Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         01. Ulkoasiainhallinto
              01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot
              21. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              74. Talonrakennukset
         10. Kriisinhallinta
         30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
         90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 201 254 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kunniakonsulien menojen maksamiseen

2) valtion virastoille maksettavien tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen

3) ulkoasiainhallinnon toimialaan liittyvien tutkimusapurahojen maksamiseen

4) Suomeen suuntautuvien ministerivierailujen menojen ja niihin liittyvän tilapäisen työvoiman palkkioiden ja työnantajamaksujen maksamiseen.

Selvitysosa:

Ulkoasiainhallinnon toimintamenot vuonna 2014 (euroa)

  
Ministeriö, 955 henkilötyövuotta78 557 000
Toimintamenot15 000 000
Henkilöstömenot63 557 000
  
Edustustot, 91 toimipistettä, 567 henkilötyövuotta1)86 087 000
Toimintamenot22 840 000
Henkilöstömenot63 247 000
  
Hallinnonalan toimialavastaavat menot 36 610 000
Tietohallinto23 610 000
Kiinteistöhallinto11 000 000
Turvallisuus2 000 000
Yhteensä201 254 000

1) Toimipisteiden lukumäärä alueittain: Eurooppa 33, Itä 7, Aasia ja Amerikka 26, Afrikka ja Lähi-itä 20 ja pysyvät ja erityisedustustot 5 toimipistettä

Edustustojen henkilöstömenoissa on esitetty lähetetyn henkilökunnan peruspalkkojen lisäksi seuraavat ulkomaan edustautumisen korvaukset: paikallis-, puoliso- ja lapsikorvaus, olosuhdekorvaus, lasten koulutuskorvaukset, hautajais-, kotiloma- ja tapaamismatkat, lähetetyn henkilöstön terveydenhuoltoon liittyvät korvaukset, varustaumiskorvaus, päivähoitokorvaus sekä muuttokorvaus. Paikalta palkatun henkilöstön henkilöstömenot sisältyvät edustustojen toimintamenoihin.

Hallinnonalan yhteisillä menoilla katetaan vuoden mittaan ko. toimialojen menoja sekä ministeriössä että edustustoissa.

Hallinnonalan julkisoikeudellisista suoritteista saamat tulot kertyvät pääasiassa edustustoista saatavista viisumituloista ja ne esitetään osana edustustojen toimintamenoja. Suurin osa tuotoista kertyy Suomen Venäjän edustustojen viisumituloista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot274 993267 593270 413
Bruttotulot58 39267 56169 159
Nettomenot216 601200 032201 254
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta36 170  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle24 028  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot52 78363 99764 231
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset14 42520 58217 575
— osuus yhteiskustannuksista15 37519 56518 941
Kustannukset yhteensä29 80040 14736 516
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)22 98323 85027 715
Kustannusvastaavuus, %177159176

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen (1353/2011) mukaiset tulot sekä edustustojen pankkitilien korkotulot.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Edustustoverkon kattavuuden turvaaminen3 000
Kansainvälisen aineiston tietoturva, Salve-hanke-920
Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö (siirto momentille 25.01.01)-20
Suomen Wienin suurlähetystön erityisasiantuntija, IAEA-hallintoneuvostojäsenyys (siirto momentilta 32.01.01)74
Tuottavuustoimet-240
UMA:n ylläpitomenot (siirto momentilta 26.40.01)104
Valtionhallinnon kuriiritoiminta250
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-646
Palkkausten tarkistukset417
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-296
Toimintamenosäästö (HO)-500
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-271
Yhteensä952

2014 talousarvio201 254 000
2013 I lisätalousarvio45 000
2013 talousarvio200 302 000
2012 tilinpäätös204 459 000