden avulla voidaan seurata kansalaisyhteiskunnan ja demokratian tilannetta. Tuetaan oikeusministeriön yhteydessä toimivan Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukuntaa ja näin vahvistetaan kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä. Toteutetaan kansalaisen sähköisen osallistumisympäristön loput palvelut.

Toteutetaan valtioneuvoston hyväksymän Kansalliskielistrategian toimenpiteitä kahden elinvoimaisen kansalliskielen ylläpitämiseksi. Kehitetään viittomakielilainsäädäntöä. Edistetään ILO:n alkuperäiskansoja koskevan sopimuksen nro 169 ratifiointia ja toteutetaan oikeusministeriölle kuuluvat saamen kielen elvyttämisohjelman toimenpiteet.

EU:ssa vaikutetaan erityisesti asiakirjajulkisuutta koskevan lainsäädännön soveltamiseen sekä henkilötietojen suojaa ja eurooppalaista hallintotapaa koskevan lainsäädännön valmisteluun.

Oikeusturva

Oikeusturvaa kehitetään ja sopeutetaan kiristyviin talouden reunaehtoihin vuonna 2013 valmistuneen vuosille 2013—2025 laaditun Oikeudenhoidon uudistamisohjelman ja siitä saadun lausuntopalautteen perusteella tehtävien linjausten pohjalta. Jatketaan syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentinhallintajärjestelmän kehittämistä tietojärjestelmähankkeella (AIPA), jossa rakennettavan aineistopankin avulla tuotetaan näille nykyistä paremmat työvälineet. Valmistellaan myös hallintotuomioistuinten asianhallintajärjestelmien uudistamista.

Jatketaan tuomioistuinten hallintoa koskevien säädösten yhtenäistämistä.

Annetaan esitys sakon ja rikesakon määräämistä koskevan lainsäädännön voimaantulosta niin, että lainsäädäntö voi tulla voimaan vuoden 2015 alusta lukien.

Jatketaan valmistelua oikeudenkäyntimenettelyä hallintoasioissa koskevan sääntelyn uudistamiseksi täsmällisemmäksi ja informatiivisemmaksi. Tavoitteena on korvata nykyinen hallintolainkäyttölaki uudella lailla oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Lisäksi jatketaan työtä hallinnon muutoksenhaun kehittämiseksi laajentamalla oikaisuvaatimus- ja valituslupajärjestelmiä uusiin asiaryhmiin.

Uudistetaan todistelua koskeva lainsäädäntö. Valmistellaan jatkokäsittelyluvan laajentamista hovioikeuksissa. Uudistetaan yksityishenkilön velkajärjestelystä annettua lainsäädäntöä.

Kehitetään nykyisen oikeusapujärjestelmän toimivuutta muuttuvassa toimintaympäristössä vuosina 2013—2014 valmistuvien Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tekemien selvitysten mukaisesti. Tavoitteena on, että oikeusapupalvelut kohdentuvat nykyistä oikeudenmukaisemmin.

Kriminaalipolitiikka

Rikoksentorjuntatyön painopisteenä ovat paikallisen rikoksentorjuntatyön tukeminen, asuinalueiden turvallisuuden kehittäminen, vakavien väkivaltarikosten ja nuorten kokeman väkivallan vähentäminen sekä haavoittuviin ryhmiin kohdistuvan väkivallan tunnistaminen. Kansalaisten osallistumista turvallisen ympäristön kehittämiseen edistetään ottamalla käyttöön naapuriapumalli sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaisesti. Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisohjelmassa määriteltyjä oikeusministeriön toimenpiteitä toteutetaan lainvalmistelussa, tulosohjauksessa ja muun toiminnan suunnittelussa.

Rikoksen uhrin asemaa kehitetään EU:n rikosuhridirektiivissä täsmennettyjen suuntaviivojen mukaisesti. Oikeusministeriö osallistuu poikkihallinnollisen lastenasiaintalo-hankkeen toiminnan kehittämiseen. Vuoden 2014 aikana tehdään päätös rikosuhripalvelujen ja erityisesti rikosuhripäivystyksen kestävästä rahoitusmallista, jotta palvelut saadaan turvattua hallitusohjelman ja sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Oikeusministeriö toimii korruption vastaisen työn koordinaatioviranomaisena. Vuonna 2014 tavoitteena on edelleen lisätä keskeisten viranomaisten ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä. Lisäksi kartoitetaan tutkimuksella korruption riskisektorit. Suomi panee täytäntöön kansainvälisten korruption vastaisten järjestöjen antamat suositukset.

Seuraamusjärjestelmässä tavoitteena on laajentaa yhdyskuntaseuraamusten käyttöalaa. Rangaistusten täytäntöönpanossa vankeja ei sijoiteta suljetumpaan vankilaan tai osastoon kuin vankilan järjestys ja turvallisuus sekä vankilassa pitämisen varmuus edellyttävät. Jatketaan Rikosseuraamuslaitoksen asiakastietojärjestelmän (ATJ) kehittämistä.

Yhdyskuntaseuraamusten lainsäädännön uudistamisen valmistelua jatketaan vuoden 2014 aikana. Vuoden 2014 aikana valmistellaan lainsäädäntöä, joka mahdollistaa matkustuskiellon sähköisen valvonnan ja muiden tutkintavankeuden vaihtoehtojen käyttämisen. Sakon muuntorangaistuksen kokonaisprosessia uudistetaan. Tavoitteena on selkeyttää ja tehostaa muuntorangaistusmenettelyä, joka nykymuodossaan on monimutkainen ja työllistää useita eri viranomaisia.

Oikeusministeriö osallistuu hallituksen harmaan talouden ja talousrikollisuuden vähentämisen kuudennen torjuntaohjelman toimeenpanoon. Rikosprosessin tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi parannetaan poliisin, syyttäjän ja tuomioistuinten yhteistyötä.

Seksuaalirikoslainsäädäntöä uudistetaan. Syyteneuvottelujärjestelmä otetaan käyttöön.

Pannaan kansallisesti täytäntöön hyväksytyt vastavuoroisen tunnustamisen ja rikosoikeuden alan EU-säädökset.

Arjen oikeussuhteet

Perheoikeuden alalla annetaan hallituksen esitys isyyslaiksi.

Kuluttajansuojaoikeuden alalla annetaan hallituksen esitys asuntokauppalain muuttamisesta, jolla parannetaan ryhmärakennuttamisen toimintaedellytyksiä selkeyttämällä asunnonostajan suojaa koskevaa sääntelyä.

Yhtiöoikeuden alalla annetaan hallituksen esitys uudeksi säätiölaiksi.

Rakenteiden uudistaminen ja henkilöstömuutosten tuki

Oikeuslaitoksen ja Rikosseuraamuslaitoksen kehittämistä ja toiminnan sopeuttamista kiristyvään määrärahatilanteeseen toteutetaan vuonna 2013 valmistuneen Oikeudenhoidon uudistamisohjelman, lyhyen aikavälin sopeuttamisohjelman ja Rikosseuraamuslaitosta koskevan sopeuttamisohjelman pohjalta. Hallinnonalalla viime vuosina toteutetut ja lähivuosina vireillä olevat merkittävät rakennemuutokset edellyttävät kaikilla toimialoilla toimipaikkaverkoston kehittämistä ja tilankäytön tehostamista, mutta luovat tähän myös mahdollisuuksia. Toimitilajohtamista ja hankintatointa tehostetaan hyväksyttyjen strategialinjausten pohjalta. Tietohallinnossa jatketaan yhteistyössä eri toimialojen kanssa perusprosesseja tukevien tietojärjestelmien uudistamista ja työskentelyä tukevien palvelujen kehittämistä. Tuomioistuinten, syyttäjien ja Rikosseuraamuslaitoksen keskeisiä työprosesseja tukevat vanhentuneet tietojärjestelmät korvataan lähivuosina uusilla, työskentelyä paremmin tukevilla järjestelmillä.

Henkilöstöpolitiikassa olennaista on tukea rakennemuutoksia sekä toiminnan ja työyhteisöjen kehittämistä pitkäjänteisesti, kannustavasti sekä hyvään ja tasapainoiseen henkilöstöpolitiikkaan kuuluvien periaatteiden mukaisesti.

Tietoja henkilöstöstä

 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
    
Oikeusministeriö   
Henkilötyövuodet243240245
Keski-ikä47,347,547,5
Naisten osuus, %686868
Työtyytyväisyysindeksi3,73,73,7
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv6,06,06,0
    
Muut erillisvirastot    
Henkilötyövuodet239240173
Keski-ikä46,046,046,0
Naisten osuus, %606060
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv10,110,010,0

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 944 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot27 60727 11827 344
Bruttotulot661400400
Nettomenot26 94626 71826 944
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 142  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle2 778  

Määrärahan arvioitu käyttö päätoiminnoittain (%)

  
Yhteiskuntapoliittiset tehtävät, sidosryhmäyhteistyö ja ulkoinen viestintä8
Säädösvalmistelu18
EU- ja kansainvälinen yhteistyö12
Ministeriön ja hallinnonalan ohjaus ja kehittäminen20
Ministeriön muut hallintotehtävät6
Ministeriön sisäinen hallinto23
Palkallinen poissaolo13

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Eräiden taloushallintotehtävien siirto Palkeista 267
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO), joka kohdistetaan muihin kuin ICT-menoihin-25
Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö (siirto momenteilta 23.01.01, 24.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01)220
Vuoden 2013 kertaluonteinen määräraha (kielistrategian toimeenpano)-150
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-35
Palkkausten tarkistukset76
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-54
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-73
Yhteensä226

2014 talousarvio26 944 000
2013 talousarvio26 718 000
2012 tilinpäätös26 582 000

(02.) Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Selvitysosa: Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2013 talousarvio1 000
2012 tilinpäätös1 000

03. Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 780 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää oikeusrekisterikeskuksen, onnettomuustutkintakeskuksen, tietosuojalautakunnan ja tietosuojavaltuutetun toimiston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei ole otettu huomioon sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 32 § 1 momentin 1 kohdassa (125/2009) säädetyistä valvontatehtävistä perittävistä maksuista kertyviä tuloja.

Selvitysosa: Oikeusrekisterikeskus huolehtii oikeusministeriön hallinnonalan tiedonhallinnasta, tietovarannoista, oikeushallinnon rekisterinpidosta, varallisuusrangaistusten täytäntöönpanosta sekä hallinnonalan ydintoimintaan liittyvien tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta yhteistyössä tilaajasektoreiden kanssa. Oikeusrekisterikeskus vastaa myös sakkorangaistusten ja rikesakkojen sekä valtiolle tuomittujen korvausten ja saamisten sekä erilaisten hallinnollisten maksujen perimisestä. Viraston tehtävänä on lisäksi rikosvahinkosaamisten periminen ja sakon muuntorangaistusten täytäntöönpanon käynnistäminen sekä monien oikeushallinnon keskeisten rekisterin ylläpito.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä ja siihen liittyviksi laeiksi. Esityksellä pantaisiin täytäntöön Euroopan unionin parlamentin ja neuvoston direktiivi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaamisesta (2011/92/EU). Tämän lisäksi tehtäsiin uudistuksen toteuttamiseksi tarpeelliset muutokset rikosrekisterilakiin ja niin sanottuun EU-rikosrekisterilakiin.

Onnettomuustutkintakeskuksen tehtävänä on turvallisuustutkintalain (525/2011) mukaan kehittää ja ylläpitää onnettomuuksien tutkintavalmiutta, selvittää tehokkaasti ja luotettavasti onnettomuuksien syitä ja antaa niiden perusteella turvallisuussuosituksia sekä seurata turvallisuussuositusten toteutumista.

Tietosuojalautakunnan tehtävänä on käsitellä ja ratkaista asiat, jotka henkilötietolain (523/1999) mukaan kuuluvat sen päätettäviksi sekä seurata henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön kehittämistarvetta ja tehdä tarpeelliseksi katsomiaan aloitteita.

Tietosuojavaltuutetun toimisto antaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa ohjausta ja neuvontaa sekä valvoo henkilötietojen käsittelyä. Tietosuojavaltuutetun toimisto ylläpitää ja edistää perusoikeutta yksityisyyteen ja luottamusta yhteiskunnan palveluihin sekä osallistuu tietoyhteiskunnan kehittämiseen Suomessa ja EU:ssa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot9 45712 20913 707
Bruttotulot3 0445 445 6 927
Nettomenot6 4136 7646 780
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta2 457  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle3 204  

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Oikeusrekisterikeskus 3 133
Onnettomuustutkintakeskus1 410
Tietosuojalautakunta15
Tietosuojavaltuutetun toimisto1 722
Palvelukeskusten maksut500
Yhteensä6 780

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Onnettomuustutkintakeskuksen henkilöstörakenteen muutos150
Hallinnon tilatehokkuus (HO)-50
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-90
Palkkausten tarkistukset19
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-13
Yhteensä16

2014 talousarvio6 780 000
2013 talousarvio6 764 000
2012 tilinpäätös7 160 000

04. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 066 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan Kriminaalipolitiikan instituutin toimintamenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös Kriminaalipolitiikan instituutin jakamien apurahojen maksamiseen.

Selvitysosa: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tavoitteena on tukea oikeusministeriön suunnittelua, lainvalmistelua ja päätöksentekoa sekä hallinnonalan toimijoiden ja yhteiskunnan tietotarpeita.

Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan Kriminaalipolitiikan instituutti tuottaa kansainvälisiä asiantuntijapalveluja kriminaalipolitiikan alalla. Laitoksen toimintaa ohjaavat keskeisesti YK:n kriminaalipoliittinen ohjelma ja siihen liittyvät linjapäätökset.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot2 5192 5682 566
Bruttotulot653500500
Nettomenot1 8662 0682 066
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta257  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle433  

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos1 429
Kriminaalipolitiikan instituutti523
Palvelukeskusten maksut114
Yhteensä2 066

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-5
Palkkausten tarkistukset9
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-6
Yhteensä-2

2014 talousarvio2 066 000
2013 talousarvio2 068 000
2012 tilinpäätös2 042 000

20. Erityismenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 10 865 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) turvallisuustutkintalaista (525/2011), Euroopan unionin lainsäädännön ja Suomea velvoittavien kansainvälisten sopimusten mukaan turvallisuustutkintaa varten asetetuista tutkintaryhmistä sekä kansainvälisenä yhteistyönä toimitettavasta tutkinnasta aiheutuvien palkkioiden ja muiden kulutusmenojen maksamiseen

2) konkurssiasiamiehen vähävaraisessa konkurssipesässä ottamaan kuluvastuuseen liittyen ulkomaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa antamasta sitoumuksesta mahdollisesti johtuvan korvausvastuun toteuttamiseen

3) viranomaistoiminnasta lakien ja asetusten nojalla aiheutuvien oikeudenkäyntikulujen maksamiseen

4) valtion maksettavaksi vahingonkorvauslain (412/1974) nojalla määrättyjen korvausten maksamiseen

5) oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain (362/2009) nojalla aiheutuvien hyvitysten maksamiseen

6) oikeusapulain (257/2002) mukaisesti hoidettavien asioiden tulkkaus- ja käännöskulujen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Onnettomuustutkintakeskuksen henkilöstörakenteen muutos-265
Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano800
Yhteensä535

2014 talousarvio10 865 000
2013 talousarvio10 330 000
2012 tilinpäätös9 085 966

21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 251 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ministeriön hallinnonalalla tuottavuutta edistävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankintaan.

Määrärahaa saa käyttää myös tuottavuutta edistäviin hankkeisiin liittyvän määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määräraha on tarkoitus käyttää tuottavuutta edistävien hankkeiden rahoittamiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tuottavuusmäärärahan kasvu44
Yhteensä44

2014 talousarvio251 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio207 000
2012 tilinpäätös163 000

29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 60 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös momentilta 25.10.50 yksityisille oikeusavustajille maksettaviin korvauksiin liittyvien arvonlisäveromenojen maksamiseen.


2014 talousarvio60 000 000
2013 talousarvio55 000 000
2012 tilinpäätös57 386 287

50. Avustukset (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 4 068 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen

2) avustuksiin rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville ja rikosten uhreista huolehtiville yhteisöille sekä rikollisuutta ehkäisevän työn arviointiin

3) avustuksiin Julkisen Sanan Neuvostolle ja säädösaineistoa julkaiseville yhteisöille

4) avustuksiin oikeusjärjestyksen ja demokratian kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä tukevaan toimintaan.

Määrärahaa saa käyttää myös valtionhallinnon laitosten kanssa rikoksentorjuntaan ja rikoksentorjunnan arviointiin liittyvistä hankkeista aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

  
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään)3 317
Muut avustukset (enintään)751
Yhteensä4 068

Selvitysosa:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista valtiolle aiheutuvat menot (1 000 euroa)

 201420152016201720182019 lukien
       
Saamelaiskulttuurikeskuksen vuokrasopimusvaltuus      
Ennen vuotta 2014 tehdyt sitoumukset1 4811 4811 4811 4811 4811 481/vuosi
Vuoden 2014 sitoumukset------
Menot yhteensä1 481 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481/vuosi

Tarkoitus on, että momentin määrärahaa ei käytetä avustuksiin korvausten hakemiseen ympäristövahinkoasioissa ja edunvalvontakustannuksiin, vaan että tämä toiminta rahoitetaan momentin 25.10.04 määrärahan ja käyttötarkoituksen mukaisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Saamelaiskulttuurikeskuksen vuokramenot30
Vuoden 2013 kertaluonteinen määräraha (avustukset korvausten hakemiseen ympäristövahinkoasioissa ja edunvalvontakustannuksiin)-50
Yhteensä-20

2014 talousarvio4 068 000
2013 I lisätalousarvio30 000
2013 talousarvio4 088 000
2012 tilinpäätös3 775 534

51. Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 18 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) rikosvahinkolain (1204/2005) nojalla maksettaviin rikosvahinkokorvauksiin

2) syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annetun lain (422/1974) nojalla maksettaviin korvauksiin sekä niihin liittyvien vähäisten asiamiespalkkioiden maksamiseen.


2014 talousarvio18 000 000
2013 talousarvio18 000 000
2012 tilinpäätös17 453 724